Input:

Tabuľka povinností podľa produkcie odpadov

22.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.1 Tabuľka povinností podľa produkcie odpadov

Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

  
Množstvo odpadov  Povinnosť  
viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako 1 tona ostatných odpadov  Podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním; ak ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3, ohlásenie sa podáva bez ohľadu na ich množstvo  
viac ako 1 tona nebezpečných odpadov  Mať udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení, resp. na zhromažďovanie nebezpečných odpadov  
od minimálneho množstva  Viesť a uchovávať evidenciu odpadov  
Zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov  
Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom  
Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom a osobitnými predpismi  
Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva  
Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám alebo ak zákon neustanovuje inak  
Umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom  
Skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením  
Predložiť na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi  
Zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach  
Vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve  
Zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa zákona  
Na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu  
Plniť povinnosti v súvislosti s odpadmi vznikajúcimi pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, a to osobou, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: