Input:

Evidencia obalov a ohlasovacia povinnosť

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2 Evidencia obalov a ohlasovacia povinnosť

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners advokátska kancelária s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Zodpovednosť za plnenie ustanovených limitov zhodnocovania a recyklácie nesú výrobcovia vyhradených výrobkov, teda aj výrobcovia obalov. Ukladá sa im preto povinnosť viesť potrebnú evidenciu a ohlasovať príslušné údaje z tejto evidencie ministerstvu.

Uvedené povinnosti môžu plniť buď vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (individuálne), alebo prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (kolektívne). Plnenie povinností individuálne podlieha autorizácii zo strany ministerstva a je možné len v prípade obalov, ktoré nekončia v komunálnom odpade. V prípade, že niektoré obaly výrobcu končia v komunálnom odpade a iné nie, musí všetky svoje vyhradené povinnosti plniť kolektívne.

Podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie a plnení ohlasovacích povinností sú ustanovené vo vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej „Vyhláška“).

Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov

Evidencia sa vykonáva priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov uvedených v príslušných vzoroch hlásení, ktoré sú súčasťou prílohy č. 16 Vyhlášky.

Zároveň je potrebné zasielať ohlásenia o údajoch z evidencie ministerstvu, a to do 28. februára nasledujúceho roka, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 a č. 17.

Vyhláška požaduje, aby sa uchovávala ako evidencia, tak aj jednotlivé ohlásenia, a to oboje po dobu 5 rokov.

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A O PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

Do ohlásenia sa požadované údaje zapisujú raz za kalendárny rok po jeho skončení a za všetky prevádzky výrobcu obalov sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé obalové materiály alebo odpady z obalov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 17.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu obalov alebo organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len „OZV pre obaly“).

VÝROBCA OBALOV

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu obalov alebo OZV pre obaly; ak má výrobca obalov alebo OZV pre obaly IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno výrobcu obalov alebo OZV pre obaly (právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa) tak, ako je zapísané v registri.

Adresa

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie a jej telefónne číslo.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Tabuľka 1

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností. Hmotnosť plastových tašiek sa zarátava do hmotnosti obalového materiálu plasty. Poskytnuté plastové tašky v kusoch sa evidujú samostatne v tabuľke 1a.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Množstvo obalov – uvedie sa celková hmotnosť obalov v tonách zaokrúhlená na tri desatinné miesta.

Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť prázdnych obalov zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby, a hmotnosť obalov vyrobených a naplnených výrobcom obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami, a hmotnosť prázdnych obalov pochádzajúcich od slovenských výrobcov uvedených na trh, ktoré neboli naplnené, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych, vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych, vrátane opakovane použiteľných obalov a obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec E (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť obalov uvedených na trh vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvýkrát použité, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom, a obalov, ktoré po vyprázdnení budú znečistené zvyškami nebezpečných látok.

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)

Stĺpec F (Opakovane použiteľné obaly) – uvedie sa hmotnosť obalov opakovane použiteľných, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec G (Obaly naplnené nebezpečnými látkami) – uvedie sa hmotnosť obalov, ktoré boli uvedené na trh.

Tabuľka 2

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Hmotnosť odpadov z obalov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách zaokrúhlená na tri desatinné miesta.

Stĺpec I (Základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie)

Stĺpec I = (Stĺpec E tabuľka č. 1)

Stĺpec J (Energetické zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, zhodnotených na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec K (Iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona, odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, zhodnotených na území Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec L (Recyklácia na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami recyklovaných na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec M (Energetické zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec N (Iné zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec O (Recyklácia na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec P (Energetické zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec R (Iné zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec S (Recyklácia mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec T (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

Stĺpec T = (Stĺpec J) + ( Stĺpec K) + (Stĺpec L) + (Stĺpec M) + (Stĺpec N) + (Stĺpec O) + (Stĺpec P) + (Stĺpec R) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) x 100

Stĺpec U (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

Stĺpec U = (Stĺpec L) + (Stĺpec O) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) x 100

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), telefón, e-mail, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, a jej podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV

Ohlásenie o zbere odpadov z obalov vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly. Požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľkách, sa zapisujú len raz za kalendárny rok po jeho skončení. Ak sumárny údaj pre jednotlivé odpady z obalov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 16.

Tabuľka


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: