Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 16

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.16 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 16

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Olejové filtre  
2. Kód odpadu: 16 01 07  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Filtre obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami – horľavinami, toxickými a pod.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, D10 Spaľovanie na pevnine.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: