Input:

Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6 Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou.

Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu, ako aj spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov. Pričom uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov. Zmluva musí ďalej obsahovať spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce a tiež výšku nákladov na triedený zber v obci, ako aj spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu. Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí, a obsahuje najmä dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber v rozlíšení nákladov na jednotlivé odpadové materiály, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie, spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci triedeného zberu a tiež spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je okrem povinností, ktoré jej vyplývajú z § 28. Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností ods. 4 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.povinná zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov, ako aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, vrátane ich zberu, a tiež zabezpečiť činnosti prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený zber. Pod takýmito činnosťami sa rozumie zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ako aj zabezpečenie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu.

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce pri tom, kto vykonáva v tejto obci zber (zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, vrátane ich zberu), s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov. Určená bola prostredníctvom zlosovania, ktorým sa určuje zmluvný partner obce spomedzi organizácií zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu, v prípade obce, s ktorou žiadna organizácia zodpovednosti výrobcov zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzavrela. Ten, kto vykonáva


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: