Input:

Katalóg odpadov - nebezpečné odpady

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.3 Katalóg odpadov – nebezpečné odpady

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Číslo skupiny,
podskupiny,
druhu a poddruhu odpadu 
 
Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu  Kategória odpadu  
01  ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA      
01 03  ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV      
01 03 04  kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy  N  
01 03 05  iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky  N  
01 03 07  iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov  N  
01 03 10  červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07  N  
01 04  ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV      
01 04 07  odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov  N  
01 05  VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY      
01 05 05  vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej  N  
01 05 06  vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
02  ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN      
02 01  ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA
A RYBÁRSTVA  
   
02 01 08  agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
03  ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU      
03 01  ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU      
03 01 04  piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky  N  
03 02  PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ      
03 02 01  nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva  N  
03 02 02  organochlórované prostriedky na ochranu dreva  N  
03 02 03  organokovové prostriedky na ochranu dreva  N  
03 02 04  anorganické prostriedky na ochranu dreva  N  
03 02 05  iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky  N  
04  ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU      
04 01  ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU      
04 01 03  odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy  N  
04 02  ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU      
04 02 14  odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá  N  
04 02 16  farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky  N  
04 02 19  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
05  ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA      
05 01  ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY      
05 01 02  kaly z odsoľovania  N  
05 01 03  kaly z dna nádrží  N  
05 01 04  kaly z kyslej alkylácie  N  
05 01 05  rozliate ropné látky  N  
05 01 06  kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení  N  
05 01 07  kyslé dechty  N  
05 01 08  iné dechty  N  
05 01 09  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
05 01 11  odpady z čistenia palív zásadami  N  
05 01 12  ropné látky obsahujúce kyseliny  N  
05 01 15  použité filtračné hlinky  N  
05 06  ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA      
05 06 01  kyslé dechty  N  
05 06 03  ostatné dechty  N  
05 07  ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU      
05 07 01  odpady obsahujúce ortuť  N  
06  OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV      
06 01  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KYSELÍN      
06 01 01  kyselina sírová a kyselina siričitá  N  
06 01 02  kyselina chlorovodíková  N  
06 01 03  kyselina fluorovodíková  N  
06 01 04  kyselina fosforečná a kyselina fosforitá  N  
06 01 05  kyselina dusičná a kyselina dusitá  N  
06 01 06  iné kyseliny  N  
06 01 99  odpady inak nešpecifikované      
06 02  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁSAD      
06 02 01  hydroxid vápenatý  N  
06 02 03  hydroxid amónny  N  
06 02 04  hydroxid sodný a hydroxid draselný  N  
06 02 05  iné zásady  N  
06 02 99  odpady inak nešpecifikované      
06 03  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV      
06 03 11  tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy  N  
06 03 13  tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy  N  
06 03 15  oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy  N  
06 04  ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03      
06 04 03  odpady obsahujúce arzén  N  
06 04 04  odpady obsahujúce ortuť  N  
06 04 05  odpady obsahujúce iné ťažké kovy  N  
06 04 99  odpady inak nešpecifikované      
06 05  KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU      
06 05 02  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
06 06  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV      
06 06 02  odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy  N  
06 07  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV      
06 07 01  odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest  N  
06 07 02  aktívne uhlie z výroby chlóru  N  
06 07 03  kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť  N  
06 07 04  roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina  N  
06 08  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV      
06 08 02  odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány  N  
06 09  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU      
06 09 03  odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované  N  
06 10  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV      
06 10 02  odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
06 13  ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ      
06 13 01  anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy  N  
06 13 02  použité aktívne uhlie okrem 06 07 02  N  
06 13 04  odpady zo spracovania azbestu  N  
06 13 05  sadze z pecí a komínov  N  
07  ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV      
07 01  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ      
07 01 01  vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 01 03  organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 01 04  iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 01 07  halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 01 08  iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 01 09  halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 01 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 01 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
07 02  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN      
07 02 01  vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 02 03  organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 02 04  iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 02 07  halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 02 08  iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 02 09  halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 02 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 02 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
07 02 14  odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky  N  
07 02 16  odpady obsahujúce nebezpečné silikóny  N  
07 03  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11  
   
07 03 01  vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 03 03  organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 03 04  iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 03 07  halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 03 08  iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 03 09  halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 03 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 03 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
07 04  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 A 02 01 09), ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV      
07 04 01  vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 04 03  organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 04 04  iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 04 07  halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 04 08  iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 04 09  halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 04 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 04 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
07 04 13  tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
07 04 99  odpady inak nešpecifikované      
07 05  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV      
07 05 01  vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 05 03  organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 05 04  iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 05 07  halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 05 08  Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 05 09  halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 05 10  Iné filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 05 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
07 05 13  tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
07 06  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV      
07 06 01  vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 06 03  organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 06 04  iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 06 07  halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 06 08  iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 06 09  halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 06 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 06 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
07 07  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH      
07 07 01  vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 07 03  organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 07 04  iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N  
07 07 07  halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 07 08  iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N  
07 07 09  halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 07 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty  N  
07 07 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
08  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB      
08 01  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV      
08 01 11  odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  N  
08 01 13  kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  N  
08 01 15  vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  N  
08 01 17  odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  N  
08 01 19  vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  N  
08 01 21  odpadový odstraňovač farby alebo laku  N  
08 03  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB      
08 03 12  odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky  N  
08 03 14  kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky  N  
08 03 16  odpadové leptavé roztoky  N  
08 03 17  odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky  N  
08 03 19  disperzný olej  N  
08 03 99  odpady inak nešpecifikované      
08 04  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV      
08 04 09  odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  N  
08 04 11  kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  N  
08 04 13  vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  N  
08 04 15  vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  N  
08 04 17  živičný olej  N  
08 05  ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08      
08 05 01  odpadové izokyanáty  N  
09  ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU      
09 01  ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU      
09 01 01  roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov  N  
09 01 02  roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek  N  
09 01 03  roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách  N  
09 01 04  roztoky ustaľovačov  N  
09 01 05  bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov  N  
09 01 06  odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro  N  
09 01 11  fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03  N  
09 01 13  vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06  N  
10  ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV      
10 01  ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19      
10 01 04  popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja  N  
10 01 09  kyselina sírová  N  
10 01 13  popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo  N  
10 01 14  popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 01 16  popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky  N  
10 01 18  odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 01 20  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 01 22  vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 02  ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU      
10 02 07  tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 02 11  odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej  N  
10 02 13  kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 03  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA      
10 03 04  trosky z prvého tavenia  N  
10 03 08  soľné trosky z druhého tavenia  N  
10 03 09  čierne stery z druhého tavenia  N  
10 03 15  peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách  N  
10 03 17  odpady obsahujúce decht z výroby anód  N  
10 03 19  prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky  N  
10 03 21  iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 03 23  tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 03 25  kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 03 27  odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej  N  
10 03 29  odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 04  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA      
10 04 01  trosky z prvého a druhého tavenia  N  
10 04 02  stery a peny z prvého a druhého tavenia  N  
10 04 03  arzeničnan vápenatý  N  
10 04 04  prach z dymových plynov  N  
10 04 05  iné tuhé znečisťujúce látky a prach  N  
10 04 06  tuhé odpady z čistenia plynov  N  
10 04 07  kaly a filtračné koláče z čistenia plynov  N  
10 04 09  odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej  N  
10 05  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU      
10 05 03  prach z dymových plynov  N  
10 05 05  tuhý odpad z čistenia plynov  N  
10 05 06  kaly a filtračné koláče z čistenia plynov  N  
10 05 08  odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej  N  
10 05 10  stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách  N  
10 06  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI      
10 06 03  prach z dymových plynov  N  
10 06 06  tuhé odpady z čistenia plynov  N  
10 06 07  kaly a filtračné koláče z čistenia plynu  N  
10 06 09  odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej  N  
10 07  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY      
10 07 07  odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej  N  
10 08  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV      
10 08 08  soľná troska z prvého a druhého tavenia  N  
10 08 10  stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách  N  
10 08 12  odpady obsahujúce decht z výroby anód  N  
10 08 15  prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky  N  
10 08 17  kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 08 19  odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej  N  
10 09  ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV      
10 09 05  odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 09 07  odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 09 09  prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky  N  
10 09 11  iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 09 13  odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 09 15  odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky  N  
10 10  ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV      
10 10 05  odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 10 07  odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 10 09  prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky  N  
10 10 11  iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 10 13  odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 10 15  odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky  N  
10 11  ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV      
10 11 09  odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky  N  
10 11 11  sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tuby  N  
10 11 13  kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky  N  
10 11 15  tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 11 17  kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 11 19  tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 12  ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV      
10 12 09  tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 12 11  odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy  N  
10 13  ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH      
10 13 09  odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty  N  
10 13 12  tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky  N  
10 14  ODPADY Z KREMATÓRIÍ      
10 14 01  odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť  N  
11  ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV      
11 01  ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE A ANODIZÁCIA      
11 01 05  kyslé moriace roztoky  N  
11 01 06  kyseliny inak nešpecifikované  N  
11 01 07  alkalické moriace roztoky  N  
11 01 08  kaly z fosfátovania  N  
11 01 09  kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky  N  
11 01 11  vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky  N  
11 01 13  odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky  N  
11 01 15  eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky  N  
11 01 16  nasýtené alebo použité iontomeničové živice  N  
11 01 98  iné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
11 02  ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV      
11 02 02  kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu  N  
11 02 05  odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky  N  
11 02 07  iné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
11 03  KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV      
11 03 01  odpady obsahujúce kyanidy  N  
11 03 02  iné odpady  N  
11 05  ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV      
11 05 03  tuhé odpady z čistenia plynu  N  
11 05 04  použité tavivo  N  
12  ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV      
12 01  ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV      
12 01 06  minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov  N  
12 01 07  minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov  N  
12 01 08  rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény  N  
12 01 09  rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény  N  
12 01 10  syntetické rezné oleje  N  
12 01 12  použité vosky a tuky  N  
12 01 14  kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky  N  
12 01 16  odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky  N  
12 01 18  kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej  N  
12 01 19  biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej  N  
12 01 20  použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky  N  
12 03  ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU OKREM 11      
12 03 01  vodné pracie kvapaliny  N  
12 03 02  odpady z odmasťovania parou  N  
13  ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV OKREM JEDLÝCH OLEJOV A ODPADOV UVEDENÝCH V SKUPINÁCH 05, 12 A 19      
13 01  ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE      
13 01 01  hydraulické oleje obsahujúce PCB  N  
13 01 04  chlórované emulzie  N  
13 01 05  nechlórované emulzie  N  
13 01 09  chlórované minerálne hydraulické oleje  N  
13 01 10  nechlórované minerálne hydraulické oleje  N  
13 01 11  syntetické hydraulické oleje  N  
13 01 12  biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje  N  
13 01 13  iné hydraulické oleje  N  
13 02  ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE      
13 02 04  chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje  N  
13 02 05  nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje  N  
13 02 06  syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje  N  
13 02 07  biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje  N  
13 02 08  iné motorové, prevodové a mazacie oleje  N  
13 03  ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY      
13 03 01  Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB  N  
13 03 06  chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01  N  
13 03 07  nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje  N  
13 03 08  syntetické izolačné a teplonosné oleje  N  
13 03 09  biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje  N  
13 03 10  iné izolačné a teplonosné oleje  N  
13 04  ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ      
13 04 01  odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby  N  
13 04 02  odpadové oleje z prístavných kanálov  N  
13 04 03  odpadové oleje z prevádzky iných lodí  N  
13 05  ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY      
13 05 01  tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody  N  
13 05 02  kaly z odlučovačov oleja z vody  N  
13 05 03  kaly z lapačov nečistôt  N  
13 05 06  olej z odlučovačov oleja z vody  N  
13 05 07  voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody  N  
13 05 08  zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody  N  
13 07  ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV      
13 07 01  vykurovací olej a motorová nafta  N  
13 07 02  benzín  N  
13 07 03  iné palivá vrátane zmesí  N  
13 08  OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ      
13 08 01  kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení  N  
13 08 02  iné emulzie  N  
14  ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ OKREM 07 A 08      
14 06  ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV      
14 06 01  chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC  N  
14 06 02  iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel  N  
14 06 03  iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel  N  
14 06 04  kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá  N  
14 06 05  kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá  N  
15  ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ      
15 01  OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV      
15 01 10  obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami  N  
15 01 11  kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob  N  
15 02  ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY      
15 02 02  absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami  N  
16  ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU      
16 01  STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08      
16 01 04  staré vozidlá  N  
16 01 07  olejové filtre  N  
16 01 08  dielce obsahujúce ortuť  N  
16 01 09  dielce obsahujúce PCB  N  
16 01 10  výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše  N  
16 01 11  brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest  N  
16 01 13  brzdové kvapaliny  N  
16 01 14  nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 01 21  nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14  N  
16 02  ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ      
16 02 09  transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB  N  
16 02 10  vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09  N  
16 02 11  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC  N  
16 02 12  vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest  N  
16 02 13  vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12  N  
16 02 15  nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení  N  
16 03  VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY      
16 03 03  anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 03 05  organické odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 03 07  kovová ortuť  N  
16 04  ODPADY Z VÝBUŠNÍN      
16 04 01  odpadové strelivo  N  
16 04 02  pyrotechnické odpady  N  
16 04 03  iné odpadové výbušniny  N  
16 05  PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE      
16 05 04  plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 05 06  laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií  N  
16 05 07  vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 05 08  vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 06  BATÉRIE A AKUMULÁTORY      
16 06 01  olovené batérie  N  
16 06 02  niklovo-kadmiové batérie  N  
16 06 03  batérie obsahujúce ortuť  N  
16 06 06  oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov  N  
16 07  ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV OKREM 05 A 13      
16 07 08  odpady obsahujúce olej  N  
16 07 09  odpady obsahujúce iné nebezpečné látky  N  
16 08  POUŽITÉ KATALYZÁTORY      
16 08 02  použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov  N  
16 08 05  použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú  N  
16 08 06  použité kvapaliny využité ako katalyzátor  N  
16 08 07  použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami  N  
16 09  OXIDUJÚCE LÁTKY      
16 09 01  manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán)  N  
16 09 02  chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný  N  
16 09 03  peroxidy, napríklad peroxid vodíka  N  
16 09 04  oxidujúce látky inak nešpecifikované  N  
16 10  VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU      
16 10 01  vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 10 03  vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 11  ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY      
16 11 01  výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 11 03  iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky  N  
16 11 05  výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky  N  
17  STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST      
17 01  BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA      
17 01 06  zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky  N  
17 02  DREVO, SKLO A PLASTY      
17 02 04  sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami  N  
17 03  BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY      
17 03 01  bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht  N  
17 03 03  uhoľný decht a dechtové výrobky  N  
17 04  KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN      
17 04 09  kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami  N  
17 04 10  káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky  N  
17 05  ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK      
17 05 03  zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky  N  
17 05 05  výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky  N  
17 05 07  štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky  N  
17 06  IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST      
17 06 01  izolačné materiály obsahujúce azbest  N  
17 06 03  iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky  N  
17 06 05  stavebné materiály obsahujúce azbest  N  
17 08  STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY      
17 08 01  stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami  N  
17 09  INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ      
17 09 01  odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť  N  
17 09 02  odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB  N  
17 09 03  iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky  N  
18  ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI      
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: