Input:

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA)

18.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4 Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA)

Ing. Magdaléna Vodzinská, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Predmet posudzovania vplyvov navrhovaných činností

Navrhovaná činnosť je v zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie definovaná ako realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny.

Predmetom posudzovania sú:

 1. navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ak nejde o činnosť realizovanú na účely uvedené v písmene b),
 2. navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti,
 3. navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
 4. zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu, ak je prahová hodnota pre navrhovanú činnosť v prílohe č. 8 časti A ustanovená,
 5. zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa písmena d) a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní jej vplyvov,
 6. zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
 7. navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v písmenách a) až f) alebo v odseku 2, ktorá podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území,
 8. navrhovaná činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií,20) z dôvodu zohľadnenia cieľov prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

Subjekty a účastníci procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností

Príslušný orgán – príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a má dostatočné odborné znalosti na preskúmanie správy o hodnotení činnosti alebo, ak je to potrebné, k nim má prístup; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je v zákone uvedené inak – účastník procesu posudzovania.

Rezortný orgán – je ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí navrhovaná činnosť alebo jej zmena – účastník procesu posudzovania.

Navrhovateľ – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu vyžadujúcu si povolenie – účastník procesu posudzovania.

Povoľujúci orgán – je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní – účastník procesu posudzovania.

Dotknutý orgán – je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov7) podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny – účastník procesu posudzovania.

Dotknutá obec – je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny – účastník procesu posudzovania.

Verejnosť – je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny – účastník procesu posudzovania.

Odborníci – sú znalci, experti z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe zapojení do procesu posudzovania ako spracovatelia časti alebo celej dokumentácie posudzovania, ktorú zabezpečuje navrhovateľ, alebo ako spracovatelia odborných posudkov, vyjadrení, stanovísk a pod. vyplývajúcich z požiadaviek ostatných subjektov procesu posudzovania.

Odborne spôsobilé osoby – sú právnické osoby alebo fyzické osoby evidované ministerstvom v osobitnom zozname, poverené príslušným orgánom na vypracovanie odborného posudku – účastník procesu posudzovania.

Postup procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností

Podľa závažnosti vplyvu na životné prostredie sa pri posudzovaní navrhovaných činností alebo ich zmien vykonáva povinné hodnotenie alebo zisťovacie konanie.

Pre zjednodušenie procesu posudzovania zákon umožňuje, že ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať ich posudzovanie vplyvov spoločne.

Proces posudzovania sa v detailoch líši pri novonavrhovaných činnostiach a pri navrhovaných zmenách pôvodných, alebo už prebiehajúcich činností.

Novonavrhovaná činnosť:

Povinné hodnotenie pozostáva z týchto krokov:

 1. predloženie zámeru,
 2. pripomienkovanie zámeru,
 3. určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu,
 4. vypracovanie správy o hodnotení,
 5. pripomienkovanie správy o hodnotení,
 6. verejné prerokovanie správy o hodnotení,
 7. vypracovanie odborného posudku k navrhovanej činnosti,
 8. vypracovanie záverečného stanoviska.

Zisťovacie konanie pozostáva z týchto krokov:

 1. predloženie zámeru,
 2. pripomienkovanie zámeru,
 3. vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Navrhovaná zmena prebiehajúcej povolenej činnosti:

 1. predloženie oznámenia o navrhovanej zmene,
 2. zverejnenie oznámenia,
 3. vyjadrenie príslušného orgánu.

Ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, proces posudzovania pokračuje buď zisťovacím konaním alebo povinným hodnotením.

Zisťovacie konanie začína predložením zámeru a končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. Ak príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania rozhodne, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa zákona, nasleduje proces povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (napr. územné konanie podľa stavebného zákona).

Ak príslušný orgán rozhodne, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa bude posudzovať podľa zákona, proces posudzovania pokračuje ako v povinnom hodnotení určením rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu a ďalšími krokmi povinného hodnotenia.

Povinné hodnotenie začína predložením zámeru a končí vydaním záverečného stanoviska ministerstva.

Zákonom je určené, aké informácie musia jednotlivé dokumentácie obsahovať:

 • Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia o zmene navrhovanej činnosti obsahuje Príloha č. 8a zákona.

 • Podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru obsahuje Príloha č. 9 zákona. Obsah a informácie uvádzané v zámere pre povinné hodnotenie a pre zisťovacie konanie sa nelíšia.

 • Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení navrhovanej činnosti obsahuje Príloha č. 11 zákona.

 • Podrobnosti o obsahu a štruktúre záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti obsahuje Príloha č. 12 zákona.

Navrhovaná činnosť sa predkladá v dvoch variantoch riešenia navrhovanej činnosti, ktoré sa porovnávajú s očakávanými vplyvmi variantu, ktorý by nastal, keby sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuskutočnila, tzv. nulový variant.

Zákon umožňuje v odôvodnených prípadoch požiadať príslušný orgán o súhlas s upustením od variantného riešenia. Žiadosť je však potrebné dôkladne odôvodniť a objektívne podložiť argumentmi.

Jednotlivé kroky procesu posudzovania na seba nadväzujú, sú vzájomne previazané a od začiatku sa do procesu zapájajú všetci účastníci procesu posudzovania.

Kroky a lehoty procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností

Kroky procesu posudzovania  Lehoty procesu posudzovania  
1. krok  Vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti  
 Zámer obsahuje najmä:a) základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, b) základné údaje o súčasnom stave životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť vykonávať, ako aj územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou ovplyvnené, c) základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti, najmä nároky na záber pôdy, energiu a suroviny, ako aj o miere znečistenia alebo poškodenia zložiek životného prostredia, d) základné vyhodnotenie výhod a nevýhod variantov riešenia navrhovanej činnosti, e) návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky. Podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru sú uvedené v Prílohe č. 9. Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia o zmene navrhovanej činnosti obsahuje Príloha č. 8a zákona.  Na vypracovanie zámeru o navrhovanej činnosti nie sú určené žiadne lehoty – závisí od navrhovateľa. V každom prípade by si však mal vytvoriť dostatočný priestor pre bezstresový priebeh celého procesu posudzovania, pretože pre každý krok posudzovania (okrem vypracovania správy o hodnotení) sú v zákone určené záväzné lehoty, ktoré sa musia dodržať.  
2. krok  Predloženie zámeru príslušnému orgánu  
 Navrhovateľ doručí príslušnému orgánu zámer v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.  Počet dokumentácie sa vypočítava z počtu dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa k zámeru budú vyjadrovať + exempláre pre potreby navrhovateľa.  
3. krok  Kroky príslušného orgánu  Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti podľa zákona, vráti do siedmich pracovných dní navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.  7 pracovných dní 7 pracovných dní  
Do siedmich pracovných dní zašle od doručenia zámeru príslušný orgán zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci.        
Bezodkladne zverejní na webovom sídle ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti a základné údaje o navrhovateľovi.        
4. krok  Kroky dotknutej obce  Dotknutá obec - Informuje do troch pracovných dní od doručenia zámeru o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť.  3 pracovné dni  
Zámer musí byť verejnosti prístupný najmenej po dobu 21 dní od zverejnenie o jeho doručení.  21 dní     
5. krok  Kroky rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutého orgánu, dotknutej obce a verejnosti  Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán, dotknutá obec doručia písomné stanoviská príslušnému orgánu k zámeru do 21 dní od doručenia oznámenia.  21 dní  
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.     
  Zainteresovaná verejnosť (fyzická osoba, právnická osoba, občianska iniciatíva, občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia) má právo▪ aktívnej účasti pri príprave a povoľovaní navrhovanej činnosti, a to v celom priebehu procesu posudzovania vplyvov až do vydania rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti vrátane podania písomného stanoviska,▪ účasti na následnom povoľovacom konaní,▪ na predloženie pripomienok,▪ účasti na konzultáciách a práva účasti na verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti.   
ZISŤOVACIE KONANIE   
6. krok  Kroky príslušného orgánu  O tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať, rozhodne do 15 dní príslušný orgán od uplynutia poslednej lehoty (po uplynutí 21 dní od zverejnenia oznámenia o podaní zámeru). Ak sú údaje uvedené v zámere postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, môže príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom určiť, že správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracúvať; o tejto skutočnosti príslušný orgán informuje navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a zainteresovanú verejnosť.  15 dní  
7. krok  Kroky dotknutej obce  Dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.   
Ukončenie procesu posudzovania navrhovanej činnosti v zisťovacom konaní a) 20 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4, ak je predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť, alebo b) 30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b), ak je predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti, c) 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť zložitých prípadoch s tým, že o tejto skutočnosti je príslušný orgán povinný účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.  
POVINNÉ HODNOTENIE  
6. krok  Určenie rozsahu hodnotenia príslušným orgánom navrhovanej činnosti v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, resp. so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.  Príslušný orgán určí do 15 dní rozsah hodnotenia od:▪ uplynutia poslednej lehoty uvedenej na doručenie stanovísk,▪ od vydania rozhodnutia v prípadoch, v ktorých sa uskutočnilo zisťovacie konanie,▪ od vydania vyjadrenia príslušného orgánu, že zmena navrhovanej činnosti môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie,▪ od vydania odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody, že navrhované činnosti, vrátane ich zmien, môže mať významný vplyv na územie sústavy chránených území, alebo▪ od vydania rozhodnutia ministerstva, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať.  15 dní  
7. krok  Zverejnenie rozsahu hodnotenia  Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a jeho časovom harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.  1 deň  
8. krok  Pripomienky k rozsahu hodnotenia  Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich dní od jeho zverejnenia.  10 dní  
9. krok  Zabezpečenie vypracovania správy o hodnotení Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení činnosti sú uvedené v Prílohe č. 11 zákona.  Navrhovateľ vykoná hodnotenie činnosti podľa Prílohy č. 11 a rozsahu hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti. Výsledok hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie sa uvedie v správe o hodnotení.  Zákon neurčuje lehotu  
10. krok  Predloženie správy o hodnotení  Navrhovateľ správu o hodnotení činnosti predloží príslušnému orgánu v počte listinných vyhotovení určenom v rozsahu hodnotenia a na elektronickom nosiči dát.; zároveň mu oznámi, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov požiadal alebo bude žiadať.   
11. krok  Kroky príslušného orgánu po prijatí úplnej správy o hodnotení  Neúplnú správu o hodnotení činnosti príslušný orgán vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich dní, navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia. Príslušný orgán bezodkladne správu o hodnotení činnosti na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu životného prostredia a zverejní správu o hodnotení činnosti prostredníctvom webového sídla ministerstva.  7 dní  
12. krok  Povinnosti obce  Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia informuje o doručení správy, o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné, záverečné zhrnutie na dobu 30 dní počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.  3 pracovných dní30 dní  
13. krok  Verejné prerokovanie   
 Dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.  najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním obec: oznámi verejnosti termín a miesto verejného prerokovania a prizve naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán;  10 pracovných dní  
14. krok  Vypracovanie záznamu z verejného prerokovania  Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom vyhotoví o verejnom prerokovaní záznam a doručí ho príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od verejného prerokovania.  10 pracovných dní  
15. krok  Doručenie stanovísk  Rezortný orgán, dotknutý orgán, povoľujúci orgán a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia. Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať. Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podala podnet podľa § 19, môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti alebo jej zmeny v lehote 30 dní od jej doručenia. Príslušný orgán môže požiadať navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich z doručených stanovísk, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie záverečného stanoviska, najneskôr však do 14 dní od uplynutia poslednej lehoty.  30 dní14 dní  
16. krok  Určenie spracovateľa odborného posudku  Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty, resp., ak ide o požiadavku o doplňujúce informácie, do piatich dní od ich doručenia.  10 dní5 dní  
17. krok  Vypracovanie odborného posudku  Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 60 dní od doručenia oznámenia o určení odborne spôsobilej osoby. Túto lehotu môže príslušný orgán v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o 30 dní a túto skutočnosť oznámi navrhovateľovi.  60 dní(+30 dní)  
18. krok  Záverečné stanovisko príslušného orgánu  Príslušný orgán: vydá záverečné stanovisko do 30 dní od doručenia odborného posudku▪ v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia a predloží záverečné stanovisko k činnosti do 30 dní od doručenia odborného posudku,doručí: ▪ záverečné stanovisko k činnosti v tejto lehote navrhovateľovi, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zainteresovanej verejnosti a zverejní: ▪ bez zbytočného odkladu na webovom sídle ministerstva a na úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii. Obec zverejní záverečné stanovisko k činnosti v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.  30 dní3 pracovných dní  
 Platnosť záverečného stanoviska k činnosti  Platnosť záverečného stanoviska k činnosti je sedem rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.  7 rokov  
19. krok  Rozhodovanie o povolení navrhovanej činnosti  Pri rozhodovaní o povolení navrhovanej činnosti sa musí prihliadať na obsah záverečného stanoviska k činnosti. Povoľujúci orgán bezodkladne sprístupní verejnosti obsah rozhodnutia a podmienky v ňom uvedené.   
20. krok  Poprojektová analýza  Ten, kto vykonáva navrhovanú činnosť posudzovanú podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie. Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí povoľujúci orgán.   
Ukončenie procesu povinného posudzovania navrhovanej činnosti cca 241 (+30) dní. V lehote nie je zohľadnený čas potrebný na vypracovanie správy o hodnotení.  

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice

Predmetom posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice sú činnosti navrhované na území Slovenskej republiky uvedené v Prílohe č. 13 a navrhované činnosti uvedené v Prílohe č. 8, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

Všeobecné kritériá na určenie značne nepriaznivého vplyvu presahujúceho štátne hranice sú uvedené v Prílohe č. 14 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

Príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je Ministerstvo životného prostredia SR.

Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad sú povinné, ak z predloženého oznámenia a zámeru zistia, že ide navrhovanú takúto činnosť, bezodkladne postúpiť oznámenie a zámer na posudzovanie ministerstvu.

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území Slovenskej republiky

Informáciu o navrhovanej činnosti oznámi ministerstvo dotknutej strane bez zbytočného odkladu po jej získaní.

Ak dotknutá strana oznámi svoj úmysel zúčastniť sa na posudzovaní, ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane:

1. údaje o navrhovanej činnosti v zákonom požadovanom rozsahu,

2. informáciu o postupe posudzovania vrátane lehoty na podanie pripomienok spolu s uvedením názvu vnútroštátneho orgánu a jeho adresy, na ktorú môže verejnosť dotknutej strany a príslušné orgány dotknutej strany zaslať pripomienky,

3. žiadosť o poskytnutie informácií o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na územie dotknutej strany.

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia a jeho časového harmonogramu, zohľadnia sa pripomienky dotknutej strany doručené v určenej lehote.

Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dokumentáciu o hodnotení vplyvu navrhovanej činnosti vypracovanú navrhovateľom podľa Prílohy č. 15 dotknutej strane a zároveň ju vyzve na uskutočnenie konzultácií. Ak dotknutá strana prejaví záujem o konzultácie, na konzultácie sa spravidla prizve navrhovateľ a povoľujúci orgán.

Záverečné stanovisko k činnosti musí okrem náležitostí uvedených v Prílohe č. 12 obsahovať aj náležitosti podľa Prílohy č. 15 a vyjadrenie k pripomienkam dotknutej strany vrátane pripomienok jej verejnosti.

Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane:

a) záverečné stanovisko,

b) záväzné stanovisko príslušného orgánu podľa § 38 ods. 4, 5 a 9,

c) oznámenie o začatí povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene,

d) rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Ministerstvo môže dohodnúť s dotknutou stranou, že do záverečného stanoviska k činnosti zahrnie požiadavku na sledovanie a vyhodnocovanie navrhovanej činnosti, ako aj podmienky prípadného sledovania vplyvov tejto činnosti na územie dotknutej strany.

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území iného štátu

Zákon upravuje postup a kroky ministerstva, ak sa navrhovaná činnosť bude vykonávať na území iného štátu a je predpoklad, že jej vplyvom vzniknú značne nepriaznivé vplyvy na územie Slovenskej republiky a strana pôvodu to oznámi ministerstvu.

Zoznam činností podliehajúcich povinne medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice:

 1. Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie 500 a viac ton uhlia alebo bitúmenových bridlíc za deň.
 2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).
 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu.
 4. Veľké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele na výrobu neželezných kovov.
 5. Zariadenia na ťažbu azbestu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobu výrobkov obsahujúcich azbest, na výrobu azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou viac ako 20 000 ton finálneho výrobku, na výrobu trecích materiálov s ročnou produkciou viac ako 50 ton finálneho výrobku, na iné využitie azbestu presahujúce 200 ton za rok.
 6. Komplexné chemické zariadenia.
 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá:
  1. má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom,
  2. nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších,
  3. je špeciálne označená ako diaľnica.
 8. Ropovody a plynovody s potrubím s veľkou svetlosťou.
 9. Obchodné prístavy a vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce plavbu lodí s výtlakom viac ako 1 350 ton.
 10. Zariadenia na zneškodňovanie toxických a nebezpečných odpadov spaľovaním, chemickým spracovaním alebo skládkovaním.
 11. Veľké priehrady a nádrže.
 12. Odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.
 13. Výroba buničiny a papiera sušených vzduchom v množstve 200 ton za deň alebo viac.
 14. Rozsiahla ťažba, získavanie a zušľachťovanie in situ kovových rúd a uhlia.
 15. Ťažba uhľovodíkov na voľnom mori.
 16. Veľkosklady na skladovanie ropy, výrobkov z ropy a chemických výrobkov.
 17. Veľkoplošné odlesňovanie.
 18. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.
 19. Potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice.

Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).

Úplný zoznam činností, ktoré podliehajú posudzovaniu po novelizáciách zákona – príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1. Ťažobný priemysel

Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

P. číslo  Činnosť, objekty a zariadenia  Prahové hodnoty  
  Časť A (povinné hodnotenie)  Časť B (zisťovacie konanie)  
1.  Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminóznych hornín povrchová aj podzemná  od 100 000 t/rok  do 100 tis. t/rok  
2.  Ťažba a úprava rúd a magnezitu  od 100 000 t/rok  do 100 tis. t/rok  
3.  Ťažba a úprava nerastov s rádioaktívnymi vlastnosťami vrátane odvalov a odkalísk a ich rekultivácie  bez limitu   
4.  Ťažba a úprava ropy  od 500 t/deň  do 500 t/deň  
5.  Ťažba a úprava zemného plynu  od 500 000 m³/deň  do 500 000 m³/deň  
6.  Povrchové priemyselné prevádzky pre ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín   bez limitu  
7.  Podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach  od 100 mil. m³/rok  do 100 mil. m³/rok  
8.  Podzemné uskladňovanie zemného plynu v umelo vybudovaných podzemných priestoroch  od 500 000 m³  do 500 000 m³  
9.  Prevádzky na ťažbu a spracovanie azbestu  bez limitu   
10.  Ťažba nerastov bagrovaním z riek   od 100 000 t/rok  
11.  Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku  od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy  od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy  
12.  Ťažba kaolínu, keramických a žiaruvzdorných ílov a ílovcov  od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy  od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy  
13.  Lomy a povrchová ťažba vápenca  od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy  od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy  
14.  Ťažba sklárskych a zlievarenských pieskov  od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy  od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy  
15.  Ťažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách č. 1 – 6, 9 – 14  od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy  od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy  
16.  Ťažobné vrty (s výnimkou vrtov na skúmanie stability pôdy) najmä:▪ geotermálne vrty,▪ vrty pre vodné zdroje,▪ vrty na ukladanie rádioaktívneho odpadu.  od 500 m bez limitu  od 600do 500 m od 300 m  
17.  Trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia  bez limitu   

2. Energetický priemysel

Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

P. číslo  Činnosť, objekty a zariadenia  Prahové hodnoty  
  Časť A (povinné hodnotenie)  Časť B (zisťovacie konanie)  
1.  Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom  od 300 MW  od 50 MWdo 300 MW  
2.  Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)  od 50 MW  od 5 MW do 50 MW  
3.  Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)  bez limitu   
4.  Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane ich vyraďovania a likvidácie. Jadrové elektrárne a jadrové reaktory prestávajú byť takýmto zariadením, keď je z ich územia trvalo odstránené jadrové palivo a iné rádioaktívne kontaminované prvky.  bez limitu   
5.  Zariadenia na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva  bez limitu   
6.  Zariadenia určené na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva a výskumné zariadenia na výrobu a konverziu jadrového paliva a jadrových palivových surovín  bez limitu   
7.  Zariadenia na spracovanie vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov  bez limitu   
8.  Trvalé úložiská vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov  bez limitu   
9.  Zariadenia na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovaný  bez limitu   
10.  Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov  bez limitu   
11.  Zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich skladovania, ak nie sú uvedené v položkách č. 7 až 10   bez limitu  
12.  Geotermálne elektrárne a výhrevne  od 50 MW  od 5 MW do 50 MW  
13.  Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 – 4 a 12  od 50 MW  od 5 MW do 50MW  
14.  Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody   bez limitu  
15.  Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie  220 kV a viac s dĺžkou od 15 km  220 kV a viac s dĺžkou od 5 km do 15 km alebo od 110 kV do 220 kV s dĺžkou od 5 km  
16.  Diaľkové plynovodys potrubím so svetlosťou alebo s tlakom  od 500 mm alebo od 1 MP a alebo od 40 km  od 300 mm do 500 mm alebo od 0, 3 MP a do 1 MP a alebo od 10 km do 40 km  
17.  Podzemné uskladnenie horľavých plynov   bez limitu  
18.  Povrchové skladovanie fosílnych palív   od 10 000 m³  

3. Hutnícky priemysel

Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

P. číslo  Činnosť, objekty a zariadenia  Prahové hodnoty  
  Časť A (povinné hodnotenie)  Časť B (zisťovacie konanie)  
1.  Prevádzky na úpravu, praženie alebo aglomeráciu rúd (vrátane sulfidových rúd)  od 100 000 t/rok  do 100 000 t/rok  
2.  Prevádzky na spracovanie železných kovov: a) valcovne za tepla,b) kováčske dielne s kladivami, ktorých energia presahujec) kovanie výbuchom,d) prevádzky na nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov (pokovovanie).   od 20 t/hod. surovej ocele 50 kJ/kladivo alebo 20 MW tepelného výkonu bez limitu od 1 t surovej ocele/hod.  
3.  Zlievarne železných kovov   nad 20 t/deň  
4.  Prevádzky na primárnu výrobu surového železa, liatiny alebo ocele (primárna alebo sekundárna tavba) vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou  bez limitu   
5.  Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi  bez limitu   
6.  Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania) neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia  od 100 000 t/rok  od 10 000 t/rok do 100 000 t/rok  
7.  Tavenie zliatin s obsahom toxických zlúčenín   od 4 t/deň  
8.  Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy  od 30 m³ kapacity používaných kadí  od 10 m³ do 30 m³ kapacity používaných kadí  

4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel

Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

P. číslo  Činnosť, objekty a zariadenia  Prahové hodnoty  
  Časť A (povinné hodnotenie)  Časť B (zisťovacie konanie)  
1.  Prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia, lignitu (plynárne, koksárne) a bituminóznych hornín  od 500 t/deň  od 100 t/deň do 500 t/deň  
2.  Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu (okrem zariadení na výrobu mazív z ropy)  bez limitu   
2a.  Zariadenia na regeneráciu odpadových minerálnych olejov  od 500 t/deň a viac  od 50 t/deň do 500 t/deň  
3.  Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu:  bez limitu   
 3.1 základných organických chemikálií, ako sú:a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické),b) organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice,    
 c) organické zlúčeniny obsahujúce síru,d) organické zlúčeniny obsahujúce dusík, ako sú amíny, amidy, dusité, dusné alebo dusičné zlúčeniny, nitrily, kyanáty, izokyanáty,e) organické zlúčeniny obsahujúce fosfor,f) halogénové uhľovodíky,g) organokovové zlúčeniny,h) základné plastické hmoty (polymérové syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe),i) syntetické gumy,j) farbivá a pigmenty,k) povrchovo aktívne látky a sulfooktany,    
 3.2 základných anorganických chemikálií, ako sú:a) plyny, ako sú čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid,b) kyseliny, ako sú kyselina chrómová (chromitá), kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a ostatné kyseliny síry,c) zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný,    
 d) soli, ako sú chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, tetraboritan (peroxoboritan), dusičnan strieborný,e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú karbid vápenatý (karbid vápnika), kremík, karbid kremičitý (karbid kremíka),    
 3.3 prevádzky na výrobu fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných),3.4 prevádzky na výrobu základných prípravkov na ochranu rastlín a na výrobu biocídov,3.5 prevádzky na výrobu základných farmaceutických výrobkov vyžívajúce chemické, biochemické alebo biologické procesy,3.6 prevádzky na výrobu výbušnín    
4.  Prevádzky na výroba uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou  bez limitu   
5.  Používanie alebo regenerácia chlórovaných uhľovodíkov  od 100 t/rok  od 10 t/rok do 100 t/rok  
6.  Zariadenia na zhodnotenie alebo deštrukciu výbušných látok   bez limitu  
7.  Výroba viskózových vláken, celofánu a celofánových derivátov  bez limitu   
8.  Výroba jedov   bez limitu  
9.  Skladovanie jedov a pesticídov  od 100 t  od 10 t do 100 t  
10.  Výroba antioxidantov, urýchľovačov a iných gumárenských chemikálií  od 200 t/rok   
11.  Výroba pesticídov, farmaceutických výrobkov, peroxidov a elastomérov   bez limitu  
12.  Výroba farieb a lakov  od 200 t/rok  od 100 t/rokdo 200 t/rok  
13.  Potrubia na prepravu ropy alebo chemikálií:▪ so svetlosťou,▪ alebo s tlakom,▪ alebo dĺžkou.  od 500 mm od 1 MP a od 20 km  od 300 mm do 500 mm od 0, 3 MP a do 1 MP a od 5 km do 20 km  
13 a.  Potrubia na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice:▪ so svetlosťou,▪ alebo dĺžkou.  od 800 mmod 40 km  do 800 mmdo 40 km  
14.  Priemyselná výroba chemikálií a polotovarov neuvedených v položkách č. 3 – 8, 10 – 12   bez limitu  

5. Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel

Rezortný orgán: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1 a 3 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre položky č. 2 a 4

P. číslo  Činnosť, objekty a zariadenia  Prahové hodnoty  
  Časť A (povinné hodnotenie)  Časť B (zisťovacie konanie)  
1.  Impregnácia dreva použitím toxických chemikálií  od 1 000 t/rok použitých chemikálií  od 100 t/rok do 1 000 t/rok použitých chemikálií  
2.  Výroba drevovláknitých a drevotrieskových dosiek  od 50 000 m³/rok vstupných materiálov   
3.  Výroba nábytku  od 10 000 m³/rok vstupných materiálov   
4.  Priemyselné prevádzky na výrobua) buničiny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov,b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou.  bez limitu od 200 t/deň  bez limitu  

6. Priemysel stavebných látok

Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

P. číslo  Činnosť, objekty a zariadenia  Prahové hodnoty  
  Časť A (povinné hodnotenie)  Časť B (zisťovacie konanie)  
1.  Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou:▪ cementového slinku a/alebo cementu,▪ vápna.  od 500 t/deň od 50 t/deň  do 500 t/deň  
2.  Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov  od 100 000 t/rok  od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok  
3.  Výroba azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou finálneho výrobku  od 20 000 t/rok  od 5 000 t/rokdo 20 000 t/rok  
4.  Obaľovne živičných zmesí  od 10 000 t/rok   

7. Strojársky a elektrotechnický priemysel

Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

P. číslo  Činnosť, objekty a zariadenia  Prahové hodnoty  
  Časť A (povinné hodnotenie)  Časť B (zisťovacie konanie)  
1.  Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel   bez limitu  
2.  Lodenice   bez limitu  
3.  Prevádzky na výrobu a opravy lietadiel   bez limitu  
4.  Výroba železničných zariadení   bez limitu  
5.  Testovacie prevádzky na motory, turbíny a reaktory   bez limitu  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: