Input:

Posudzovanie vplyvov návrhov strategických dokumentov na životné prostredie

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5 Posudzovanie vplyvov návrhov strategických dokumentov na životné prostredie

Ing. Magdaléna Vodzinská, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

(SEA = StrategicImpactAssessement)

Predmet a rozsah posudzovania strategických dokumentov

Základným aspektom, ktorý rozhoduje o tom, či bude strategický dokument posudzovaný podľa tohto zákona, je predpoklad, že strategický dokument má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

Predmetom posudzovania je strategický dokument:

 1. pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia,
 2. spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni,
 3. strategický dokument, neuvedený v bode 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny, ak o tom rozhodne príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania,
 4. strategický dokument uvedený v bode 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,
 5. zmena strategického dokumentu uvedeného v bode 1,
 6. strategický dokument vrátane jeho zmeny, ktorý podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny má samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území, navrhované chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu.


POZOR, posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov konkrétnej navrhovanej činnosti a ani posudzovanie a pripomienkovanie samotného strategického dokumentu.

Subjekty zúčastnené v procese posudzovania strategických dokumentov

Príslušný orgán – je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a má dostatočné odborné znalosti na preskúmanie správy o hodnotení činnosti alebo, ak je to potrebné, k nim má prístup; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je v zákone uvedené inak– účastník procesu posudzovania.

Rezortný orgán – je ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí navrhovaná činnosť; ak ide o posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky – účastník procesu posudzovania.

Obstarávateľ – je osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu – účastník procesu posudzovania.

Schvaľujúci orgán – je orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu – účastník procesu posudzovania.

Dotknutý orgán – je orgán verejnej správy, ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu – účastník procesu posudzovania.

Dotknutá obec – obec, ktorej územia sa týka navrhovaný strategický dokument alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté prijatím navrhovaného strategického dokumentu – účastník procesu posudzovania.

Verejnosť – je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny– účastník procesu posudzovania.

Strana pôvodu – je štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a vykonávať navrhovanú činnosť, ktoré môžu mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice – účastník procesu posudzovania.

Dotknutá strana – je štát, ktorý môže byť dotknutý značne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu a navrhovanej činnosti presahujúcim štátne hranice – účastník procesu posudzovania.

Dotknutý samosprávny kraj – je kraj, ktorého územia sa týka navrhovaný strategický dokument alebo ktorého územie môže byť zasiahnuté prijatím navrhovaného strategického dokumentu – účastník procesu posudzovania.

Odborníci – sú znalci, experti z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe zapojení do procesu posudzovania ako spracovatelia časti alebo celého strategického dokumentu, ktorý zabezpečuje obstarávateľ, alebo ako spracovatelia odborných posudkov, vyjadrení, stanovísk a pod. vyplývajúcich z požiadaviek ostatných subjektov procesu posudzovania.

Odborne spôsobilé osoby – sú právnické osoby alebo fyzické osoby evidované ministerstvom v osobitnom zozname, poverené príslušným orgánom na vypracovanie odborného posudku – účastník procesu posudzovania.

Postupnosť, kroky a lehoty procesu posudzovania strategických dokumentov

Podľa závažnosti vplyvu na životné prostredie sa pri posudzovaní strategických dokumentov vykonáva povinné hodnotenie alebo zisťovacie konanie.

Povinné hodnotenie pozostáva z týchto krokov:

 1. Predloženie oznámenia.
 2. Pripomienkovanie oznámenia.
 3. Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu.
 4. Vypracovanie správy o hodnotení.
 5. Pripomienkovanie správy o hodnotení.
 6. Verejné prerokovanie správy o hodnotení.
 7. Vypracovanie odborného posudku.
 8. Vypracovanie záverečného stanoviska.

Zisťovacie konanie pozostáva z týchto krokov:

 1. Predloženie oznámenia.
 2. Pripomienkovanie oznámenia.
 3. Vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Obidve konania – zisťovacie konanie i povinné hodnotenie, začína predložením oznámenia a končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona.

Ak príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania rozhodne, že strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona, nasleduje proces schvaľovania strategického dokumentu.

Ak príslušný orgán rozhodne, že strategický dokument sa bude posudzovať podľa zákona, proces posudzovania pokračuje ako v povinnom hodnotení určením rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu a ďalšími krokmi povinného hodnotenia.

Zákon tiež určuje, aké informácie musia jednotlivé dokumentácie obsahovať:

 • Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia sú uvedené v Prílohe č. 2 zákona.

 • Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu sú uvedené v Prílohe č. 4.

 • Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie sú uvedené v Prílohe č. 5.

 • Podrobnosti o obsahu a štruktúre záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu obsahuje Príloha č. 6.

Jednotlivé kroky procesu posudzovania na seba nadväzujú, sú vzájomne previazané a od začiatku sa do procesu zapájajú všetci účastníci procesu posudzovania.

Pri strategickom dokumente spolufinancovanom Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie uskutoční podľa tohto zákona v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov, napríklad nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Záväzné lehoty v procese posudzovania strategických dokumentov

Kroky procesu posudzovania  Lehoty procesu posudzovania  
1. krok  Vypracovanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu  
 Oznámenie obsahujea) základné údaje o obstarávateľovi,b) základné údaje o strategickom dokumente, o jeho vzťahu k iným strategickým dokumentom a o jeho schválení,c) vymedzenie dotknutých orgánov a dotknutých obcí. Prílohou oznámenia o zmene strategického dokumentu je aj strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny. Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia sú uvedené v Prílohe č. 2 zákona.  Na vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente nie sú určené žiadne lehoty – závisí od obstarávateľa, resp. rezortného orgánu. V každom prípade by si však mal vytvoriť dostatočný priestor pre bezstresový priebeh celého procesu posudzovania, pretože pre každý krok posudzovania (okrem vypracovania správy o hodnotení) sú v zákone určené záväzné lehoty, ktoré sa musia dodržať. Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii, okrem jej zmien alebo doplnkov, je súčasťou oznámenia podľa § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení zákona č. 237/2000 Z. z..  
  Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii obstarávateľ doručí príslušnému orgánu. Ak ide o zmeny alebo doplnky územnoplánovacej dokumentácie, obstarávateľ doručí oznámenie príslušnému orgánu v štádiu ich obstarávania podľa osobitného predpisu – § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.  
2. krok  Predloženie oznámenia príslušnému orgánu  
 Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát:  
3. krok  Kroky príslušného orgánu  ■ ak má strategický dokument dosah na územie viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom,■ ak má strategický dokument dosah na viac územných obvodov okresných úradov, okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom,   
  ■ oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie,   
  ■ bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie oznámenia, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne (spôsobom v mieste obvyklým).  1 deň  
  Do piatich dní od doručenia oznámenia:■ zverejní oznámenie na internetovej stránke ministerstva spolu s informáciami o mieste a čase konania konzultácie a■ doručí oznámenie dotknutému orgánu, schvaľujúcemu orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj obci, na ktorej katastrálnom území sa má navrhovaná činnosť realizovať, a obci, ktorej územie môže zasiahnuť vplyv navrhovanej činnosti alebo strategického dokumentu.  5 dní  
4. krok  Kroky dotknutej obce  Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.  3 pracovné dni  
Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.  14 dní     
5. krok  Kroky dotknutého orgánu a dotknutej obce a verejnosti  Dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia.  15 dní  
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.        
  Verejnosť má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.   
ZISŤOVACIE KONANIE  
6. krok  Kroky príslušného orgánu  Príslušný orgán rozhodne do 15 dní od uplynutia lehôt pre doručenie stanovísk dotknutých orgánov, dotknutých obcí a verejnosti o tom, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona.  15 dní  
7. krok  Zverejnenie rozhodnutia príslušného orgánuo tom, či sa navrhovaný strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona,   
  príslušný orgán bezodkladne bez zbytočného odkladu zverejní na internetovej stránke ministerstva a zároveň ho zašle obstarávateľovi, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutej obci. Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec informuje verejnosť o rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým. Ak sa strategický dokument nebude posudzovať podľa tohto zákona, na webovom sídle ministerstva sa zverejnia tiež všetky dôvody, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať.  1 deň  
Ukončenie procesu posudzovania strategického dokumentu v zisťovacom konaní cca 45-50 dní.  
POVINNÉ HODNOTENIE  
6. krok  Určenie rozsahu hodnotenia príslušným orgánom strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časového harmonogramu po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, s dotknutou obcou (ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom), ak je predpoklad vplyvu na chránené územia aj po dohode s štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.  Do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty na doručenie stanoviska dotknutých subjektov, v prípadoch, v ktorých sa uskutočnilo zisťovacie konanie, do vydania rozhodnutia o potrebe jeho posudzovania.  10 dní  
7. krok  Zverejnenie rozsahu hodnotenia  Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na internetovej stránke ministerstva bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. Ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.   
8. krok  Pripomienky k rozsahu hodnotenia  Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.  10 dní  
9. krok  Vypracovanie správy o hodnotení  
 Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení: strategického dokumentu sú uvedené v Prílohe č. 4 zákona, územnoplánovacej dokumentácie sú uvedené v prílohe č. 5.  Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie. Výsledok hodnotenia sa uvedie v správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.   
10. krok  Predloženie správy o hodnotení príslušnému orgánu  Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte určenom v rozsahu hodnotenia v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.a) Ak je strategickým dokumentom územnoplánovacia dokumentácia prikladá spolu sb) konceptom (§ 21 ods. 1. stavebného zákona v platnom znení),c) návrhom územnoplánovacej dokumentácie (§ 8 ods. 2 stavebného zákona v platnom znení), ak ide o územný plán obce určujúci využívanie malých území na miestnej úrovni, alebod) zmenami a doplnkami, (§ 31 ods. 2 stavebného zákona v platnom znení).   
11. krok  Kroky príslušného orgánu po prijatí úplnej správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu.  Príslušný orgán po prijatí úplnej správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie informácie, a ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, spôsobom v mieste obvyklým.Príslušný orgán zverejní bezodkladne správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva s uvedením adresy, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a termínu, do ktorého možno Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od prijatia správy o hodnotení strategického dokumentu oznámi miesto a čas konania konzultácií a zároveň doručí správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu v písomnej forme alebo na elektronickom nosiči dát na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu; ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny predkladať stanoviská.  Bezodkladne5 pracovných dní  
12. krok  Povinnosti obce  Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu informuje o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní.  3pracovných dní21 dní  
13. krok  Verejné prerokovanie  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: