Input:

Vozidlá a staré vozidlá podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

22.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.7 Vozidlá a staré vozidlá podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pod vozidlami a starými vozidlami vrátane sa rozumejú aj ich časti a materiály bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania. Taktiež nehľadiac na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s osobitnými predpismi (nariadenie Komisie (ES) č. 461/2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel) na údržbu alebo opravu.

Vozidlo sa rozumie vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek. Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. Kompletné staré vozidlo je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.

Uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky je okamih, keď prvýkrát odplatne alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo používania. Pod prevenciou rozumieme opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov a látok pre životné prostredie. Pod zberom starých vozidiel rozumieme ich zhromažďovanie pred odovzdaním spracovateľovi starých vozidiel. Informácie o rozobratí sú všetky informácie potrebné na správne a environmentálne vhodné spracovanie starých vozidiel.

Držiteľom starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza. Pričom výrobcom vozidiel je samotný výrobca alebo zástupca výrobcu. Spracovateľ starých vozidiel je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel. Pričom ide o činnosť nasledujúcu po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané takémuto spracovateľovi na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí. Pod recykláciou starých vozidiel rozumieme opätovné spracovanie odpadových materiálov zo spracovania starých vozidiel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnocovania. Hospodárski operátori sú výrobcovia vozidiel, distribútori, osoby oprávnené vykonávať zber starých vozidiel, poisťovne, ktoré poisťujú motorové vozidlá, osoby oprávnené na zhodnocovanie, recyklovanie starých vozidiel a iné osoby oprávnené na spracovanie starých vozidiel vrátane ich súčiastok a materiálov. Pod separačným zariadením sa rozumie zariadenie, ktoré sa používa na delenie na časti alebo rozdelenie starých vozidiel vrátane zariadenia používaného na účely priameho

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: