Input:

Manuál pre nakladanie s odpadmi z cintorínov

11.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.12 Manuál pre nakladanie s odpadmi z cintorínov

Ing. Juraj Poništ

Cieľ manuálu

Hlavným cieľom manuálu je objasnenie problematiky nakladania s odpadom z cintorínov. Široká verejnosť nie je dostatočne oboznámená s legislatívou, týkajúcou sa nakladania s odpadom z cintorínov.

Stáva sa bežnou praxou, že ľudia nevedia správne zaradiť rôzne druhy odpadu – živé kvety, umelé kvety, odpady z kahancov, sviečok - do správnej kategórie, a tým pádom vo väčšine prípadov končí uvedený odpad v nádobách zmesového komunálneho odpadu, poprípade je voľne uložený v okolí cintorínov, hoci sa na niektoré druhy odpadov viaže podľa súčasného zákona o odpadoch (79/2015 Z. z.) triedený zber.

Veríme, že vytvorený manuál prispeje k zníženiu nepriaznivého stavu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom z cintorínov a dopomôže predovšetkým k triedeniu biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov.

Je totiž nutné si uvedomiť, že nesprávne nakladanie s odpadom vedie k porušovaniu legislatívy nielen v rámci Slovenska ako samostatného štátu, ale aj ako členského štátu Európskej únie, čo sa odrazí pri tvorbe budúcich programov odpadového hospodárstva.

Štruktúra manuálu

Vzhľadom na nedostatočné povedomie verejnosti v oblasti rôznych spôsobov nakladania s komunálnym odpadom z cintorínov je hneď prvá kapitola manuálu venovaná členeniu rôznych druhov odpadu z cintorínov podľa Katalógu odpadov s uvedením ich kategorizácie.

Následne sa manuál venuje spôsobu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov podľa zákona aktuálneho zákona o odpadoch.

Pre koho je manuál určený?

Vytvorený manuál je určený jednak pre širokú verejnosť pri zorientovaní sa v nakladaní s odpadom z cintorínov, ako aj pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení (ďalej len VZN) obcí. Veríme, že manuál bude dostatočne odbornou a hlavne zrozumiteľnou pomôckou pri zorientovaní sa v problematike nakladania rôznych druhov odpadov z cintorínov.

Odpady z cintorínov – Prvý krok k správnemu nakladaniu je ich úspešné začlenenie podľa Katalógu odpadov

Je nevyhnutné si uvedomiť, že pri riešení otázky správneho nakladania s odpadmi je prvým krokom ich úspešné začlenenie v rámci Katalógu odpadov. Katalóg odpadov bol ustanovený vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 365/2015 Z. z.

Zoznam odpadov podľa Katalógu odpadov je uvedený v prílohe č. 1 uvedenej vyhlášky. Katalóg odpadov rozoznáva okrem skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov aj začlenenie odpadov do kategórií (či ide o ostatný odpad alebo nebezpečný odpad).

Je nutné zdôrazniť, že odpady môžu podľa Katalógu odpadov spadať do rovnakej skupiny, avšak sa líšia podskupinou, a preto sa líši aj spôsob nakladania s nimi. Do inej skupiny, respektíve podskupiny si následne pôvodca odpadu zaradí napríklad sklo z poškodených kahancov a poprípade umelé kvety.

Žiaľ, v súčasnej situácii sa stretávame s prípadmi, kedy sklo z poškodených kahancov nachádzame v nádobách pre zmesový komunálny odpad, čo má negatívny dopad na triedenie komunálnych odpadov.

Katalóg odpadov jasne definuje odpady z cintorínov do skupiny Komunálne odpady, pričom pre tieto odpady existuje samostatná podskupina s uvedením troch druhov odpadov (tabuľka č. 1).


Tabuľka č. 1 Začlenenie odpadov z cintorínov do Katalógu odpadov

Číslo skupiny, podskupiny, druhu odpadu Názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu Kategória odpadu 
20  KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU   
20 02  ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV   
20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad  O  
20 02 02  zemina a kamenivo  O  
20 02 03  iné biologicky nerozložiteľné odpady  O  

O – ostatný odpad (odpad bez nebezpečných vlastností)

Od 1. 7. 2020 sa v zmysle novely zákona o odpadoch pod komunálnym odpadom rozumie:

  1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
  2. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

V zmysle tejto definície od 1. 7. 2020 odpad z cintorínov stále spadá pod komunálny odpad, pretože spĺňa definíciu podľa písmena b.

Toto zaradenie je jednoznačne v súvislosti s už spomenutým Katalógom odpadov.

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Novelou zákona sa od 1. 7. 2020 mení pomenovanie ,,zmesový komunálny odpad” na ,,zmesový odpad”. Je to síce drobnosť, ale mali by si dať obce pozor na aktuálnu terminológiu pri vytváraní VZN pre zabezpečenie konzistentnosti celku.

Novelou zákona od 1.7.2020 sa vyňali niektoré druhy odpadov z rámca komunálnych odpadov. Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.

Odpad z cintorínov tu nie je spomenutý.

Novela zákona o odpadoch s platnosťou od 1. 7. 2020 zakazuje zneškodňovať spaľovaním komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov.

To znamená, že ak má obec možnosť využiť spaľovňu odpadov pre komunálne odpady z cintorínov (s výnimkou biologicky rozložiteľného odpadu, ak naň nebol vydaný osobitný súhlas) môže využiť tento spôsob zneškodnenia.

Pre nakladanie s druhom biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01) sa na rozdiel od niektorých iných biologicky nerozložiteľných odpadov (20 02 03) z cintorínov bude viazať triedený zber komunálnych odpadov, čo bude viesť k osobitnému systému zberu odpadov.

Treba však zdôrazniť, že pre niektoré biologicky nerozložiteľné odpady (napríklad sklo z poškodených kahancov) sa taktiež viaže triedený zber.

Zákon o odpadoch ukladá obciam upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:

  • -> nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
  • -> spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
  • -> nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Obec môže buď sama, alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu s obcou, vykonávať na území obce zber vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.

Odpady z cintorínov – kto nesie zodpovednosť za nakladanie s nimi?

Odpady z cintorínov môžu byť:

  1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov (sklo z kahancov),
  2. zmesový odpad (plastové obaly zo sviečok znečistené voskom, pohrebné vence).

V zmysle § 81 ods. 1 aj po 1. 7. 2020 bude za tieto odpady stále zodpovedná obec, keďže v prvom prípade ide o oddelene vyzbieraný komunálny odpad z iných zdrojov a v druhom prípade o zmesový odpad z iných zdrojov.

Biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov – čo si pod ním predstaviť a ako s ním nakladať?

Zákon o odpadoch definuje biologicky rozložiteľný odpad ako odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym (bez prístupu vzduchu) spôsobom alebo aeróbnym spôsobom (za prístupu vzduchu), ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Pod biologicky rozložiteľným odpadom si možno v praxi predstaviť zelené časti z vencov a kytíc, živé kvety, lístie, menšie konáre. Okrem toho, že tento druh odpadu podlieha triedenému zberu, zákon zakazuje jeho zneškodňovanie skládkovaním.

V praxi to znamená, že zákon priamo zakazuje vyhadzovať biologicky rozložiteľný odpad do veľkokapacitného kontajnera určeného pre zmesový komunálny odpad (aj keď v praxi k tomuto stavu bežne dochádza).

Zákon o odpadoch taktiež zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b).

Tým pádom obec nemôže zneškodňovať zelený odpad z cintorínov v spaľovniach odpadu ani nemôže spaľovať vysušený bio odpad pri cintoríne, aby sa tak vyhla poplatkom za zber a likvidáciu tohto odpadu.

Ako bolo spomenuté vyššie, povinnosť za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, nesie obec.

Z uvedeného vyplýva, že je obec povinná zabezpečiť zberné nádoby (hnedá farba), poprípade kompostovací zásobník pre biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov.

Obec vo VZN určí veľkosť nádoby, ako aj frekvenciu odberu nádob vzhľadom na produkciu odpadu.

Náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného vyplýva, že náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10 zákona o odpadoch.

Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Zákon jasne zakazuje ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.

V prípade, že nastane porušenie tohto zákazu, dopúšťa sa dotyčný priestupku podľa § 115 ods. 1 písm. n). V tejto veci ukladá pokuty okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva. Za porušenie tejto povinnosti môže príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu vo výške od 800 – 80 000 eur.

Zemina a kamenivo z cintorínov – čo si pod nimi predstaviť a ako s nimi nakladať?

V bežnej praxi sa pod zeminou a kamenivom z cintorínov môže chápať materiál z výkopových prác hrobov. Pri nakladaní s touto kategóriou, respektíve podkategóriou je materiál navracaný späť na pôvodné miesto a z uvedeného nie je nutné jeho ďalšie nakladanie.

Je nutné zdôrazniť, že podľa tabuľky 1, zemina a kamenivo nepodlieha systému triedeného zberu, a tým pádom pre tento druh odpadu obec neposkytuje zberné nádoby, ako je to napríklad v prípade iných biologicky nerozložiteľných odpadov z cintorínov.

Vykopaná zemina a kamenivo je stále v zmysle zákona definovaná ako odpad, hoci sa po určitom čase navráti na pôvodné miesto.

Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

Zemina a kamenivo z hrobov sa však nepoužije na účel výstavby, a preto je tento materiál stále definovaný ako odpad.

Drobný stavebný odpad má v rámci


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: