Input:

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.3.1 Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ak je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je obec povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka, individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou. Pričom obec môže zaviesť aj množstvový zber drobného stavebného odpadu. Pričom za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ustanovený podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka, individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou. Pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo výber veľkosti


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: