Input:

Hroziace pokuty - tabuľka

16.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1.1 Hroziace pokuty - tabuľka

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová, Mgr. Katarína Liebscherová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Výška sankcie  Dôvod uloženia pokuty  §  
Od 500,- do 50.000,- EUR  Nesprávne zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov.   § 14 ods. 1 písm. a) 
Nesprávne vedenie a uchovávanie potrebnej evidencie o odpadoch.   § 14 ods. 1 písm. f) 
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti.   § 14 ods. 1 písm. g) 
Nepredloženie dokladov o spôsobe nakladania s odpadom na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu.   § 14 ods. 1 písm. h) 
Neposkytnutie informácií na žiadosť príslušného orgánov.   § 14 ods. 1 písm. n) 
Nesplnenie oznamovacej povinnosti vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti o nezákonnom umiestnení odpadu.  § 15 ods. 2 
Nesplnenie oznamovacej povinnosti obce v súvislosti so zhodnotením/zneškodnením nezákonne umiestneného odpadu.  § 15 ods. 18 
Nesplnenie povinnosti zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov a súvisiace podmienky a označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov.  § 16 ods. 1 
Nesplnenie povinnosti zaradiť odpad odobratý od fyzickej osoby ako komunálny odpad a súvisiacej oznamovacej povinnosti voči obci.  § 16 ods. 2 
Nesplnenie oznamovacej povinnosti súvisiacej s výkupom a zhodnotením vyhradeného prúdu odpadu.  § 16 ods. 4 
Nesplnenie povinnosti viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s výkupom odpadu.  § 16 ods. 8 písm. b) 
Nesplnenie povinnosti školy alebo školského zariadenia najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva  § 16a ods. 1 
Nesplnenie povinnosti viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.  § 17 ods. 1 písm. c) 
Nezverejnenie podmienok preberania odpadu do zariadenia.  § 17 ods. 1 písm. d) 
Nesplnenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosť v súvislosti so zaradením na zneškodňovanie vybraných látok.  § 17 ods. 1 písm. f) 
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti prevádzkovateľa mobilného zariadenia o mieste výkonu činnosti.  § 17 ods. 1 písm. g) 
Nezverejnenie druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený.  § 17 ods. 1 písm. h) 
Nevydanie potvrdenia o prijatí použitých polychlórovaných bifenylov do zariadenia na ich zneškodňovanie.  § 17 ods. 1 písm. i) 
Nesplnenie oznamovacej povinnosti súvisiacej s neprevzatím odpadov (D1, D5 a D10)  § 17 ods. 1 písm. k) 
Nezverejnenie všetkých platných rozhodnutí na webovom sídle.  § 17 ods. 1 písm. l) 
Plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  § 17 ods. 1 písm. m)  
Nezabezpečenie prevádzkovania skládky odpadov osobou spĺňajúcou zákonné požiadavky.  § 19 ods. 1 písm. b) 
Nezabezpečenie odborného a technického vzdelávanie personálu skládky odpadov.  § 19 ods. 1 písm. c) 
Nesplnenie oznamovacej povinnosti o negatívnych vplyvoch skládky na životné prostredie.  § 19 ods. 1 písm. e) 
  
Nepredloženie výpisu z bankového účtu, na ktorom je uložená účelová finančná rezerva.  § 19 ods. 1 písm. h) 
Nesplnenie povinnosti zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.  § 19 ods. 1 písm. i) 
Nesplnenie povinnosti pôvodcu odpadovej ortuti, ktorá pochádza z priemyselnej výroby chlóru a alkalických hydroxidov, čistenia zemného plynu alebo z ťažby a tavenia neželezných kovov, oznámiť MŽP SR každoročne do 31. mája údaje podľa osobitného predpisu.  § 20 ods. 9 
Nezabezpečenie prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti zákonom určenou osobou.  § 21 ods. 3 písm. b) 
Nezabezpečenie odborného a technického vzdelávanie personálu úložiska dočasného uskladnenia ortuti.  § 21 ods. 3 písm. c) 
Nesplnenie oznamovacej povinnosti v súvislosti s únikom ortuti.  § 21 ods. 3 písm. e) 
Nepreukázanie aktuálnej výšky účelovej finančnej rezervy v súvislosti s uskladnením ortuti.  § 21 ods. 3 písm. h) 
Nepredloženie výpisu z bankového účtu, na ktorom je uložená účelová finančná rezerva.  § 21 ods. 3 písm. j) 
Nesplnenie oznamovacej povinnosti o neprevzatie kontajnera s ortuťou.  § 21 ods. 3písm. o)  
Nesplnenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.  § 21 ods. 3 písm. p) 
Neuchovávanie dokladov potrebné na prevzatie ortuti na úložisko.  § 21 ods. 3 písm. q) 
Nesplnenie povinnosti zaslať záznam o vyskladnení a odovzdaní ortuti príslušnému orgánu.  § 21 ods. 3 písm. r) 
  
Nevedenie a neuchovávanie evidencie o prepravovanom nebezpečnom odpade.  § 26 ods. 2 písm. a) 
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti v súvislosti s nebezpečným odpadom.  § 26 ods. 2 písm. b) 
Nepotvrdenie sprievodného list nebezpečného odpadu.  § 26 ods. 3 
Nezaslanie fotokópie sprievodného listu nebezpečného odpadu.  § 26 ods. 4 
Nezaslanie potvrdeného sprievodného listu nebezpečného odpadu.  § 26 ods. 5 
Nesplnenie povinnosti viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať povinné údaje  § 27 ods. 4 písm. h) 
Nedoručenie aktuálneho zoznamu zastúpených výrobcov.  § 28 ods. 4písm. h  
Nesplnenie informačnej povinnosti voči zastúpenému výrobcovi.  § 28 ods. 4 písm. i) 
Nezaslanie zoznamu obcí, s ktorými sú uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ministerstvu.  § 28 ods. 4 písm. k) 
Nezaslanie správy ministerstvu.  § 28 ods. 4 písm. n) 
Neuchovanie údajov – podkladov pre správu.  § 28 ods. 4 písm. o) 
Nezverejnenie údajov zo správy podľa § 28 ods. 9.  § 28 ods. 4 písm. p) 
Nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k vybranej časti vyhradeného prúdu odpadu a povinnosti povinnej osoby.  § 28 ods. 4 písm. s) 
Neohlásenie zastúpeného výrobcu v omeškaní koordinačnému centru.  § 28 ods. 4 písm. t) 
Nesplnenie povinnosti OZV zverejniť na svojom webovom sídle vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností a jednotný cenník za plnenie vyhradených povinností za vyhradené prúdy odpadu platný na nasledujúci kalendárny rok, každoročne dňa 31. októbra, ako aj jeho zmeny.  § 28 ods. 4 písm. ac) 
Nesplnenie povinnosti OZV oznámiť KC do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3, ak ide o OZV pre batérie a akumulátory.  § 28 ods. 4 písm. ad) 
Nesplnenie povinnosti OZV zaslať najneskôr do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka MŽP SR každú zmenu týkajúcu sa zoznamu obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ak ide o OZV pre obaly.  § 28 ods. 4 písm. ae) 
Nesplnenie povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) doručiť ministerstvu Správu o činnosti.  § 28 ods. 9 
Nezverejnenie správy o činnosti OZV.  § 28 ods. 10 
Nesplnenie povinnosti OZV umožniť obci zapojenie jej miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom do systému združeného nakladania s odpadom.  § 28 ods. 11 
Nepredloženie vyžiadaných dokladov.  § 29 ods. 1 písm. e) 
Nedoručenie Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania ministerstvu.  § 29 ods. 1 písm. g) 
Nezverejnenie Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania ministerstvu.  § 29 ods. 1 písm. h) 
Neuchovanie údajov – podkladov na vypracovanie správy.  § 29 ods. 1 písm. i) 
Neoznámenie zmien v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.  § 29 ods. 1 písm. j) 
Neoznámenie zmien registrovaných údajov, ktoré uviedol v žiadosti.  § 30 ods. 6 
Neoznámenie zmien súvisiacich s prechodom na individuálne /kolektívne plnenie /plnenie prostredníctvom tretej osoby a nepredloženie potrebných dokumentov.  § 30 ods. 7 
Nezabezpečenie bezplatného poskytnutia vybraných informácií o elektroodpade pre každý typ nového elektrozariadenia.  § 34 ods. 1 písm. l) 
Nedodržanie povinností držiteľa elektroodpadu z domácností.  § 38 ods. 1 
Nevedenie a neuchovávanie evidencie o množstve vyzbieraného elektroodpadu.  § 39 ods. 4 písm. d) 
Neohlásenie ustanovených údajov z evidencie výrobcovi elektrozariadení alebo OZV.  § 39 ods. 4 písm. e) 
Porušenie povinnosti spracovávať elektroodpad v súlade so súhlasom, autorizáciou a s požiadavkami na spracovanie elektroodpadu  § 41 písm. a) 
Porušenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v súvislosti s elektrozariadeniami.  § 41 písm. b) 
Nevedenie a neuchovávanie prevádzkovej dokumentácie o spracovaní elektroodpadu.  § 41 písm. c) 
Nezverejnenie podmienok na preberanie elektroodpadu na spracovanie.  § 41 písm. d) 
Porušenie ohlasovacej povinnosti pre prúd použitých batérií a akumulátorov.  § 41 písm. m) 
Porušenie ohlasovacej povinnosti pre prúd elektroodpadov.  § 41 písm. n) 
Nedoručenie aktuálneho zoznamu zastúpených výrobcov ministerstvu.  § 44 ods. 8 písm. f) 
Porušenie informačnej povinnosti o rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa § 27 ods. 4 písm.  § 44 ods. 8 písm. g) 
Nedoručenie Správy o činnosti tretej osoby ministerstvu.  § 44 ods. 8 písm. h) 
Neuchovávanie údajov – podkladov na vypracovanie Správy o činnosti tretej osoby.  § 44 ods. 8 písm. j) 
Nezverejnenie vybraných údajov zo Správy o činnosti tretej osoby.  § 44 ods. 8 písm. k) 
Porušenie informačnej povinnosti týkajúcej sa sankcií voči zastúpeným výrobcov.  § 44 ods. 8 písm. l) 
Nezaslanie zoznamu obcí a miest, s ktorými sú uzatvorené zmluvy v súvislosti so zberom a nakladaním s batériami a akumulátormi.  § 44 ods. 8 písm. n) 
Porušenie ohlasovacej povinnosti voči koordinačnému centru týkajúcej sa zastúpeného výrobcu v omeškaní.  § 44 ods. 8 písm. o) 
Nesplnenie povinnosti tretej osoby oznámiť KC do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3.  § 44 ods. 8 písm. u) 
Porušenie povinnosti tretej osoby doručiť ministerstvu Správu o činnosti tretej osoby.  § 44 ods. 12 
Nezverejnenie Správy o činnosti tretej osoby.  § 44 ods. 13 
Porušenie povinnosti tretej osoby umožniť obci zapojenie jej miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom do systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi tretej osoby.  § 44 ods. 14 
Porušenie zákazu pre výrobcu prenosných batérií a akumulátorov uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.  § 46 ods. 2 
Porušenie ohlasovacej a evidenčnej povinnosti súvisiacich so zberom použitých batérií a akumulátorov.  § 50 ods. 4 
Nevedenie prevádzkovej dokumentácie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov.  § 51 písm. e) 
Porušenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v súvislosti s batériami a akumulátormi.  § 51 písm. f) 
Neuchovávanie evidencie podľa § 51 písm. f) a neohlásenie údajov.  § 51 písm. g) 
Neoznámenie recyklačnej efektivity ministerstvu.  § 51 písm. j) 
Neuchovávanie technickej dokumentácie potrebnej a preukázanie splnenia požiadaviek na uvedenie obalov na trh.  § 53 ods. 7 
Nepodanie hlásenia o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla v zmysle zákona.  § 53 ods. 8 
Neinformovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.  § 54 ods. 1 písm. f) 
Nezabezpečenie odberu obalov v prevádzkarni po celý čas prevádzky a nesplnenie informačnej povinnosti o výške zálohu.  § 55 ods. 3 
Porušenie informačnej povinnosti výrobcu obalov v súvislosti so zmenou druhu obalov.  § 55 ods. 4 
Nezverejnenie skutočnosti o ukončení používania zálohového obalu výrobcom.  § 55 ods. 5 
Porušenie informačnej povinnosti distribútora obalov o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu.  § 56 ods. 4 
Nezverejnenie skutočnosti o ukončení používania zálohového obalu distribútorom obalov.  § 56 ods. 5 
Neposkytnutie údajov § 27 ods. 4 písm. h). výrobcom obalov distribútorovi obalov.  § 56 ods. 9 
Porušenie informačnej povinnosti distribútora obalov voči výrobcu obalov o zabezpečení vývozu opakovane použiteľného obalu mimo územia SR.  § 56 ods. 10 
Nesprístupnenie informácie uvedené § 61 ods. 1 písm. g)potenciálnym kupujúcim vozidla spravidla v propagačnej literatúre.  § 61 ods. 1 písm. h) 
Porušenie informačnej povinnosti o environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel.  § 61 ods. 1 písm. i) 
Porušenie informačnej povinnosti voči konečným používateľom vozidiel.  § 61 ods. 1 písm. j) 
Porušenie povinnosti vystaviť potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z dovezeného vozidla, s výrobnou značkou, ktorej majiteľ nie je výrobcom zo SR.  § 61 ods. 2 
Porušenie povinnosti vystaviť potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, s výrobnou značkou, ktorej majiteľ je výrobcom vozidla zo SR.  § 61 ods. 3 
Porušenie povinnosti určenia výšky odplaty za potvrdenie podľa § 61 ods. 2 -4.  § 61 ods. 6 
Porušenie informačnej povinnosti výrobcu časti vozidiel týkajúce sa rozoberania a zneškodňovania opätovne použiteľných súčiastok.  § 62 ods. 2 
Porušenie povinnosti zabezpečiť vystavenie potvrdenia podľa § 61 ods. 2 a 3 pre vozidlo.  § 62 ods. 3 
Neposkytnutie potrebnej súčinnosti výrobcovi vozidiel podľa § 61 ods. 1 písm. g) druhý bod.  § 62 ods. 4 
Porušenie evidenčnej povinnosti v súvislosti s prevzatými starými vozidlami.  § 64 ods. 2 písm. a) 
      
Nevystavenie potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.  § 64 ods. 2 písm. b) 
Nezaslanie údajov policajnému zboru ohľadne prevzatia starého vozidla na spracovanie.  § 64 ods. 2 písm. g) 
Nevykonanie previerky osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných systémoch Ministerstva vnútra SR.  § 64 ods. 2 písm. h) 
Nevedenie prevádzkovej dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel.  § 65 ods. 1 písm. e) 
Nevedenie evidencie častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie.  § 65 ods. 1 písm. f) 
Nevystavenie a neodovzdanie potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.  § 65 ods. 1 písm. o) 
Nepublikovanie informácií uvedených v § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod.  § 65 ods. 1 písm. p) 
Neposkytnutie súčinnosti výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností podľa § 61 ods. 1 pís. g).  § 65 ods. 1 písm. q) 
Porušenie evidenčnej povinnosti o spracovaní starých vozidiel.  § 65 ods. 1 písm. r) 
Porušenie ohlasovacej povinnosti podľa § 65 ods. 1 písmena r).  § 65 ods. 1 písm. s) 
Porušenie povinnosti zaslať policajnému zboru údaje o spracovaní starého vozidla.  § 65 ods. 1 písm. v) 
Nevykonanie previerky osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných systémoch ministerstva.  § 65 ods. 1 písm. w) 
Porušenie povinností držiteľa vozidla.  § 67 ods. 1 
Porušenie povinnosti odstrániť vozidlo podľa § 67 ods. 2.  § 67 ods. 3 
Porušenie povinnosti upovedomiť dotknuté osoby v súvislosti s odstránením vozidla.  § 67 ods. 4 
Neinformovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov.  § 74 ods. 1 písm. b) 
Porušenie povinnosti držiteľa zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly.  § 79 ods. 8 
Porušenie povinnosti držiteľa zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly s koncentráciou od 0,005 do 0,05.  § 79 ods. 10 
Porušenie povinnosti zaradiť komunálne odpady do skupiny 20.  § 81 ods. 2 
Porušenie povinnosti znášať náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.  § 81 ods. 3 
Porušenie povinnosti obce upraviť v zmluve spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov.  § 81 ods. 15 
Porušenie evidenčných a ohlasovacích povinností vo veci komunálnych odpadov.  § 82 ods. 3 písm. a) 
Porušenie informačnej povinnosti vo veci zložiek a množstve komunálneho odpadu prevzatých od obyvateľov obce na zbernom dvore.  § 82 ods. 3 písm. b) 
Nezabezpečenie odborného posudku o stave plnenia zákonných požiadaviek na ochranu životného prostredia.  § 92 ods. 4 
Neoznámenie zmeny údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie.  § 93 ods. 1 
Povinné osoby zasielajú evidenciu údajov podľa tohto zákona priebežne, najmenej raz za mesiac, elektronicky.  § 103 ods. 7 
Osoby, ktoré spravujú a vedú evidenciu a registre alebo sú držiteľmi údajov tvoriacich registre a evidenciu podľa odseku 5, sú povinné bezodplatne MŽP SR poskytnúť údaje na účely tohto zákona, a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.  § 103 ods. 13 
Osoby povinné ohlasovať údaje príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa tohto zákona sú povinné bezodplatne ohlásiť ustanovené údaje elektronicky do informačného systému.  § 103 ods. 19 
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a obce sú povinné ohlasovať bezodkladne elektronicky do informačného systému údaje podľa tohto zákona.  § 103 ods. 20 
Nezaregistrovanie sa výrobcu v Recyklačnom fonde (od 1.7.2016 už povinnosť neexistuje).  § 125 ods. 5 
      
      
Od 800,- do 80.000,-EUR  Porušenie povinnosti pôvodcu predchádzať vzniku odpadu a povinnosti zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 6 ods. 1.  § 6 ods. 6 
Porušenie povinnosti využívať materiály a výrobky opätovným použitím.  § 6 ods. 7 
Porušenie povinnosti zhodnocovať odpad recykláciou, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku.  § 6 ods.8 
Porušenie povinnosti využívať odpad spôsobom uvedeným v zákone.  § 6 ods. 9 
Porušenie povinnosti obce vypracúvať program obce.  § 10 ods. 1 
Porušenie povinnosti obce predložiť vypracovaný program obce orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu so zákonom.  § 10 ods. 4 
Porušenie povinnosti obce upraviť program.  § 10 ods. 5 
Porušenie povinnosti obce vypracovať svoj program v súlade s obdobím platnosti programu kraja.  § 10 ods. 7 
Porušenie povinnosti obce plniť povinnosť v súlade s odsekmi § 10 ods. 4 a 5.  § 10 ods. 8 
Porušenie povinnosti obce aktualizovať a predložiť program na posúdenie príslušnému orgánu.  § 10 ods. 9 
Porušenie povinnosti obce zverejniť schválený program v lehote.  § 10 ods. 12 
Porušenie povinnosti držiteľa polychlórovaných bifenylov vypracovať a dodržiavať schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov. [§ 105 ods. 3 písm. a)].  § 11 
Porušenie povinnosti vyžadovať od osoby, od ktorej sa odpad zbiera alebo vykupuje, preukázanie totožnosti.  § 16 ods. 8 písm. a) 
Porušenie povinnosti uhrádzať platbu za výkup kovového odpadu určeným spôsobom.  § 16 ods. 8 písm. d) 
Porušenie povinnosti vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami.  § 17 ods. 1písm. e  
Neuchovávanie záznamov z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí.  § 19 ods. 1 písm. i) 
Nezabezpečenie kontrolných náhodných odberov vzoriek odpadu a skúšok a analýz odpadu.  § 19 ods. 1 písm. k) 
Nezabezpečenie nepretržitého monitorovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti.  § 21 ods. 3 písm. d) 
Nepredloženie návrhu riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti po jeho uzavretí ako súčasť dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  § 21 ods. 3 písm. n) 
Porušenie povinnosti pôvodcu nebezpečného odpadu zabezpečiť odber vzoriek a analýzu nebezpečného odpadu na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním.  § 25 ods. 5 
Nevykonanie pravidelného overenia správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 ods. 12 písm. b) a c).  § 28 ods. 4písm. j  
Porušenie povinností distribútora elektrozariadení.  § 37 
Neplnenie povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.  § 41 písm. e) 
Porušenie povinnosti voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie elektroodpadu alebo jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky.  § 41 písm. f) 
Porušenie povinností distribútorov batérií a akumulátorov.  § 48 
Porušenie povinnosti zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií akumulátorov alebo pri modernizácii existujúcich zariadení najlepšie dostupné techniky.  § 51 písm. b) 
Uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie strojov a zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov v rozpore zo zákonom.  § 51 písm. c) 
Porušenie povinnosti zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu.  § 55 ods. 1 
Porušenie povinnosti odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedol na trh.  § 55 ods. 2 
Porušenie povinnosti výrobcu obalov zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov, ak sú spôsobilé na ďalšie opakované použitie.  § 55 ods. 6 
Porušenie povinnosti distribútora obalov zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu.  § 56 ods. 1 
Porušenie povinnosti distribútora obalov odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje, bez obmedzenia množstva.  § 56 ods. 2 
Porušenie povinnosti distribútora obalov zabezpečiť odber obalov v prevádzkarni po celý čas prevádzky a povinnosti informovať spotrebiteľa o výške zálohu.  § 56 ods. 3 
Porušenie povinnosti distribútora obalov zabezpečiť odovzdanie odobratých opakovane použiteľných obalov tomu výrobcovi obalov alebo distribútorovi obalov, ktorý mu účtoval záloh.  § 56 ods. 6 
Porušenie povinnosti distribútora obalov distribuovať v mieste predaja nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú.  § 56 ods. 7 
Porušenie povinnosti prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby.  § 64 ods. 2 písm. a) 
Porušenie povinnosti prevziať od držiteľa starého vozidla a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie.  § 64 ods. 2 písm. f) 
Porušenie povinnosti voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky.  § 65 ods. 1 písm. c) 
Porušenie povinnosti uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade so zákonom.  § 65 ods. 1 písm. d) 
Porušenie povinnosti prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby.  § 65 ods. 1 písm. n) 
Porušenie povinnosti prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie.  § 65 ods. 1 písm. u) 
Porušenie povinností distribútora pneumatík.  § 71 
Porušenie zákazov týkajúcich sa zberu komunálneho odpadu.  § 81 ods. 6 
Porušenie zákazov týkajúcich sa ukladania komunálneho odpadu.  § 81 ods. 7 
Porušenie povinnosti obce týkajúce sa nakladania s komunálnym odpadom.  § 81 ods. 8 
Porušenie povinnosti obce pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  § 81 ods. 12 
Porušenie povinnosti týkajúce sa vykonávania zberu na území obce.  § 81 ods. 13 
Porušenie povinnosti, že zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8.  § 81 ods. 14 
Porušenie povinnosti poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  § 81 ods. 17 
Porušenie povinnosti obce umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa množstvový zber zmesového komunálneho odpadu týka, určenie intervalu odvozu a veľkosti zbernej nádoby.  § 81 ods. 18 
Porušenie povinnosti obce zaviesť množstvový zber u vybranej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.  § 81 ods. 19 
Porušenie povinnosti obce zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.  § 81 ods. 20 
Porušenie povinnosti obce uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nakladanie s odpadmi obalov.  § 81 ods. 22 
Porušenie povinnosti obce umožniť vybraným osobám, na ich náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce zavedenie systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a užívanie existujúceho zariadenia na zber komunálnych odpadov.  § 81 ods. 24 
Porušenie povinnosti vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie.  § 82 ods. 3 písm. c) 
Porušenie povinnosti odobrať od vybraných osôb drobný stavebný odpad a iný odpad.  § 82 ods. 3 písm. d) 
Porušenie povinností prevádzkovateľa kuchyne.  § 83 
Porušenie povinností týkajúcich sa registrácie.  § 98 
Porušenie povinností vyplývajúcich z prechodných ustanovení.  § 135 
  
Od 1.200,- do 120.000,- EUR  Porušenie povinnosti týkajúce sa zneškodňovanie odpadu.  § 6 ods. 10 
Porušenie povinnosti týkajúce sa nakladania s odpadmi.  § 12 ods. 1 
Porušenie povinnosti nakladať s odpadmi spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.  § 12 ods. 2 
Porušenie povinnosti zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.  § 14 ods. 1 písm. b) 
Porušenie povinnosti zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich a nakladať s nimi v súlade so zákonmi.  § 14 ods. 1 písm. c) 
Porušenie povinnosti zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.  § 14 ods. 1 písm. d) 
Porušenie povinnosti odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi.  § 14 ods. 1 písm. e) 
Porušenie povinnosti vo veci skladovania odpadov.  § 14 ods. 1 písm. i) 
Porušenie povinnosti zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.  § 14 ods. 1 písm. j) 
Porušenie povinnosti zabezpečiť zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa tohto zákona.  § 14 ods. 1 písm. m) 
Porušenie povinnosti zaobchádzať s odpadom podľa § 14 ods. 5 § 14 ods. 6 
Porušenie povinnosti zodpovednej osoby zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady.  § 15 ods. 13 
Porušenie povinnosti uzatvoriť zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku.  § 16 ods. 3 
Porušenie povinnosti vyhotoviť fotodokumentáciu alebo videodokumentáciu o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov.  § 16 ods. 8 písm. c) 
Nevypočítanie a neodvedenie dane pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzickej osoby.  § 16 ods. 8 písm. e) 
Porušenie povinnosti pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu.  § 16 ods. 8 písm. f) 
Porušenie povinnosti týkajúcich sa zhromažďovania prevzatého kovového odpadu.  § 16 ods. 8 písm. g) 
      
Neplnenie povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.  § 17 ods. 1 písm. f) 
Neuskladňovanie kontajnerov podľa § 21 ods. 3 písm. j).  § 21 ods. 3 písm. i) 
Nezabezpečenie kontroly úložiska dočasného uskladnenia ortuti a kontajnerov.  § 21 ods. 3 písm. k) 
Neuskladňovanie ortuti oddelene od iného odpadu.  § 21 ods. 3 písm. s) 
Porušenie povinnosti týkajúce sa odovzdania a prevzatia ortuti na úložisko dočasného uskladnenia ortuti.  § 22 
Porušenie povinnosti týkajúce sa vyskladnenia ortuti.  § 23 
Porušenie povinnosti pri zbere, preprave a skladovaní nebezpečného odpadu.  § 25 ods. 4 
Porušenie povinnosti pri zhodnocovaní a zneškodňovaní nebezpečného odpadu.  § 25 ods. 6 
Porušenie povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov na nebezpečný odpad.  § 25 ods. 10 
Porušenie povinnosti aktualizovať havarijný plán skládky.  § 25 ods. 12 
Porušenie povinnosti vykonať prepravu nebezpečného odpadu v súlade s ustanoveniami medzinárodných zmlúv.  § 26 ods. 1 písm. b) 
Porušenie povinnosti zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku.  § 27 ods. 4 písm. a) 
Neustanovenie splnomocneného zástupcu v súlade s § 27 ods. 18 až 20.  § 27 ods. 4 písm. b) 
Nezabezpečenie materiálového zloženia vyhradeného výrobku, jeho konštrukcie a jeho označenia v súlade so zákonom.  § 27 ods. 4 písm. c) 
Nesplnenie informačnej povinnosti vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi odpadu.  § 27 ods. 4 písm. d) 
Nesplnenie informačnej povinnosti vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku.  § 27 ods. 4 písm. i) 
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti výrobcu vyhradeného prúdu odpadov.  § 27 ods. 8 
Nesplnenie povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne voči OZV.  § 27 ods. 12 
Neumožnenie vykonania kontroly efektivity vynakladania prostriedkov prostredníctvom OZV výrobcovi vyhradeného výrobku, s ktorým OZV uzavrela zmluvu o plnení vyhradených povinností.  § 27 ods. 13 
Nezabezpečenie finančne a evidenčne oddeleného zberu vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu od zberu iného odpadu.  § 27 ods. 17 
Neustanovenie splnomocneného zástupcu pre zahraničných výrobcov vyhradeného výrobku.  § 27 ods. 18 
Porušenie povinností týkajúcich sa splnomocnenia.  § 27 ods. 19 
Porušenie povinnosti pri cezhraničnej preprave alebo vývoze odpadu.  § 27 ods. 21 
Porušenie povinností týkajúce sa funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.  § 28 ods. 4 písm. a) 
Použitie diskriminačných podmienok pri uzatváraní zmluvy o plnení vyhradených povinností.  § 28 ods. 4 písm. b) 
Neuzatvorenie zmluvy s koordinačným centrom a neplnenie vyplývajúcich povinností.  § 28 ods. 4 písm. f) 
Nevykonávanie celoslovenských propagačných a vzdelávacích aktivít pre konečného používateľa.  § 28 ods. 4 písm. g) 
Použitie zisku zo združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov na iný účel než na plnenie zákonných povinností.  § 28 ods. 4 písm. m) 
Neplnenie povinností vyplývajúcich z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k presahujúcemu množstvu a povinností podľa § 31 ods. 11 písm. d) a ods. 12 písm. a) a c).  § 28 ods. 4 písm. q) 
Neoznámenie presahujúceho množstva koordinačnému centru.  § 28 ods. 4 písm. r) 
Nepreukázanie vytvorenia, financovania, prevádzkovania a udržiavania funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.  § 28 ods. 5 
OZV je povinná doručiť MŽP SR Správu o činnosti OZV za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu.  § 28 ods. 9 písm. c) 
Porušenie povinnosti, že orgán, ktorý kontroluje OZV pozostáva aj z dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister ŽP, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán OZV viazaný.  § 28 ods. 12 písm. c) 
Porušenie povinnosti, že zmluva o plnení vyhradených povinností podľa odseku 4 písm. b) musí obsahovať aj spôsob a postup vrátenia finančných prostriedkov uhradených zmluvným výrobcov vyhradeného výrobku, ak dôjde k zrušeniu OZV.  § 28 ods. 13 
Nesplnenie podmienok určených pre funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.  § 29 ods. 1 písm. a) 
Neuzatvorenie a neplnenie zmluvy s koordinačným centrom.  § 29 ods. 1 písm. c) 
Nevykonávanie okresných propagačných a vzdelávacích aktivít pre konečného používateľa.  § 29 ods. 1 písm. d) 
Neplnenie povinností vo vzťahu k presahujúcemu množstvu podľa § 31 ods. 11 písm. c) a d).  § 29 ods. 1 písm. j) 
Neoznámenie presahujúceho množstva koordinačnému centru.  § 29 ods. 1 písm. k) 
Nepreukázanie vytvorenia, financovanie, prevádzkovanie a udržiavania funkčného systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu jeho výrobcom.  § 29 ods. 2 
Nedoručenie kompletnej a včasnej písomnej žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku.  § 30 ods. 1 
Nezískanie autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností v lehote.  § 30 ods. 2 
Nepredloženie potvrdenia o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s OZV k žiadosti podľa § 30 ods. 1.  § 30 ods. 3 
Nedodržanie obsahových náležitosti vyhlásenia § 30 ods.4, ktoré prikladá výrobca vyhradeného výrobku podľa § 27 ods. 7.  § 30 ods. 4 
Neinformovanie ministerstva o založení koordinačného centra zakladateľmi.  § 31 ods. 6 
Nesplnenie všeobecných povinnosti koordinačného centra definovaných v § 31 ods. 11.  § 31 ods. 11 
Nesplnenie povinnosti koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov definovaných v § 31 ods. 12.  § 31 ods. 12 
Nesplnenie povinnosti koordinačného centra pre prúd elektroodpadov definovaných v § 31 ods. 13.  § 31 ods. 13 
Nesplnenie povinnosti koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov definovaných v § 31 ods. 14.  § 31 ods. 14 
KC pre prúd odpadových pneumatík je okrem povinností podľa odseku 11 povinné ohlásiť množstvá vyzbieraných odpadových pneumatík MŽP SR za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka.  § 31 ods. 15 
Orgán, ktorý kontroluje KC je povinný posúdiť správu podľa odseku 11 písm. l) a písomne informovať KC o nedostatkoch a opatreniach na nápravu do jedného mesiaca od dátumu predloženia.  § 31 ods. 17 
Nezabezpečenie výroby a navrhnutia elektrozariadení v súlade s osobitným predpisom.  § 34 ods. 1 písm. a) 
Neoznačenie elektrozariadenia pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo iným zákonným označením.  § 34 ods. 1 písm. b) 
Uvedenie na trh elektrozariadenia neoznačeného grafickým symbolom.  § 34 ods. 1 písm. c) 
Nesplnenie označovacím povinností pri predaji elektrozariadenia.  § 34 ods. 1 písm. d) 
Nezabezpečenie prednostného opätovného použitia elektroodpadu.  § 34 ods. 1 písm. f) 
Nezabezpečenie odovzdania vyzbieraného elektroodpadu, nevhodného na opätovné požitie, na spracovanie podľa tohto zákona.  § 34 ods. 1 písm. g) 
Nezabezpečenie odovzdania vyzbieraného elektroodpadu spracovateľovi elektroodpadu.  § 34 ods. 1 písm. h) 
Nezabezpečenie zberu, spracovania a recyklácie elektroodpadov s použitím najlepších techník.  § 34 ods. 1 písm. i) 
Nezabezpečenie spracovania elektroodpadu.  § 34 ods. 1 písm. j) 
Nezabezpečenie plynulej nadväznosti výkonu jednotlivých foriem nakladania s elektroodpadom.  § 34 ods. 1 písm. k) 
      
Porušenie povinnosti diaľkového výrobcu elektrozariadení splnomocniť vybranú osobu.  § 34 ods. 3 
Uzatvorenie zmluvy výrobcom elektrozariadení s viacerými OZV.  § 34 ods. 4 
Nezabezpečenie minimálne jedného miesta spätného zberu elektroodpadu.  § 34 ods. 5 
Porušenie povinnosti výrobcu elektrozariadení – osvetľovacích zariadení súvisiacich s nakladaním s elektroodpadom.  § 34 ods. 6 
Porušenie povinností pri nakladaní s elektroodpadom z domácností.  § 35 
Porušenie povinností pri nakladaní s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností.  § 36 
Porušenie povinností držiteľa elektroodpadu iného ako z domácností nakladať s ním.  § 38 ods. 2 
Neodovzdanie elektroodpadu iného ako z domácností oprávnenej osobe.  § 38 ods. 3 
Zber odpadu spoločne s ostatnými druhmi odpadov.  § 39 ods. 1 
Vykonanie zberu elektroodpadu neoprávnenou osobou.  § 39 ods. 3 
Nezabezpečenie odovzdania prevzatého elektroodpadu v súlade so zákonom.  § 39 ods. 4 písm. a) 
Nezabezpečenie optimálnych podmienok pri zbere a preprave elektroodpadu.  § 39 ods. 4 písm. b) 
Nezabezpečenie oddeleného zberu jednotlivých druhov odpadu.  § 39 ods. 4 písm. c) 
Porušenie povinnosti prevádzkovateľa zariadenia prípravy na opätovné použitie elektroodpadu.  § 40 ods. 2 
Prevádzkovanie a uvedenie do prevádzky strojov/technológie v rozpore s dokumentáciou, súhlasom a autorizáciou.  § 41 písm. g) 
Nezabezpečenie spracovania všetkého elektroodpadu.  § 41 písm. h) 
Nekompletné spracovanie elektroodpadu uvedeného v písmene § 41 písm h).  § 41 písm. i) 
Nakladanie s elektroodpadom v rozpore s opatreniami na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie.  § 41 písm. j) 
Skladovanie a zaobchádzanie s elektroodpadom v rozpore s technickými požiadavkami.  § 41 písm. k) 
Neodobranie a neodovzdanie použitých batérií a akumulátorov z elektroodpadu.  § 41 písm. l) 
Nesplnenie povinnosti podľa § 27 ods. 12 výrobcom batérií a akumulátorov voči tretej osobe.  § 44 ods. 3 
Nesplnenie podmienok pre funkčný systém nakladania s použitými batériami a akumulátormi.  § 44 ods. 8 písm. a) 
Neuzatvorenie zmluvy s koordinačným centrom.  § 44 ods. 8 písm. d) 
Nevykonanie celoslovenských propagačných a vzdelávacích aktivít pre konečného používateľa.  § 44 ods. 8 písm. e) 
Diskriminačné podmienky pri uzatvorení zmluvy o plnení vyhradených povinností výrobcom batérií a akumulátorov.  § 44 ods. 8 písm. m) 
Neoznámenie presahujúceho množstva koordinačnému centru.  § 44 ods. 8 písm. q) 
Nesplnenie úlohy vo vzťahu k presahujúcemu množstvu použitých batérií a akumulátorov podľa § 31 ods. 11 písm. c) a povinnosti zodpovednej osoby.  § 44 ods. 8 písm. r) 
Nesplnenie povinnosti tretej osoby predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o spôsobe plnenia povinností podľa písmen a) až r).  § 44 ods. 8 písm. s) 
Nesplnenie povinnosti tretej osoby upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, recyklovateľnosti a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok.  § 44 ods. 8 písm. v) 
Nesplnenie povinnosti tretej osoby podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. Februára.  § 44 ods. 8 písm. w) 
Nepreukázanie splnenia podmienok pre funkčný systém nakladania s použitými batériami a akumulátormi treťou osobou.  § 44 ods. 9 
Nesplnenie povinností výrobcov batérií a akumulátorov.  § 45 
Nezabezpečenie spracovania a recyklácie všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov.  § 46 ods. 1 písm. d) 
Nezabezpečenie spracovania a recyklácie použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v SR nad súhrnný rozsah zberových povinností výrobcov.  § 46 ods. 1 písm. e) 
Nezabezpečenie spracovania a recyklácia všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov.  § 47 ods. 1 písm. d) 
Nezabezpečenie spracovania a recyklácia použitých automobilových batérií a akumulátorov zozbieraných v SR nad súhrnný rozsah zberových povinností výrobcov.  § 47 ods. 1 písm. e) 
Nezabezpečenie spracovania a recyklácia všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov.  § 47 ods. 2 písm. d) 
Nezabezpečenie spracovania a recyklácia použitých priemyselných batérií a akumulátorov zozbieraných v SR nad súhrny rozsah zberových povinností výrobcov.  § 47 ods. 2 písm. e) 
Neodovzdanie vybraných použitých batérií držiteľom použitých batérií a akumulátorov.  § 49 
Zozbieranie použitých batérií a akumulátorov spolu s ostatným druhom odpadov.  § 50 ods. 1 
Porušenie povinnosti bezplatného zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel pre konečného používateľa.  § 50 ods. 2 
Neplnenie povinností pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.  § 51 písm. h) 
Nevypočítanie a nezabezpečenie minimálnej recyklačnej efektivity.  § 51 písm. i) 
Nesplnenie základných požiadaviek pre obaly na ich zloženie a vlastnosti, zhodnocovanie, recykláciu.  § 53 ods. 1 
Neoznačenie plastových debien a paliet s obsahom ťažkých kovov v súlade s osobitným predpisom.  § 53 ods. 5 
Nesplnenie podmienok pre recykláciu plastových debien a paliet.  § 53 ods. 6 
Nezabezpečenie označenia obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom.  § 54 ods. 1 písm. a) 
Neoznačenie obalu ako zálohovaný obal.  § 54 ods. 1 písm. b) 
Označenie podľa § 54 ods. 1 písm. a) a b) nie je viditeľné a ľahko čitateľné.  § 54 ods. 1 písm. c) 
Nesprávne preukazovanie plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. d) a e).  § 57 ods. 2 
Nesúlad medzi množstvom odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie a zhodnotených odpadov.  § 57 ods. 3 
Nezohľadnenie podpory energetického zhodnocovania pri ustanovení miery zhodnocovania a miery recyklácie podľa prílohy č. 3 zákona.  § 57 ods. 5 
Porušenie povinností OZV pre obaly.  § 59 
Porušenie povinnosti súvisiacej s kódovaním na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov vhodných opätovné použitie/zhodnocovanie.  § 61 ods. 1 písm. a) 
Používanie ťažkých kovov pri výrobe vozidiel a ich uvádzaní na trh.  § 61 ods. 1 písm. b) 
Použitie pri výrobe vozidiel takých materiálov, ktorých použitie je dôsledkom nesplnenia povinnosti podľa osobitného predpisu.  § 61 ods. 1 písm. c) 
Nezabezpečenie zberu starých vozidiel najmenej v rozsahu jedného zariadenia v každom okrese.  § 61 ods. 1 písm. d) 
Nezabezpečenie plnenia povinností osoby prevádzkujúcej zariadenie na zber starých vozidiel.  § 61 ods. 1 písm. e) 
Nezabezpečenie odovzdania vyzbieraných starých vozidiel spracovateľovi starých vozidiel.  § 61 ods. 1 písm. f) 
Nepublikovanie informácií.  § 61 ods. 1 písm. g) 
Držiteľ starého vozidla bezodkladne nezabezpečil odovzdanie starého vozidla.  § 63 ods. 1 
Nevykonanie zberu výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie.  § 64 ods. 2 písm. c) 
Neodovzdanie starých vozidiel spracovateľovi v lehote.  § 64 ods. 2 písm. d) 
Vykonanie zberu starých vozidiel v zariadení, ktoré nespĺňa zákonné požiadavky.  § 64 ods. 2 písm. e) 
Neuzavretie zmluvy o spracovaní starých vozidiel s výrobcom vozidiel alebo OZV.  § 65 ods. 1 písm. b) 
Nakladanie so starým vozidlom v rozpore so zákonom.  § 65 ods. 1 písm. g) 
Nezabezpečenie úplného spracovania starého vozidla v lehote.  § 65 ods. 1 písm. h) 
Porušenie povinnosti prednostne odobrať použitú automobilovú batériu a akumulátor, ak je súčasťou tohto starého vozidla.  § 65 ods. 1 písm. i) 
Porušenie povinnosti odobrať a odovzdať použité prevádzkové kvapaliny.  § 65 ods. 1 písm. j) 
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti ohľadne použitých batérií a akumulátorov.  § 65 ods. 1 písm. k) 
Nezabezpečenie dodržiavania požiadaviek na recykláciu, opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovania odpadov.  § 65 ods. 1 písm. l) 
Nedodržiavanie záväzných limitov a termínov uvedených v prílohe č. 3 zákona.  § 65 ods. 1 písm. m) 
Porušenie povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.  § 65 ods. 1 písm. t) 
Porušenie povinností v súvislosti s prevádzkovaním parkoviska.  § 66 ods. 2 
Porušenie povinností prevádzkovateľa určeného parkoviska.  § 66 ods. 3 
Nezabezpečenie prevzatia a spracovania starého vozidla z určeného parkoviska.  § 66 ods. 5 
Porušenie povinností výrobcu pneumatík.  § 70 
Porušenie povinností konečného používateľa pneumatiky v súvislosti s jej odovzdaním.  § 72 
Nezabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia, recyklácie a zneškodnenia odpadov z neobalových výrobkov.  § 74 ods. 1 písm. a) 
Nepreukázanie skutočnosti, že neobalové výrobky netvoria komunálny odpad.  § 74 ods. 2 
Porušenie povinnosti výrobcu neobalového výrobku plniť vyhradené povinnosti výlučne kolektívne.  § 74 ods. 3 
Nepreukázanie plnenia povinnosti podľa § 74 ods. 1zákonným spôsobom.  § 75 ods. 2 
Nesúlad medzi množstvom odpadov z neobalových výrobkov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie a zhodnotených odpadov.  § 75 ods. 3 
Neoddelenie odpadových olejov od ostatných druhov odpadov.  § 76 ods. 6 
Porušenie povinnosti držiteľa odpadových olejov prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou.  § 76 ods. 7 
Nezabezpečenie nakladania s odpadovými olejmi podľa odseku 7 prostredníctvom spracovateľa odpadových olejov.  § 76 ods. 8 
Porušenie povinnosti odovzdať odpadový olej osobám podľa § 76 ods. 9.  § 76 ods. 9 
Porušenie povinnosti súvisiacich s cezhraničnou prepravou a vývozom odpadových olejov.  § 76 ods. 10 
Nezhodnotenie stavebných odpadov pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.  § 77 ods. 4 
Porušenie povinností pri nakladaní s odpadmi z výroby oxidu titaničitého.  § 78 
Porušenie povinností pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi.  § 79 ods. 15 
Porušenie povinností pri údržbe transformátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly.  § 79 ods. 19 
Porušenie povinností pôvodcu komunálnych odpadov.  § 81 ods. 9 
Nezaplatenie príspevku do Recyklačného fondu postupom podľa odsekov 2 a 3 (povinnosť zanikla ku 1. 7. 2016).  § 125 ods. 1 
Nezaplatenie príspevku výrobcom vo výške a v čase určenom zákonom (povinnosť zanikla ku 1. 7. 2016).  § 125 ods. 2 
Nezaplatenie príspevku výrobcom vo výške a v čase určenom zákonom (povinnosť zanikla ku 1. 7. 2016).  § 125 ods. 3 
Nesprávny výpočet príspevku do Recyklačného fondu (povinnosť zanikla ku 1. 7. 2016).  § 125 ods. 4 
 Porušenie povinností stanovených v prechodnom ustanovení - zmluvy uzatvorené podľa § 59 ods. 4 sú zmluvné strany povinné uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2020.  § 135ea ods. 3 
 Porušenie povinností stanovených v prechodnom ustanovení k 1. júlu 2020 - KC zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších právnych predpisov je povinné uviesť do súladu zmluvu o založení koordinačného centra najneskôr do 31. decembra 2020.  § 135eb ods. 6 
 Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 28 ods. 4 písm. h) do 31. decembra 2020.  § 135eb ods. 7 
 Tretia osoba je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 44 ods. 8 písm. v) do 31. decembra 2020.  § 135eb ods. 8 
Od 1.500,- do 200.000,- EUR  Porušenie povinnosti zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím.  § 17 ods. 1 písm. a) 
Prevádzkovanie zariadenia v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom.  § 17 ods. 1 písm. b) 
Porušenie povinnosti zneškodniť alebo zhodnotiť odpad na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v mimoriadnych prípadoch.  § 17 ods. 1 písm. j) 
Porušenie povinnosti spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí.  § 19 ods. 1 písm. a) 
Porušenie povinnosti uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.  § 19 ods. 1 písm. d) 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: