Input:

Dokumentácia EMS

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.1 Dokumentácia EMS

Ing. Petra Černáková

9/2.1 A Ciele a programy spoločnosti na rok XYZ

  1. Zavedenie a certifikovanie integrovaného SEM.
  2. Poskytovať kvalitné služby v oblasti životného prostredia.
  3. Zabezpečenie realizáciu zákaziek tak, aby dopad na životné prostredie

Termín: do

Zodpovedný zamestnanec:

Termín:

Zodpovedný zamestnanec:

   Program   Zodpovedný   Termín zrealizovania   Finančné prostriedky   
1.               
2.               
Spracoval:   XYZ   Dátum: XYZ   
Schválil:   XYZ   Dátum: XYZ   

9/2.1 B Politika spoločnosti XYZ

Dlhodobým zámerom spoločnosti ......................................... v oblasti odborných služieb životného prostredia, predovšetkým ..............................................................................

V zmysle požiadaviek noriem ISO 14001:2004, vedenie spoločnosti rozhodlo o nasledovnom smerovaní spoločnosti XYZ.

  • Spoločnosť sa zaväzuje plniť požiadavky systému environmentálneho manažérstva.

  • Budeme zabezpečovať poskytovanie služieb ................................................................ .

  • Sústavné zlepšovanie chceme dosiahnuť ...................................................................... .

  • Našich zamestnancov budeme pravidelne preškoľovať ............................................... .

  • Presadzujeme plnú zodpovednosť každého zamestnanca .......................................... .

  • Riadením rizík v oblasti environmentu ....................................................................... .

V Bratislave dňa: .................................

..................................................

riaditeľ spoločnosti

9/2.1 C Organizačná štruktúra firmy XYZ

9/2.1. D Návrh zoznamu environmentálnych aspektov

IDENTIFIKÁCIA   HODNOTENIE   RIADENIE   
Por. číslo   Činnosť/ výrobok/služba   Zariadenie / technológia   Environmentálny aspekt   Environmentálny vplyv   V akom čase   Za akých podmienok   Právne a iné požiadavky   Kvantifikácia aspektu   Kvalita – závažnosť aspektu   Pravdepodobnosť vzniku aspektu   Riziko EA (I-IV)   Spôsob riadenia EA   
1.                     zákon č. xxx                  
2.                  zákon č. xxx                  
3.                  zákon č. xxx                  
4.                                    
5.                                    
6.                                    
7.                                       
8.                                       
                                       
   Vypracoval:      Dátum:                     
   Schválil:      Dátum:                     

9/2.1 E Návrh

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: