Input:

Spracovanie, zber a odstránenie elektroodpadu

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.2.9 Spracovanie, zber a odstránenie elektroodpadu

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je špecifikované spracovanie elektroodpadu, spätný zber, oddelený zber ako aj zberné miesto elektroodpadu a zberový podiel. Taktiež je dôležité odstránenie, ktoré môže byť manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické.

Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie nebezpečných látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť. Pričom spracovateľom elektroodpadu je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu.

Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie. V prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti. Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 6 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. (pozri článok Kategórie elektrozariadení podľa zákona o odpadoch).

Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: