Input:

Osoby a organizácie ktoré môžu nakladať s komunálnym odpadom

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.8 Osoby a organizácie ktoré môžu nakladať s komunálnym odpadom

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ako aj ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy uzatvorenú aj zmluvu medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci. Obec podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov v takejto zmluve, aby boli v súlade s platným programom obce a so všeobecne záväzným nariadením


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: