Input:

Postup pri zaraďovaní odpadov podľa Katalógu odpadov

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.2 Postup pri zaraďovaní odpadov podľa Katalógu odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Postup pre zaradzovanie odpadov podľa Katalógu odpadov je:

1. Odpady sa zaraďujú prednostne do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20 s vylúčením použitia čísla druhu odpadu s posledným dvojčíslom 99.

2. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20, odpad sa zaradí do skupiny 13, 14 alebo 15.

3. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupiny 13, 14 alebo 15, odpad sa zaradí do skupiny 16.

4. Ak nie je možné odpad zaradiť ani do skupiny 16, odpad sa zaradí do skupiny použitej pri prvom kroku zaraďovania odpadu a použije sa číslo druhu odpadu končiace sa dvojčíslom 99 (odpady inak nešpecifikované).

5. Kategória odpadov inak nešpecifikovaných sa určí až na základe hodnotenia ich nebezpečných vlastností.

6. Nebezpečnou látkou sa rozumie látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa kritériá stanovené osobitným predpisom.

7. Ťažkým kovom sa rozumejú všetky zlúčeniny antimónu, arzénu, kadmia, chrómu (VI), medi, olova, ortuti, niklu, selénu, telúru, tália a cínu, ako aj tieto materiály vo forme kovu, pokiaľ sú klasifikované ako nebezpečné látky.

Pri zaraďovaní odpadov je nutné vždy vychádzať z viacerých indícií. V prvom rade zadefinovať

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: