Input:

Nakladanie s odpadmi

24.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3 Nakladanie s odpadmi

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Medzi základné pojmy zákona o odpadoch patrí pojem nakladanie s odpadmi. V zmysle § 3 zákona o odpadoch pod pojmom nakladanie s odpadmi sa rozumie zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.Nakladanie s odpadmi zahŕňa široký pojem všetkých činností, ktoré je možné vykonávať s odpadmi. Používa sa ako všeobecný zjednodušujúci pojem.

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Okresný úrad udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ak nakladanie nie je súčasťou iného súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona. Je to najčastejšie uplatnené paragrafové ustanovenie v praxi. Vydáva sa pre držiteľov, ktorí nakladajú so súhrnným ročným množstvom nebezpečných odpadov väčším ako 1 tona. Limitujúca hodnota 1 tona platí aj pre prepravcov, ktorí prepravujú nebezpečné odpady, a teda musia na túto činnosť mať vydaný súhlas okresného úradu.

Pôvodcom odpadu, ktorí odpad u seba len zhromažďujú, sa udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, ak zhromažďujú väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov ročne.

Ak pôvodca, držiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia navrhne taký spôsob nakladania s odpadmi,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: