Input:

Spracovateľ elektroodpadu

28.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2 Spracovateľ elektroodpadu

Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Podľa § 32 ods. 21 NZO zákona o odpadoch je spracovanie elektroodpadu činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie nebezpečných látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť. Spracovateľom elektroodpadu je podľa § 32 ods. 27 zákona o odpadoch podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu.

Legálna definícia pojmu autorizácia je zakotvená v § 89 ods. 1 zákona o odpadoch. Autorizácia je udelenie oprávnenia;

  1. podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu, a to na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, spracovanie starých vozidiel, spracovanie elektroodpadu, prípravu na opätovné použitie elektroodpadu a prípravu na opätovné použitie použitých elektroodpadu,
  2. právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osobe,
  3. výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

Tieto


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: