Input:

Zoznam odpadov

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.4 Zoznam odpadov

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov a držiteľ odpadu je podľa neho povinný odpad správne zaradiť. Držiteľ odpadu je zodpovedný za správne zaradenie odpadov, resp. zabezpečiť správne zaradenie odpadov. Zoznam odpadov je rozdelený na skupinu, podskupinu, druh a poddruh odpadu.

Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov a podskupine odpadov. Katalóg obsahuje aj poddruhy odpadov, ale len pre komunálne kovy, pričom takýto odpad má 8 čísel. Využiť to však môžu len obce, pre svoje komunálne kovy. Každý druh odpadu, tzv. katalógové číslo má pridelenú kategóriu, pričom ide o odpad ostatný „O“ alebo nebezpečný „N“.

Skupín odpadov je 20, pričom konkrétne ide o odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa (01); odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín (02); odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku (03); odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu (04); odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia (05); odpady z anorganických chemických procesov (06); odpady z organických chemických procesov (07); odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb (08); odpady z fotografického priemyslu (09); odpady z tepelných procesov (10); odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov, odpady z hydrometalurgie neželezných kovov (11); odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov (12); odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05, t. j. odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia a 12, t. j. odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov (13); odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07, t. j. odpady z organických chemických procesov a 08, t. j. odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb (14);

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: