Input:

Vlastnosti odpadu, pre ktoré sa odpad pouvažuje za nebezpečný

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.6 Vlastnosti odpadu, pre ktoré sa odpad pouvažuje za nebezpečný

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Pri posúdení nebezpečných vlastností odpadu sa uplatňujú kritériá stanovené v prílohe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014). V článku sú priblížené rozdelenia kritéria rozdelenia.

Konkrétne o HP 1 Výbušný, ide o odpad, z ktorého sa môže na základe chemickej reakcie uvoľňovať plyn pri takej teplote, tlaku a rýchlosti, že dôjde k poškodeniu okolitého prostredia. Patrí sem pyrotechnický odpad, výbušný organický odpad s obsahom peroxidov a výbušný samovoľne reagujúci odpad.

Ďalej ide o HP 2 Oxidujúci, ide o odpad, ktorý vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobiť alebo podporovať horenie iného materiálu.

HP 3 Horľavý, a to horľavý kvapalný odpad, ktorý má teplotu vzplanutia nižšiu ako 60 °C, alebo odpadový plynový olej, motorová nafta a ľahké vykurovacie oleje s teplotou vzplanutia > 55 °C a ≤ 75 °C, ďalej horľavý samozápalný kvapalný a tuhý odpad, tuhý alebo kvapalný odpad, ktorý sa aj v malých množstvách dokáže vznietiť v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom. Ďalej sem zaraďujeme horľavý tuhý odpad, tuhý odpad, ktorý je ľahko zápalný alebo ktorý môže spôsobiť alebo podporiť horenie trením. Horľavý plynný odpad, plynný odpad, ktorý je na vzduchu horľavý pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa. Taktiež sem zaraďujeme odpad reagujúci pri styku s vodou, odpad, ktorý pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách. Ako aj iný horľavý odpad, ako horľavé aerosóly, horľavý samovoľne sa zahrievajúci odpad, horľavé organické peroxidy a samovoľne reagujúci horľavý odpad.

HP 4 Dráždivý – spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, ide o odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť podráždenie kože alebo poškodenie očí.

HP 5 Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT) aspiračne toxický, ide o odpad, ktorý môže spôsobiť toxicitu špecifického cieľového orgánu buď na základe jednorazovej, alebo opakovanej expozície, alebo odpad, ktorý má po aspirácii akútne toxické účinky.

HP 6 Akútna toxicita, ide o odpad, ktorý môže mať akútne toxické účinky po orálnom podaní alebo dermálnej aplikácii alebo po inhalačnej expozícii.

HP 7 Karcinogénny, ide o odpad, ktorý spôsobuje rakovinu alebo zvyšuje jej incidenciu.

HP 8 Leptavý, ide o odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť poleptanie kože.

HP 9 sa posúdi na základe pravidiel stanovených v referenčných dokumentoch alebo v právnych predpisoch členských štátov.

HP 10 Toxický pre reprodukciu, ide o odpad, ktorý má nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien a spôsobuje aj vývojovú toxicitu u potomstva. V prípade, že je v odpade prítomná viac ako jedna látka klasifikovaná ako toxická pre reprodukciu, je potrebné, aby na účely klasifikácie daného odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 10 konkrétna látka dosahovala alebo presahovala predmetnú limitnú hodnotu koncentrácie.

HP 11

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: