Input:

Povinnosti pôvodcu odpadu

23.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2 Povinnosti pôvodcu odpadu

Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

S výnimkou povinnosti uvedenej v písmene j), sa povinnosti pôvodcu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľom.

Zaraďovanie odpadov

a. zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov

Táto povinnosť sa týka každého pôvodcu, ktorý tak musí urobiť ako prvý. Postup pri zaraďovaní odpadov je ustanovený v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.

Ak pôvodca nevie odpad jednoznačne zaradiť ani podľa uvedenej prílohy, požiada podľa § 107 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o rozhodnutie Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý rozhodne o zaradení odpadu v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb.

Pôvodca, ktorý nemá zaradený odpad podľa Katalógu odpadov, sa dopúšťa správneho deliktu podľa § 117 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., za ktoré sa ukladá pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

K postupu pri zaraďovaní odpadov podľa Katalógu odpadov vydáva MŽP SR usmernenia (napr. Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadu podľa Katalógu odpadov a podľa prílohy č. 7 a 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. a vykonávanie zberu elektroodpadu z domácností v obciach), ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle a ktoré je možné použiť pri každom zaraďovaní odpadov.

Zhromažďovanie odpadov

b. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Povinnosť sa týka každého pôvodcu odpadu. Sleduje sa ňou zabránenie zmiešavaniu odpadov, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť ich ďalšie zhodnotenie, prípadne sťažiť zneškodnenie. Druh odpadu je označený v Katalógu odpadov šesťmiestnym číslom. Výnimkou z tejto povinnosti je postup podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z., keď v rozsahu súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je možné odpady netriediť.

Za porušenie tejto povinnosti ustanovuje zákon právnickým osobám a fyzickým osobám–podnikateľom pokutu podľa § 117 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. od 1 200 EUR do 120 000 EUR. Ak by fyzická osoba nakladala s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s ustanovením § 12 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z., vzťahuje sa na ňu ustanovenie § 115 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. a za jeho porušenie jej môže byť uložená pokuta do 2 500 EUR.

c. zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom a osobitnými predpismi.

K nakladaniu s nebezpečnými odpadmi je potrebné pozrieť podrobnejšie aj ustanovenia § 25 zákona.

Za porušenie tejto povinnosti sa uloží pokuta podľa § 117 ods. 3 zákona od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

Spracovanie odpadov

d. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva

Splnenie tohto ustanovenia sa požaduje od všetkých pôvodcov odpadu, čo je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyjadrenou v § 6 zákona.

Ak pôvodca nemôže postupovať podľa hierarchie odpadového hospodárstva sám (1. príprava na opätovné použitie, 2. recyklácia, 3. iné zhodnotenie, napr. energetické, 4. zneškodnenie), je povinný ponúknuť odpad, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, na zhodnotenie inému.

Zhodnotenie sa nepovažuje za účelné napr. vtedy, ak by náklady s ním spojené boli v zjavnom nepomere k nákladom na zneškodnenie.

Zneškodnenie odpadu je posledným stupňom v hierarchii odpadového hospodárstva.

Informáciu o vhodných zariadeniach na zhodnotenie a zneškodnenie odpadu možno získať aj na základe žiadosti na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, na krajských úradoch životného prostredia a na okresných úradoch, ako aj na obciach.

Nesplnenie povinnosti podľa tohto ustanovenia je správnym deliktom podľa § 117 ods. 3 s pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

Zodpovednosť pôvodcov

e. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak zákon neustanovuje inak alebo ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.

Predmetná povinnosť zvyšuje zodpovednosť pôvodcu za to, čo sa stane s jeho odpadom a komu ho odovzdá na ďalšie nakladanie. S niektorými druhmi alebo kategóriami odpadov môžu nakladať len osoby, ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizácia, nakladanie s nebezpečnými odpadmi). Pôvodca si musí overiť, či osoba, ktorej odpad odovzdáva resp. ktorá za neho preberá povinnosti, je oprávnená na nakladanie s ním.

Ak túto povinnosť nesplní a odovzdá odpad niekomu, kto nemá potrebné oprávnenie, bude pôvodca, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, pokutovaný podľa § 117 ods. 3 zákona pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

Evidencia

f. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi

g. ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje

V súlade s ustanovením § 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. evidencia odpadov sa vedie pre všetky kategórie odpadov podľa druhov odpadov na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky, bez obmedzenia množstva; evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.

Pôvodca odpadu uchováva Evidenčný list odpadu päť rokov. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva pôvodca odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky, a to v prípade ak nakladá:

a) ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov; alebo

b) ročne v súhrne s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; alebo

c) s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom; alebo

d) s odpadmi uvedenými v prílohe č. 3 vyhlášky.

Súhrnom je množstvo odpadu za právne samostatný subjekt ako celok. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním uchováva pôvodca odpadu v písomnej forme päť rokov.

Sankciou za neplnenie evidenčných a ohlasovacích povinností podľa písmena f) a g) je pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR podľa § 117 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z..

Predloženie dokladov

h. predložiť na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na žiadosť predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov

Predmetné ustanovenie vyplýva zo zvýšenej zodpovednosti pôvodcu za nakladanie s odpadmi (napr. § 13, režim opusteného odpadu podľa § 15 a najmä § 14 ods. 1 písm. d) zákona). Zmyslom tohto ustanovenia je umožniť pôvodcovi overiť si, že nasledujúci držiteľ naložil s prevzatým odpadom v súlade so zákonom. Spravidla nebude reálne možné, aby nasledujúci držiteľ vedel presne preukázať, kam ďalej odovzdal, resp. čo urobil s každým jedným kilogramom odpadu, ktorý prevzal od predchádzajúceho držiteľa (napr. zberňa, ktorá odpad ďalej triedi a odovzdáva ďalším držiteľom).

V takýchto prípadoch by mohlo byť dostačujúcim dokladom napr. príslušná časť z evidencie odpadov vedenej podľa § 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. alebo z ohlásenia o vzniku odpadov a nakladania s ním podľa § 3 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. , ale napr. aj faktúra za odber odpadu tretím držiteľom v súhrne za určité obdobie, prípadne aj iné doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi.

Ak nasledujúci držiteľ odmietne poskytnúť takéto doklady, treba túto skutočnosť oznámiť niektorému z orgánov štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, ktorý je oprávnený uložiť v tomto prípade držiteľovi pokutu od 500 EUR do 50 000 EUR podľa § 117 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.

Skladovanie

i. skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu

Súhlas podľa tohto ustanovenia bude vydaný podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Súhlas vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu a to až po preukázaní, že sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu alebo je to pre pôvodcu z kapacitných dôvodov hospodárne.

Ak bol pôvodcovi odpadu udelený predmetný súhlas, nepovažuje sa miesto zhromažďovania odpadu u pôvodcu odpadu za skládku odpadov.

Za porušenie tejto povinnosti môže byť uložená pokuta od 1 200 EUR do 120 000 EUR podľa § 117 ods. 3 zákona.

Zabezpečenie odpadu

T. j. zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach.

Vo vykonávacej vyhláške č. 371/2015 Z. z. je bližšie upravený zoznam lokalít, ako aj druh odpadu, na ktorý sa táto povinnosť vzťahuje.

Za porušenie tejto povinnosti môže byť uložená pokuta od 1 200 EUR do 120 000 EUR podľa § 117 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.

Štátny dozor

k. umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté

Povinnosť pôvodcu sa týka akýchkoľvek pozemkov, stavieb, priestorov a zariadení, ktoré pôvodca odpadu používa na nakladanie s odpadmi. Môže ísť o stavbu alebo jej časť, kde je umiestnené zariadenie, alebo o pozemok či iný priestor. Táto povinnosť sa ale nevzťahuje na obydlie, ktoré je podľa Ústavy SR (čl. 21) nedotknuteľné a orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve nie sú týmto zákonom oprávnené vstúpiť do obydlia.

Orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve sú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská inšpekcia životného prostredia, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad, v niektorých veciach aj Slovenská obchodná inšpekcia (§ 110), nie však obec.

Ak pôvodca, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou–podnikateľom, neumožní činnosť orgánu štátneho dozoru podľa tohto ustanovenia, hrozí mu pokuta od 2 000 EUR do 250 000 EUR podľa § 117 ods. 5 zákona.

Opatrenia na nápravu

l. vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve

V prípade zistenia porušenia povinnosti alebo iného nedostatku v činnosti pôvodcu odpadov môže orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve uložiť opatrenie na nápravu v súlade s § 116 ods. 3 zákona. Pôvodca odpadov je povinný vykonať uložené opatrenie.

Ak by uložené opatrenie nevykonala právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, hrozí im pokuta od 2 000 EUR do 250 000 EUR podľa § 117 ods. 5 zákona.

Dovezený materiál

m. zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa zákona

Povinnosť sa viaže na ustanovenie § 99 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z., ktoré vyplynulo z požiadaviek praxe, keď colné orgány takéto vyjadrenie požadovali. Ide o prípady, keď sa dovezený materiál spracúva na našom území, ale následne sa z nášho územia vyvezie preč, a to spravidla aj s odpadom, ktorý z tejto výroby vznikol. Niekedy však k vyvezeniu „sekundárneho odpadu” nedôjde. Aby boli tieto prípady pod kontrolou úradov a nedochádzalo tak k obchádzaniu zákona, možno odpady


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: