Input:

Právna úprava nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom

20.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.2 Elektrozariadenia a elektroodpad

4.13.2.1 Právna úprava nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom

Ing. Elena Bodíková, doc. JUDr, Boris Balog, PhD.

Právna úprava EÚ

Európsky parlament a Rada prijali smernicu 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Pôvodná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) bola zrušená s účinnosťou od 15. februára 2014 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva a na ich uplatňovanie.

Členské štáty boli povinné uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 14. februára 2014. Komisii boli povinné bezodkladne


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: