Input:

Stavebný odpad

22.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.5 Stavebný odpad

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Stavebné odpady a odpady z demolácií = odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, 50d) zabezpečovacích prác, 50e) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb 50f) (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb 50 g) alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb 50h).


Poznámky: 50d) § 43g zákona č. 50/1976 Zb. 50e) § 94 zákona č. 50/1976 Zb. 50f) § 86 zákona č. 50/1976 Zb. 50 g), napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb. 50h) § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.


Medzi stavebné odpady podľa tohto ustanovenia nie sú zahrnuté drobné stavebné odpady, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu. Drobné stavebné odpady sú charakterizované v § 80 ods. 5 zákona o odpadoch.

Pôvodca a držiteľ stavebných odpadov

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba –

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: