Input:

Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 1. 2021

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.88 Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Ktoré najdôležitejšie zmeny v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi nás od nového roku čakajú?

Prenesenie zabezpečenia minimálnych štandardov z obcí na OZV

Obci od januára vypadne povinnosť zabezpečenia dostatočného objemu zberných nádob pre vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky. Ak nebude dostatok zberných nádob, riešiť si to bude príslušná OZV. Logický krok. Ak by totiž obec nemala dostatok zberných nádob, aj tak ich bude musieť zabezpečiť zberová spoločnosť OZV.

Vypracovanie konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: