Input:

Právna úprava nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.2 Elektrozariadenia a elektroodpad

4.13.2.1 Právna úprava nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom

Ing. Elena Bodíková, doc. JUDr, Boris Balog, PhD.

Právna úprava EÚ

Európsky parlament a Rada prijali smernicu 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Pôvodná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) bola zrušená s účinnosťou od 15. februára 2014 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva a na ich uplatňovanie.

Členské štáty boli povinné uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 14. februára 2014. Komisii boli povinné bezodkladne oznámiť znenie týchto ustanovení. V súčasnosti je táto smernica prebratá v právnom poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä v štvrtej časti, druhom oddiele – Elektrozariadenia a elektroodpad.

V tejto smernici sa ustanovujú opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zefektívňovaním takéhoto využitia v súlade s článkami 1 a 4 smernice 2008/98/ES, čím sa prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.

Právna úprava SR

Právna úprava týkajúca sa elektrozariadení a elektroodpadu je obsiahnutá v týchto právnych predpisoch odpadového hospodárstva:

a) zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o štvrtú časť, druhý oddiel – Elektrozariadenia a elektroodpad, ktorý tvoria § 32 až § 41. Ďalej ide najmä o § 12 – Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi, § 13 – Zákazy, § 14– Povinnosti držiteľa odpadu, ale aj ustanovenia o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v § 27 až 31, požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých elektrických a elektronických zariadení v § 88 ods. 2 a 3, technické požiadavky na spracovanie elektroodpadov v § 105 ods. 3 písm. k)a nakoniec aj ustanovenia o zodpovednosti za porušenie povinností v § 115 až § 117 a prechodné ustanovenia v § 135,

b) nariadenie vlády SR č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadov a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok. Nariadenie vlády SR ustanovuje limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení. Limit predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: