Input:

Postup pri analytickej kontrole odpadov

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.1 Postup pri analytickej kontrole odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Analytická kontrola odpadov sa uplatňuje v rôznych fázach nakladania s odpadmi - od okamihu vzniku odpadu, cez výber metódy zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a návrhu podmienok, ktorými sa optimalizuje použitie príslušnej metódy nakladania s odpadmi až po kontrolu procesu samotného nakladania s odpadmi. V ďalšom sú uvedené legislatívne požiadavky na výkon analytickej kontroly odpadov.

Legislatívne požiadavky upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a výnos Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (oznámenie č. 368/2015 Z. z.).

Analytická kontrola nebezpečných odpadov

Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečí vykonanie analytickej kontroly odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku tohto zariadenia. O vykonaní analýzy odpadu držiteľ odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia protokol z analytickej kontroly odpadov vypracovaný podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 6 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.

Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje určenie rozsahu analýzy jednotlivých druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá. Prevádzkový poriadok určí rozsah analýzy odpadu osobitne pre prvé dodanie určitého druhu odpadu do zariadenia na ďalšie nakladanie s ním a osobitne pre ďalšie dodanie rovnakého druhu odpadu ako druhu odpadu dodaného pri prvej dodávke odpadu na ďalšie nakladanie s ním, ako aj prípady, keď sa pri zmene zloženia odpadu vykoná nová analýza v rozsahu zodpovedajúcom analýze pri prvej dodávke odpadu.

Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom, napríklad svetelné zdroje alebo akumulátory, považujú sa za analytickú kontrolu odpadu údaje z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zložení, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry.

Držiteľ odpadu môže do zariadenia na nakladanie s odpadmi dodať len odpad, ktorý zodpovedá ním predloženému protokolu z analytickej kontroly odpadov.

Protokol z analytickej kontroly odpadov obsahuje:

Číslo protokolu:

Počet strán:

Identifikácia laboratória

Názov laboratória:

Číslo osvedčenia o akreditácii:

Adresa:

IČO:

Telefón/e-mail:

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: