Input:

Separovaný zber odpadov

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13 Vybrané druhy odpadov

4.13.1 Komunálne odpady

4.13.1.1 Separovaný zber odpadov

Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Základným cieľom stratégie odpadového hospodárstva na Slovensku je priblíženie sa k „recyklujúcej spoločnosti”, ktorá sa snaží predchádzať vzniku odpadu a využívať odpad ako surovinový zdroj. V siedmom environmentálnom akčnom programe EÚ sa hovorí, že s odpadom sa bude zaobchádzať ako so zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na obyvateľa v absolútnych hodnotách, energetické zhodnocovanie sa obmedzí na nerecyklovateľné materiály a efektívne sa odstráni skládkovanie odpadu, ktorý možno recyklovať a kompostovať.

Jedným zo spôsobov na dosiahnutie tohto cieľa je aj masívne zavádzanie separovaného zberu v obciach. Zabezpečenie takéhoto zberu odpadov je základnou požiadavkou hierarchie odpadového hospodárstva v právnych predpisoch SR. Separovaným zberom sa môže množstvo zmesových komunálnych odpadov znížiť až o 50 %, na druhej strane sa takýmto spôsobom zvyšuje množstvo zhodnocovaných odpadov.

Separovaný zber sa organizuje prostredníctvom zberných miest a zberných dvorov. V niektorých lokalitách sa realizuje aj výkup odpadov, takýto zber býva zväčša zameraný iba na niektoré zložky odpadu (papier, kovy).

Triedený zber komunálnych odpadov v SR

V SR je povinnosť zaviesť triedený zber komunálnych odpadov ustanovená v § 80 zákona č. 79/2015 Z. z. V mestách a obciach na Slovensku platí povinnosť zavedenia triedeného zberu v minimálnom rozsahu papier, kovy, plasty, sklo a najnovšie už aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Obec musí podľa § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zabezpečovať naplnenie štandardu zberu tejto obce vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho roku podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný rok určeného postupom podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka, a ktorý je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Technické zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov tvoria:

1. Zberné miesta.

2. Zberné strediská.

3. Zberné dvory.

Zberné miesta

Zberným miestom sa rozumie miesto (stojisko nádob na odpady) dočasného zhromažďovania odpadov umiestnených osobitne podľa jednotlivých druhov. Odpady sa triedia tzv. ”in situ“, na mieste ich vzniku podľa jednotlivých zložiek do farebne rozlíšených nádob na odpady podľa zavedeného systému triedeného zberu v danom mieste. Zber a triedenie odpadov je značne založené na uvedomelosti a prístupe občanov k problematike, no na druhej strane je finančne menej náročne ako iné spôsoby triedenia odpadov (napr. tzv. dotrieďovanie komunálnych odpadov v separačných halách). Účinnosť triedeného zberu sa zvyšuje pri finančnom zainteresovaní obyvateľov (zníženie nákladov pri odvoze odpadov).

Zberné strediská

Za zberné stredisko sa považuje presne vymedzené miesto na organizovaný zber (príjem) určených druhov odpadov, vrátane tzv. problémových, prezentovaných vo všeobecne záväznom nariadení obce. Zberné strediská využívajú obce na zhromažďovanie vyseparovaných odpadov (donáškový zber, zber vriec). Ide o prípady, keď vzdialenosť zberného dvora neumožňuje rentabilné uplatnenie zberovej techniky, napríklad zvozového vozidla (rozptýlenosť sídiel na vidieku, prevaha súkromných domov). Úlohou zberného strediska je pripraviť vyseparovaný odpad na transport do zberného dvora. Odporúča sa, aby na jedno zberné stredisko bolo naviazaných najmenej 3 000 obyvateľov so zohľadnením miestnych podmienok.

Technické vybavenie

Odporúčané technické vybavenie zberného strediska:

- prístrešok (zastrešenie),

- manipulačná plocha,

- kontajner 4 ks (5 – 30 m³) na:

- sklo,

- plasty,

- papier (zakrytý kontajner),

- kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály,

- ekosklad (v prípade zberu nebezpečného odpadu donáškou občanmi).

Zberné dvory

Zberné dvory bývajú nevyhnutnou súčasťou systémov zberu komunálneho odpadu, pretože poskytujú zber takých zložiek odpadov, ktoré sa nezbierajú zavedeným celoplošným systémom triedeného zberu komunálneho odpadu. Mnohokrát poskytujú zber nebezpečného odpadu, veľkoobjemového odpadu a taktiež i drobného stavebného odpadu, ktorý býva doplnený o kalendárový zber na vopred určených miestach na to určených.

Okrem zberu sa v nich môže vykonávať aj úprava pred ich ďalším zhodnotením (dotrieďovanie, lisovanie, drvenie), spracovávanie odpadov (napr. demontáž autovrakov, elektronického odpadu, štiepkovanie odpadu z drevín), odovzdávanie odpadov do domácnosti alebo poskytovanie ešte použiteľných vecí (predaj repasovaného nábytku a pod.).

Zberné dvory sa delia na:

- lokálne,

- regionálne.

Lokálne zberné dvory

Lokálne zberné dvory sú miesta určené na organizovaný zber (príjem) určených druhov odpadov za účelom ich dotriedenia a úpravy pred zhodnotením. Konkrétnou úlohou lokálneho zberného dvora je príprava vyseparovaného a primerane upraveného odpadu na transport do spracovateľských jednotiek, v ktorých sa zhodnotenie týchto odpadov realizuje. Ak je vzdialenosť takéhoto zberného dvora od zhodnocovateľa ekonomicky neakceptovateľná a požiadavky zhodnocovateľa na úpravu odpadov v lokálnom zbernom dvore si vyžadujú také technické vybavenie, ktorého využitie by bolo, vzhľadom na množstvá vyseparovaného a upravovaného odpadu, nerentabilné, vykonáva sa v miestnom zbernom dvore aj čiastočná úprava odpadov a ich transport na konečnú úpravu do regionálneho zberného dvora.

Podľa veľkosti záberového územia sa základné zberné dvory členia do dvoch skupín:

1. Záberové územie s počtom obyvateľov cca 25 000 a s predpokladaným množstvom vyseparovaného odpadu cca 1000 t ročne.

a) V záberovom území tohto typu základného zberného dvora sa nepredpokladá existencia zberných stredísk.

b) Odporúčané technické vybavenie základného zberného dvora:

- prístrešok (ľahká hala) s manipulačnou plochou na ručné triedenie s možným uplatnením dopravníkových zariadení,

- zberové vozidlo s lineárnym stlačovaním,

- vozidlo s hydraulickou rukou,

- vysokozdvižný vozík,

- malý lis (za predpokladu, že vyseparovaný odpad smeruje priamo alebo sprostredkovane k zhodnocovateľovi, ktorému vyhovuje len takto upravený odpad),

- veľkoobjemový kontajner 5 m³ – 30 m³ (5 ks),

- ekosklad (2 ks),

- zberové nádoby (počet a typy podľa štruktúry bývania a štruktúry separovaných komodít).

c) Do technologického vybavenia základného dvora

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: