Input:

Všeobecné požiadavky na vytvorenie systému environmentálneho manažérstva firmy

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 Všeobecné požiadavky na vytvorenie systému environmentálneho manažérstva firmy

Ing. Petra Černáková

Organizácia musí vytvoriť, dokumentovať, zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať systém environmentálneho manažérstva v súvislosti s požiadavkou normy a určiť si ako bude požiadavky plniť. Organizácia si musí stanoviť a dokumentovať rozsah svojho environmentálneho manažérskeho systému (EMS).

Environment a životné prostredie

Prostredie, v ktorom každá organizácia vykonáva svoju činnosť zahrňuje:

 • ovzdušie,

 • vodu,

 • pôdu,

 • odpady,

 • prírodné zdroje,

 • rastliny,

 • živočíchy,

 • ľudí a ich vzájomné vzťahy.

Systém environmentálneho manažmentu

Systém environmentálneho manažmentu je manažérsky systém, ktorý je zameraný na dopady procesov, výrobkov a služieb spoločnosti na životné prostredie. EMS poskytuje formálne štruktúry, zaisťuje environmentálne otázky a ciele, ktoré sú dôležité pre riadenie environmentálnych následkov činnosti spoločnosti.

Prečo je pre organizáciu dôležité zavedenie systému environmentálneho manažérstva?

Neustále definované nové hrozby a pre ich elimináciu prijímané opatrenia, tlaky na zodpovednosť v podnikaní majú vplyv na rozhodnutie zaviesť systém environmentálneho manažérstva.

Zavedený systém bude riešiť:

 • požiadavky zákazníka majúceho zavedený predmetný systém,

 • nové právne predpisy,

 • princíp „znečisťovateľ platí”,

 • nové technológie,

 • požiadavky zamestnancov na environmentálne vhodné pracovné prostredie,

 • požiadavky vo verejných súťažiach,

 • zlepšovanie vzťahov so zainteresovanými stranami,

 • zvýšenie ekonomickej efektivity,

 • väčší úspech na zahraničných trhoch,

 • eliminácia znečisťovania životného prostredia.

Výhody

Systém environmentálneho manažmentu tiež pomáha prekonávať tlaky a hrozby podnikania a navonok zachovávať spoločenskú zodpovednosť voči ostaným spoločnostiam:

 • prínos zníženia rizika predaja,

 • zlepšenie image vo vzťahu k štátnej správe,

 • zníženie podnikateľského rizika,

 • zníženie rizík, sankcie voči štátnej správe.

Norma ISO 14000

Norma ISO 14000 je dobrovoľná norma. Nie je zákonnou povinnosťou spoločnosti zaviesť ju. Norma sa však stáva veľmi dôležitou pri podnikaní, pokiaľ sa v určitej krajine alebo regióne vyžaduje – presadzuje takýto systém hlavne vo vzťahu zákazník – dodávateľ.

ISO 1400 pomáha pri vytváraní environmentálneho manažérstva, ktorý tiež vyhovuje záujmom investorov a pomáha im k:

 • zvýšeniu povedomia firmy,

 • novým kontaktom (získanie potenciálnych nových zákazníkov),

 • uznaniu na medzinárodnej úrovni,

 • zlepšeniu marketingových možností,

 • zmenšeniu záťaží a rizík,

 • zlepšovaniu riadiacich procesov.

Zmysel normy ISO 14000

Norma poskytuje obecný ako aj konkrétny návod v jednaní a riadení, ktorým by mala organizácia riadiť environmentálne aspekty svojich činností, a tým znížiť riziká a dopady na životné prostredie.

Systém environmentálneho manažérstva

Systém environmentálneho manažérstva má byť účinným prostriedkom na zabezpečenie toho, aby výsledok procesov – poskytovaných služieb vždy zodpovedal určeným požiadavkám zákazníka.

Spoločnosť /firma/, ktorá chce zaviesť SEM/systém environmentálneho manažérstva/, musí dbať na to aby:

 • identifikovala procesy prebiehajúce v spoločnosti;

 • určila vzťahy medzi prebiehajúcimi procesmi a ich následnosť;

 • určila metódy na zabezpečenie efektívneho vykonávania a riadenia týchto procesov;

 • trvalo zabezpečovať dostupnosť zdrojov a informácií potrebných pre vykonávanie a monitorovanie svojich procesov;

 • zaviesť monitorovanie a meranie najvýznamnejších svojich procesov;

 • trvalo uplatňovať opatrenia v záujme dosahovania plánovaných výsledkov a stáleho zlepšovania svojich procesov;

Požiadavky na dokumentáciu v SEM

V spoločnosti/firme/ je potrebné zaviesť dokumenty, ktoré v dostatočnej miere kopíruje potreby spoločnosti /firmy/:

1. úroveň:   Príručka spoločnosti   
   Politika spoločnosti   
   Ciele a programy spoločnosti   
2. úroveň:   Dokumentované postupy – interné dokumenty   
3. úroveň:   Zoznamy, záznamy a iné   

Na riadenie dokumentácie v spoločnosti je potrebné, aby sa vypracovala smernica Riadenie dokumentácie a záznamov, v ktorej bude popísané riadenie ako internej, tak externej dokumentácie.

V už spomínanom dokumente je potrebné popísať aj riadenie záznamov, ktoré vzniknú v spoločnosti. Záznamy sa môžu nachádzať na elektronickom médiu alebo v papierovej podobe.

Riaditeľ spoločnosti a manažér systémov sa zaväzujú rozvíjať zavedené systémy manažérstva a trvalo zvyšovať ich efektívnosť.

Dôkazom plnenia tohto záväzku je okrem iného:

 • neustále oboznamovanie zamestnancov s dôležitosťou splnenia požiadaviek zákazníkov, legislatívnych a iných požiadaviek, požiadaviek zavedených systémov;

 • stanovená Politika spoločnosti ako samostatný riadený dokument;

 • stanovené Ciele a programy spoločnosti a ich následné vyhodnocovanie;

 • pravidelné preskúmavanie systémov manažérstva manažmentom;

 • zaistenie stálej dostupnosti potrebných zdrojov.

Audit

Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu.

Ciele spoločnosti

Spoločnosť si systematicky stanovuje svoje ciele, ktoré sa snaží čo v najkrajšom čase splniť tak, aby dosiahla efektívnosť chodu spoločnosti.

Politika spoločnosti

Vypracovanie Politiky spoločnosti je základnou stratégiou spoločnosti do budúcnosti, ktorou sa zamestnanci spoločnosti riadia. Táto Politika je vyplývajúcim dokumentom z Príručky spoločnosti.

Je vhodnou formou zverejnená (nástenka, internet), prípadne zasielaná (aj v prípade požiadavky) zainteresovaným stranám, čím je zaistená jej dostupnosť. Pravidelne na každom preskúmaní manažmentom je preverovaná jej aktuálnosť a primeranosť a v prípade potreby je revidovaná.

Plánovanie

SEM spoločnosti v nadväznosti na svoju Politiku stanovuje Ciele a programy spoločnosti, ktoré sú obsiahnuté v samostatných dokumentoch.

Ciele a programy spoločnosti sú prednostne merateľné a stanovené pre jednotlivé funkcie, vychádzajú z platnej Politiky spoločnosti.

Pri stanovovaní Cieľov a programov spoločnosti sú brané v úvahu:

 • zákonné a iné požiadavky,

 • stav hodnotenia v zozname environmentálnych aspektov,

 • stav hodnotenia v zozname nebezpečenstiev a ohrození,

 • prevádzkové, finančných možností.

Pre splnenie stanovených cieľov sú v spoločnosti vypracované programy pre oblasť environmentu, v ktorých sú popísané zodpovednosti na ich splnenie, časová postupnosť a pridelené zdroje na ich dosiahnutie.

Procesy v spoločnosti sa plánujú tak, aby bolo zabezpečené plnenie cieľov a programov a aby bola zachovaná integrita systémov manažérstva i pri zavedení akýchkoľvek zmien.

Pre oblasť environmentu sú zdokumentované postupy na neustálu identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík environmentálnych aspektov, čo by malo byť zdokumentované ako – Riadenie environmentálnych aspektov. Identifikácia, hodnotenie a riadenie rizík environmentálnych aspektov a identifikácia, zahŕňajú rutinné a nerutinné činnosti, ktoré sú zaznamenané v zoznamoch environmentálnych aspektov.

Zodpovednosť, právomoc

Zodpovednosti a právomoci musia byť všetkým zamestnancov spoločnosti popísané v jednotlivých dokumentoch. Vzájomné vzťahy jednotlivých výkonných zamestnancov vyjadruje organizačná štruktúra, ktorá by mala byť uvedená v internom dokumente Organizačný poriadok.

Predstaviteľom manažmentu systémov je zamestnanec, ktorý je zodpovedný za manažérsky systém/SEM/. Menovanie je realizované menovacím dekrétom.

Komunikácia a konzultácia

Jednou z možností, ktoré by mala spoločnosť využívať pri presadzovaní pochopenia Politiky a cieľov u svojich zamestnancov je vizuálna komunikácia. Je to miesto v spoločnosti, kde by mali byť umiestnené aktuálne informácie o systémoch environmentálneho manažérstva, Politike, Cieľoch a programoch spoločnosti.

Za prípravu a udržiavanie vizuálnej komunikácie je zodpovedný daný zamestnanec. Zamestnanci môžu svoje stanoviská prenášať na riaditeľa spoločnosti /vedenie spoločnosti/ alebo manažéra systémov. Plánovanie zdrojov sa vykonáva raz ročne (spravidla súčasť preskúmania vedením) na celý nadchádzajúci rok. Dôležitým prvkom na určenie potrieb zdrojov a ich poskytovanie je hodnotenie spokojnosti zákazníkov plnením ich požiadaviek, prípadne zvyšovaním ich spokojnosti.

Plánovanie zdrojov vždy predkladá riaditeľ spoločnosti/vedenie spoločnosti/ malo by zahŕňať tieto požiadavky:

 • vytváranie nových pracovných pozícií,

 • prijímanie nových pracovníkov na existujúce pracovné pozície,

 • udržiavanie a rozširovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov,

 • zabezpečovanie, riadenie a skvalitňovanie SEM,

 • udržiavanie príp. dopĺňanie stavu interných audítorov.

Procesy týkajúce sa zákazníka

Spoločnosť musí vždy identifikovať požiadavky týkajúce sa vykonania služby, kde svoju pozornosť zameriavajú na:

 • určenie požiadaviek špecifikovaných zákazníkom vrátane požiadaviek na termín vykonania služby,

 • určenie požiadaviek nešpecifikovaných zákazníkom, ale nevyhnutných na osobitné alebo zamýšľané používanie a určenie požiadaviek predpisov a legislatívy.

Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa produktu

Spoločnosť pred každým zaslaním ponuky, uzavretím zmluvy alebo prijatím objednávky musí vždy zabezpečiť ich riadne preskúmanie SEM. Preskúmavanie zmlúv vykonávajú určení pracovníci.

Preskúmanie musí zaistiť:

 • že požiadavky sú zodpovedajúco definované a zachytené,

 • že všetky rozdiely medzi požiadavkami zmluvy či objednávky a požiadavkami uvedenými v ponuke sú odstránené,

 • že spoločnosť je schopná splniť všetky požiadavky obsiahnuté v zmluve, resp. objednávke.

Preskúmanie sa môže podľa charakteru preskúmavaného dokumentu vykonávať z niekoľkých hľadísk

 • obchodného,

 • právneho,

 • ekonomického,

 • plánovania kapacít a realizácie,

 • nadväznosti na dodávateľov.

Každá zmena požiadaviek zákazníka musí mať riadený charakter, samozrejme, náročnosť jej riadenia závisí od rozsahu zmeny a činností, ktoré už boli realizované. Zmena môže nastať v procese prípravy realizácie – pred uzatvorením zmluvy alebo počas realizácie.

Na efektívnu komunikáciu so zákazníkmi sa môžu využívať rôzne druhy, predovšetkým však telefonickú komunikáciu, internet a osobné stretnutia so zákazníkmi.

Nakupovanie

V spoločnosti môžu byť aj nakupované služby v závislosti na predmete a rozsahu realizovaných zákaziek.

Proces prvotného výberu, riadenie a opakovaného hodnotenia dodávateľov je dokumentovaný v internom dokumente Realizácia zákaziek.

Gestor zákazky by mal pred začatím realizačných prác dodávateľa, ktorý môže svojou činnosťou znečistiť životné prostredie (napr. u zákazníka) potvrdiť a preukázať, že dodržiava platnú legislatívu SR v oblasti ochrany životného prostredia.

Poskytovanie služieb

Každá zákazka, či už ide o poskytovanie pravidelne opakovanej služby alebo je to jednorazovo vykonávaná zákazka, musí mať stanoveného gestora, ktorý nesie zodpovednosť za realizáciu podľa dohodnutých požiadaviek. Riadenie zákaziek je zdokumentované v dokumente Riadenie zákaziek.

Pravidelné zisťovanie spokojnosti zákazníkov by malo byť vykonávané v zmysle dokumentovaného postupu Zlepšovanie.

Súvisiaca a vyplývajúca dokumentácia

 • ISO 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie.

 • Politika spoločnosti.

 • Schéma procesov.

Riadenie environmentálnych aspektov

1. Účel

 • postup identifikácie environmentálnych aspektov (určovania, resp. zisťovania vzťahu k životnému prostrediu z hľadiska posudzovania vplyvu činností, služieb) vyplývajúcich z činností, služieb vykonávaných v spoločnosti,

 • metodiku hodnotenia významnosti environmentálnych aspektov a riadenia environmentálnych aspektov na základe veľkosti rizika s cieľom zohľadňovať výsledky hodnotenia pri stanovovaní dlhodobých a krátkodobých cieľov a programov v oblasti životného prostredia.

2. Základné pojmy a skratky

Bežné prevádzkové podmienky – každá bežná plánovaná prevádzková/realizačná činnosť v spoločnosti.

Environmentálny aspekt (EA) – činnosť, výrobok alebo služba spoločnosti, ktoré môžu súvisieť so životným prostredím.

Environmentálny vplyv (EV) – akákoľvek nepriaznivá alebo priaznivá zmena životného prostredia, ktorá úplne alebo čiastočne vyplýva z činností, výrobkov alebo služieb spoločnosti.

Havarijné podmienky – každý neplánovaný, nie bežný prevádzkový/realizačný stav v spoločnosti, ktorý má vplyv na ŽP, napr. porucha, nehoda, havária.

Identifikácia EA – trvalý, pravidelný a aktualizovaný proces, ktorý zohľadňuje minulý, súčasný a vyhľadáva možný budúci negatívny alebo pozitívny vplyv činností, výrobkov alebo služieb na ŽP.

Mimoriadne podmienky – plánovaná činnosť, ktorá za dodržania prevádzkových a technických predpisov nemá nepriaznivý dopad na ŽP, napr. nábeh, odstávka, rekonštrukcia.

Nepriamy environmentálny aspekt – činnosť, výrobok alebo služba vykonávaná v spoločnosti dodávateľom alebo zmluvným partnerom, ktorá môže súvisieť so životným prostredím.

Sústavne zlepšovanie – proces zdokonaľujúci systém environmentálneho manažérstva s cieľom dosiahnuť zlepšenie celkového environmentálneho správania v súlade s environmentálnou politikou organizácie.

Významný environmentálny aspekt – environmentálny aspekt, ktorý má významný environmentálny vplyv.

Zoznam environmentálnych aspektov (ZEA) – súbor známych a predpokladaných EA a súvisiacich EV spojených s činnosťami, výrobkami a službami spoločnosti, ktoré poskytujú súhrnnú definíciu pre stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov a programov environmentálneho manažérstva.

Životné prostredie (environment) – prostredie, v ktorom spoločnosť pracuje; zahŕňa ovzdušie, vodu, pôdu, prírodne zdroje, flóru, faunu, človeka a ich vzájomné vzťahy.

MS – manažér systémov

3. Popis procesu

Identifikácia environmentálnych aspektov a vplyvov

Proces identifikácie environmentálnych

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: