Input:

Biologický triedený zber

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.3.5 Biologický triedený zber

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ktorá bola novelizovaná v roku 2017 s platnosťou od januára 2019 ustanovuje účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ďalej triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ako aj triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obec zabezpečí kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu. Pričom, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november. Ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, na požiadanie vlastníka alebo správcu, aby každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november. Ak ide o kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. Kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roku s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.

Takéto zberné

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: