Input:

Vzor žiadosti o zápis do registra povinných osôb

13.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žiadosti o zápis do registra povinných osôb

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Stiahnuť vzor


Príloha č. 3

k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV

Fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba

Uvedie sa, či žiadosť do registra podáva fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba. Nehodiace sa preškrtnite.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

DIČ/IČ DPH – uvedie sa desať miestne daňové identifikačné číslo alebo identifikačné číslo pre daň.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa miesta podnikania alebo sídla organizácie.

Telefónne číslo, faxové číslo – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje organizácie.

Adresa webového sídla – uvedie sa adresa webovej stránky organizácie.

Identifikačné údaje fyzickej osoby - podnikateľa / štatutárneho orgánu

Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje organizáciu, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby

Uvedie sa poverená kontaktná osoba, telefónne číslo a e-mail.

Spôsob zabezpečenia plnenia vyhradených povinností

Krížikom (X) sa vyznačí spôsob plnenia vyhradených povinností zvolený v súlade s § 27 ods. 6 zákona.

Názov organizácie zodpovednosti výrobcov – ak ide o plnenie vyhradených povinností výrobcu obalov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov sa uvedie názov organizácie zodpovednosti výrobcov, s ktorými má výrobca obalov uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností ku dňu podania žiadosti.

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu

Vypĺňa sa ak výrobca obalov vymenoval splnomocneného zástupcu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: