Input:

Kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.5 Kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Pri posúdení nebezpečných vlastností odpadu sa uplatňujú kritériá stanovené v prílohe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014. Každý odpad, ktorý je v prílohe č. 1 označený písmenom „N“, sa považuje za nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014.

Pri posúdení nebezpečných vlastností HP 4, HP 6 a HP 8 sa uplatňujú medzné hodnoty pre jednotlivé látky. V prípade, že sa látka v odpade vyskytuje pod úrovňou svojej medznej hodnoty, nesmie sa zahrnúť do výpočtu prahovej hodnoty. V prípade posúdenia nebezpečnej vlastnosti odpadu na základe testu, ako aj pomocou koncentrácií nebezpečných látok, majú prednosť výsledky testu. Na odpad, ktorému možno priradiť kód nebezpečného odpadu, prípadne kód ostatného odpadu, sa vzťahujú nasledujúce požiadavky. Zápis odpadu ako nebezpečného odpadu s uvedením osobitného alebo všeobecného odkazu na „nebezpečné látky“ je vhodné urobiť jedine v prípade odpadu obsahujúceho príslušné nebezpečné látky, ktoré spôsobujú, že odpad vykazuje jednu alebo viacero nebezpečných vlastností HP 1 až HP 8 a HP 10 až HP 15. Posúdenie nebezpečnej vlastnosti HP 9 „infekčné“ sa vykonáva podľa osobitného predpisu.

Nebezpečná vlastnosť sa môže posúdiť na základe koncentrácie látok v odpade alebo ak sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 nestanovuje inak, na základe vykonania testu (nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v platnom znení Ú. v. ES L 142, 31.5.2008) alebo inými medzinárodne uznávanými testovacími metódami a usmerneniami s prihliadnutím na Článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o testovanie na zvieratách a ľuďoch.

Odpad obsahujúci niektorú z látok uvedených v osobitnom predpise, ktorá presahuje limitné hodnoty koncentrácie, sa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: