Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 07

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.7 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 07

Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny  
2. Kód odpadu: 07 01 08  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Pozostatky po destilačných procesoch obsahujúce organické a anorganické znečistenie (ropné látky, ťažké kovy a pod.).  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Environmentálne prijateľným spôsobom je zhodnocovanie činnosťou R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel, či R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd. V prípade havárie postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Okolitý požiar môže uvoľniť' nebezpečné výpary. Zvyšky požiaru a kontaminovaná hasiaca voda sa musia zlikvidovať v zmysle úradných predpisov. Zachytávajte unikajúce výpary vodou.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (napr. AppliSorb, VAPEX). Kontaminovaný materiál likvidovať v súlade s príslušnými národnými predpismi. Vyčistite postihnuté miesto. Zabezpečiť dostatočné vetranie.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky. Nehasiť vodou.  
6.3. Prvá pomoc: 
Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Nevdychujte výpary, aerosól. Zabráňte kontaktu s látkou. Zabezpečiť dostatočné vetranie. Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť. Respirátory používať, ak sa tvoria výpary /aerosóly (Filter E), rukavice - odolné voči kyselinám.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  
2. Kód odpadu: 07 01 03  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad obsahuje zvyšky halogénovaných organických rozpúšťadiel. Ďalej obsahuje zvyšky rôznych nečistôt ako sú tuky, olej, farby a iné látky rozpustné v týchto rozpúšťadlách.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Environmentálne prijateľným spôsobom je zhodnocovanie činnosťou R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel, či R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd. V prípade havárie postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Okolitý požiar môže uvoľniť' nebezpečné výpary. Zvyšky požiaru a kontaminovaná hasiaca voda sa musia zlikvidovať v zmysle úradných predpisov. Zachytávajte unikajúce výpary vodou.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (napr. AppliSorb, VAPEX). Kontaminovaný materiál likvidovať v súlade s príslušnými národnými predpismi. Vyčistite postihnuté miesto. Zabezpečiť dostatočné vetranie.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky. Nehasiť vodou.  
6.3. Prvá pomoc:
Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nedýchajte produkty tepelného rozkladu. Nefajčite. Priestor vetrajte čerstvým vzduchom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matičné lúhy  
2. Kód odpadu: 07 01 04  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad obsahuje zvyšky organických rozpúšťadiel (benzín, petrolej, etylalkohol, toluén, acetón a iné). Ďalej obsahuje zvyšky rôznych nečistôt ako sú tuky, olej, farby a iné látky rozpustné v týchto rozpúšťadlách.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Environmentálne prijateľným spôsobom je zhodnocovanie činnosťou R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel, či R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd. V prípade havárie postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Okolitý požiar môže uvoľniť' nebezpečné výpary. Zvyšky požiaru a kontaminovaná hasiaca voda sa musia zlikvidovať v zmysle úradných predpisov. Zachytávajte unikajúce výpary vodou.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (napr. AppliSorb, VAPEX). Kontaminovaný materiál likvidovať v súlade s príslušnými národnými predpismi. Vyčistite postihnuté miesto. Zabezpečiť dostatočné vetranie.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky. Nehasiť vodou.  
6.3. Prvá pomoc:
Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matičné lúhy  
2. Kód odpadu: 07 05 04  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad obsahuje zvyšky organických rozpúšťadiel používaných pri výrobe, spracovaní, distribúcií a používaní farmaceutických výrobkov (lieh, benzín, petrolej, acetón a iné). Ďalej obsahuje zvyšky rôznych lúhov s nebezpečnými vlastnosťami a nečistoty ako sú tuky, olej, farby a iné látky rozpustné v týchto rozpúšťadlách.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 12 - Uvoľňujúci akútne toxické plyny, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Tieto odpady je možné likvidovať materiálovým zhodnocovaním činnosťou R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel, či formou vysoko-teplotného spaľovania v rade spaľovacích zariadení – činnosťou R1.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri likvidácii havarijnej situácie sa odporúča použiť špeciálne prostriedky na likvidáciu organických rozpúšťadiel ako POP vlákna, VAPEX, EXPERLIT, EUROSORB a pod. Pre ochranu spodných a povrchových vôd treba dodržiavať ustanovenia technických noriem STN 75 3415, STN 75 3418, STN 75 7220, STN 83 8107 1111111a STN 83 0917. Nepovolané osoby musia okamžite opustiť ohrozené priestory. Miesto výronu a okolie, ktoré môže byt zasiahnuté, označiť (napr. páskou) a uviesť symboly nebezpečia. Pokiaľ sa výron vyskytne v uzavretých priestoroch, treba zabezpečiť navyše aj dôkladné vetranie. Pri požiari môžu vznikať nebezpečné splodiny! Je preto veľmi dôležité používať špeciálny protichemický ochranný odev a vhodný izolačný vnútorný dýchací prístroj.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri malých únikoch (< ako 1 sud): zabrániť ďalšiemu unikaniu zábranami z piesku alebo zeminy, resp. použitím absorpčného činidla (POP vlákno, VAPEX a pod.). Kontaminovanú zeminu a absorbent dať do uzatvárateľného kontajnera a dať odborne zlikvidovať. Pri veľkých únikoch (> ako 1 sud): odsať špeciálnou technikou, zabrániť ďalšiemu unikaniu zábranami z piesku alebo zeminy, resp. použitím absorpčného činidla (POP vlákno, VAPEX a pod.). Kontaminovanú zeminu a absorbent dať do uzatvárateľného kontajnera a dať odborne zlikvidovať. Nesplachovať do verejnej kanalizácie. V prípade, že sa produkt dostane do výlevky alebo kanalizácie, okamžite o tom informovať príslušnú inštitúciu. Podobne postupovať pri úniku do vodných zdrojov, kontaminovaní pôdy alebo vegetácie. Ak pri havarijných situáciách dôjde k úniku materiálu do povrchových vôd, treba zabrániť ďalšiemu znečisteniu napr. odčerpávaním nahromadeného materiálu.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky. Nehasiť vodou.  
6.3. Prvá pomoc:
Pri nadýchaní: Preniesť postihnutého na čerstvý vzduch, pri dýchacích ťažkostiach poskytnúť kyslík, ak nedýcha, poskytnúť umelé dýchanie, vyhľadať lekára.
Pri styku s pokožkou: Okamžite zobliecť znečistený odev a obuv, opláchnuť vodou a umyť mydlom a vodou minimálne 15 minúť, ak pretrváva podráždenie, vyhľadať lekára 
Pri zasiahnutí očí: Otvorené oči okamžite vyplachovať 15 minút pod tečúcou vodou, vyhľadať lekára,
Pri požití: Vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody a vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zabráňte vdychovaniu prachu, pár, hmly alebo plynov, zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Zaistiť dostatočnú ventiláciu a lokálne odsávanie na pracoviskách. Počas práce nejesť, nepiť a nefajčiť. Skladovať na chladnom a suchom mieste v tesne uzatvorených obaloch oddelene od horľavých látok.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny  
2. Kód odpadu: 07 05 05  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Predstavujú chemické zlúčeniny na báze halogénovaných uhľovodíkov spolu s rôznymi druhmi nečistôt (tuky, oleje, textilné vlákna, prach a iné tuhé zložky). Majú charakteristický zápach. Vznikajú ako destilačné tuhé zvyšky.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 6 - Akútna toxicita, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 7 – Karcinogénny, HP 14 – Ekotoxický  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Environmentálne prijateľným spôsobom je zhodnocovanie činnosťou R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel, či R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd. V prípade havárie postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Okolitý požiar môže uvoľniť' nebezpečné výpary (napr. fosgen)  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (napr. AppliSorb, VAPEX). Kontaminovaný materiál likvidovať v súlade s príslušnými národnými predpismi. Vyčistite postihnuté miesto. Zabezpečiť dostatočné vetranie.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje a hasiace prístroje B – C.  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: