Input:

Hlásenia výrobcu elektrozariadení

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.2 Hlásenia výrobcu elektrozariadení

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Evidenciu o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom vedie a následne ohlasuje výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia pre všetky kategórie elektrozariadení a to v rozsahu uvedenom v § 14 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa päť rokov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe.

Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15 predmetnej vyhlášky a to MŽP SR do 28. februára nasledujúceho roka.

Vyššie uvedené ohlásenie sa uchováva taktiež päť rokov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe.

Vzor ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom:

V tomto tlačive výrobcovia elektrozariadení uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa jednotlivých kategórií elektrozariadení.

Spôsob vypĺňania tlačiva - Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom

V tabuľke 1 tohto tlačiva výrobcovia elektrozariadení uvádzajú sumárne údaje o zozbieraných a následne spracovaných elektroodpadoch za predchádzajúci kalendárny rok , pričom sa osobitne uvádzajú elektroodpady zozbierané z domácností a elektroodpady zozbierané nie z domácností a pri spracovaní sa rozdeľujú elektroodpady podľa miesta spracovania.  V tabuľke 2 sa uvádza množstvo materiálovo a energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kg za kalendárny rok.

Jednotlivé časti ohlásenia sa vypĺňajú nasledujúcim spôsobom:

Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, ak výrobca elektrozariadení (ďalej len „výrobca”) podáva ohlásenie podľa § 14, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o elektrozariadeniach a elektroodpade.

Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu elektrozariadení v Registri výrobcov elektrozariadení.

Číslo autorizácie - uvedie sa číslo autorizácie vydanej MŽP s dátumom platnosti autorizácie.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Uvedené na trh v roku 20XX-1 – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Uvedené na trh v roku 20XX – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x) za ktorý sa podáva ohlásenie.

TABUĽKA Č.1

Elektroodpady zozbierané z domácnosti 20 01 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácnosti, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 20 01, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona. Uvádzajú sa elektroodpady zozbierané z domácnosti a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov.

Elektroodpady zozbierané nie z domácnosti 16 02 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácnosti, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 16 02, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona.

Zozbierané spolu – uvedie sa sumár stĺpcov g + h.

Spracovanie zozbieraných


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: