Input:

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.3.2 Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

Ing. Juraj Válek, PhD.

Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa podľa použitej technológie rozlišujú na kompostárne a ďalšie zariadenia s aeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, bioplynové stanice a ďalšie zariadenia s anaeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost. Anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu je riadený mikrobiálny mezofilný alebo termofilný rozklad organických látok bez prístupu vzduchu, pri ktorom vzniká bioplyn a digestát. Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje anaeróbnou digesciou, kompostovaním alebo iným vhodným spôsobom v zariadeniach na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu možno prevziať iba odpad zaradený v Katalógu odpadov v kategórii ostatný. Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden týždeň od ich prevzatia. Pričom sa vykonáva tak, aby nedošlo k znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a hnilobným procesom. Pri kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane nastaveného pomeru uhlíka a dusíka C/N podľa prevádzkového poriadku.

Pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania, musí byť zabezpečené dosahovanie teploty najmenej 45 oC nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania, meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky, vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky, trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní, vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 oC a vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania. Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené predpisom o hnojivách, zákonom č. 136/2000 Z.

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: