Input:

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2017

14.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2017)

HARMONOGRAM VÝZIEV
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP)na obdobie  január-december 2016 podľa prioritných osí

PRIORITNÁ OS 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

OPERAČNÝ CIEĽ/NÁZOV
             VÝZVY
Oprávnení žiadatelia
Dátum
vyhlásenia
výzvy
 
Dátum
uzavretia
výzvy

  indikatívna
 finančná   čiastka

1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov
Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – mimo schémy štátnej pomoci a schéma pre miestne infraštruktúry
- subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
- združenia právnických osôb so 100% účasťou obce
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- právnické osoby oprávnené na podnikanie so 100% účasťou obce
07/2017
09/2017
25 000 000 EUR
1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora  predchádzania vzniku odpadov
Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
- podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – schéma regionálnej štátnej pomoci
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
06/2017
do vyčerpania alokácie

10 000 000 EUR
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
- podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie – schéma štátnej pomoci
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
09/2017
do vyčerpania alokácie
10 000 000 EUR
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000
Oprávnená aktivita A:
Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy
- Vypracovanie dokumentov starostlivosti
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
- vlastníci alebo užívateliapozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR)
* projekty je možné realizovať aj prostredníctvom inštitútu partnerstva
03/2017
do
vyčerpania
alokácie
4 000 000 EUR
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000
Oprávnená aktivita A: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy
- Realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
- vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR)
*projekty je možné realizovať aj prostredníctvom inštitútu partnerstva
03/2017
do
vyčerpania
alokácie
22 000 000 EUR
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000
Oprávnená aktivita B: Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
- Slovenská agentúra životného prostredia
- vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území okrem fyzických osôb ktoré nie sú oprávnené na podnikanie
* projekty je možné realizovať aj prostredníctvom inštitútu partnerstva
03/2017
do
vyčerpania
alokácie
13 000 000 EUR
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Oprávnená aktivita A: Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe - Inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania, najmä odlučovacích zariadení a iných koncových technológii;
Opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia
(notifikovaná schéma štátnej pomoci)
- príspevková organizácia MŽP SR poverenáčinnosťami v oblasti ochrany ovzdušia
- subjekty územnej samosprávy
- subjekty ústrednej správy
- združenia fyzických alebo právnických osôb s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia
- MV SR – okresné úrady (na plnenie úloh podľa zákona o ovzduší)
03/2017
do
vyčerpania
alokácie
22 000 000 EUR

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: