Input:

Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.1 Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Zaraďovanie odpadov do Katalógu odpadov je bližšie uvedené vo vyhláške č. 365/2015 Z. z., pričom podľa neho sa evidujú a ohlasujú údaje o odpadoch. Vyhlášku tvorí zoznam odpadov v prílohe č. 1 a kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností v prílohe č. 2.

Aktuálne platné znenie vyplýva z nových nebezpečných vlastností odpadu, ktoré sú platné od 1. júna 2015 (nová príloha III k smernici o odpadoch bola ustanovená nariadením komisie (EÚ) č. 1357/2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade). Nadväzne na to bol upravený aj európsky katalóg odpadov rozhodnutím Komisie č. 2014/955/EÚ, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov), kde sa uvádza nový spôsob posudzovania nebezpečných vlastností odpadu a klasifikácie nebezpečného odpadu.

Podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví zoznam odpadov, zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov.

Katalóg odpadov tvorí zoznam odpadov, ako aj kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov. Odpady sa členia na kategórie nebezpečné odpady

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: