Input:

Právny rámec posudzovania vplyvov na životné prostredie

17.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3 Právny rámec posudzovania vplyvov na životné prostredie

Ing. Magdaléna Vodzinská, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Právne predpisy pre oblasť posudzovania vplyvov na životné prostredie na Slovensku

Základným zákonom, ktorým sa proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike riadi, je zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Týmto zákonom boli zmenené:

 • § 34, § 42, § 59, § 61 a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

 • § 18 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov,

 • § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

 • § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

 • § 22 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • § 3 a § 8 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • § 23 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 12. júla 2011.

Týmto zákonom boli zmenené:

V prílohe č. 8 doplnené nové činnosti, a to:

 • tabuľka č. 1 Ťažobný priemysel: v novej položke č. 17 Trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia,

 • príloha č. 8 tabuľka č. 4 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel sa za položku č. 13 vkladá nová položka č. 13a, ktorá znie: Potrubia na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice s limitnou hodnotou definovanou určenou svetlosťou alebo dĺžkou potrubia,

 • príloha č. 8 sa tabuľka č. 8 Ostatné priemyselné odvetvia dopĺňa položkou č. 11, ktorá znie Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.

Príloha č. 13 bola doplnená bodmi 18 a 19, ktoré znejú:

 • „18. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.

 • 19. Potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice.“

Zákon č. 408/2011 Z. z., s účinnosťou od 1. decembra 2011.

Zákon č. 408/2011 novelizoval aj nasledovné právne predpisy:

 • § 21 ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

 • § 12 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

 • § 6, § 40, § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

 • § 4, § 9 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právne predpisy pre oblasť posudzovania vplyvov na životné prostredie v Európskej únii

Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie (smernice, nariadenia, rozhodnutia) majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu do predpisov SR, sa vykoná všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zoznam právnych predpisov Európskeho spoločenstva platných pre oblasť environmentálneho posudzovania:

 • Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie.

 • Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú so zreteľom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/ES a 96/61/ES.

 • Smernica Rady 97/11/ES, ktorá pozmeňuje smernicu 85/337/ES o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

 • Smernica Rady 85/337/ES z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení smernica Rady 85/337/ES o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú so zreteľom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/ES a 96/61/ES.

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: