Input:

Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

Ing. Juraj Válek PhD.

Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

Pôvodca odpadu z obalov je tak povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Na vyžiadanie je povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne. Ak koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov zistí, že pôvodca odpadu z obalov nepostupuje v súlade s uvedeným, je povinné oznámiť túto skutočnosť inšpekcii.

Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je povinné množstvá, ktoré mu boli ohlásené, rozdeliť medzi organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobcov obalov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe ich trhového podielu. Trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: