Input:

Rozdiel medzi REA a EIA - EIA (EnvironmentalImpactAssessment)

20.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6 Rozdiel medzi REA a EIA – EIA (EnvironmentalImpactAssessment)

Ing. Dajana Ďurechová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Obe skratky sú úzko späté so životným prostredím. Avšak ide o rozdielne dokumenty. Environmentálna politika (podľa STN EN ISO 14050) je vyhlásenie organizácie o zámeroch a zásadách vzťahujúcich sa na celkové environmentálne správanie, ktoré poskytuje rámec na činnosti a na stanovenie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov.

  • EIA - EnvironmentalImpactAssessment

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je jedným z nástrojov na ochranu a tvorbu životného prostredia. Je preventívnym nástrojom starostlivosti o životné prostredie. Základnou myšlienkou je zabezpečenie vysokej ochrany životného prostredia a prispenie k integrácii environmentálnych aspektov do rozhodovacieho procesu s cieľom dosiahnutia udržateľného rozvoja, spočíva v prognóze a hodnotení očakávaných vplyvov ešte len plánovaných činností (projekt, stavba, prevádzka, zariadenie alebo iný zásah do životného prostredia) na životné prostredie.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie zahŕňa aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie tzv. StrategicEnvironmentalAssessment - SEA.

EIA je proces, pri ktorom sa komplexne, verejne, odborne zisťujú, opisujú a vyhodnocujú predpokladané priame, nepriame, negatívne i pozitívne vplyvy plánovanej činnosti alebo navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie vrátane porovnania s jestvujúcim stavom životného prostredia tzv. nulový variant. Proces posudzovania určuje aj opatrenia na elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu identifikovaných negatívnych vplyvov na životné prostredie.

EIA rieši spravidla nové činnosti alebo strategické dokumenty, ale i prípady, ak ide o zásadnú zmenu existujúcej činnosti alebo strategického dokumentu. EIA je podmienkou k schváleniu strategického dokumentu alebo povoleniu činnosti podľa osobitných predpisov (stavebný, cestný,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: