Input:

Autorizácia

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.3 Autorizácia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Autorizácia je podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch udelenie oprávnenia:

 1. podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú činnosť”), a to na:
  1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
  2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
  3. spracovanie starých vozidiel,
  4. spracovanie elektroodpadu,
  5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
 2. právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov”) alebo tretej osobe (ďalej len „autorizácia na činnosť tretej osoby”),
 3. výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „autorizácia na činnosť individuálneho plnenia povinností”).

Činnosti podliehajúce autorizácií sa vykonávajú len na základe autorizácie udelenej ministerstvom.

Autorizáciu ministerstvo udeľuje na dobu určitú, najviac na päť rokov; v prípade autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov a autorizácie na činnosť tretej osoby tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roku.

Ak o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností požiada výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti kolektívne, ministerstvo túto autorizáciu udelí v súlade s týmto zákonom najskôr s účinnosťou ku dňu, keď došlo k ukončeniu zmluvy o plnení vyhradených povinností organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje zoznam osôb, ktorým bola udelená autorizácia. Aktuálny zoznam držiteľov autorizácie ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.

Podmienky získania autorizácie

Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi je:

 1. bezúhonnosť,
 2. trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru,
 3. ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť alebo jeho zodpovedný zástupca,
 4. technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,
 5. zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.

Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe je:

 1. bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
 2. sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
 3. ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
 4. technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,
 5. zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.

Podmienkou udelenia autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. je

a. v prípade organizácie zodpovednosti výrobcov:

 1. bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
 2. sídlo na území Slovenskej republiky,
 3. splnenie podmienok ustanovených v § 28 ods. 1 až 3 a 6,
 4. v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre príslušný vyhradený výrobok podľa § 27 ods. 1 právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie, a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie, neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov,

b. v prípade tretej osoby:

 1. bezúhonnosť tretej osoby a bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
 2. miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
 3. oprávnenie na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
 4. v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby, právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie, neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby.

Podmienkou udelenia autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného výrobku je:

a) bezúhonnosť výrobcu a štatutárneho orgánu alebo jeho členov,

b) miesto podnikania, sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,

c) splnenie podmienok ustanovených v § 29 ods. 3,

d) žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností pre príslušný vyhradený výrobok.

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin proti životnému prostrediu.

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

Technické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti, na ktorú sa udeľuje autorizácia, sa preukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie.

Pri autorizácii na spracovateľskú činnosť, v rámci ktorej sa vykonáva zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, je súčasťou technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia aj zabezpečenie opatrení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí; ak ide o zariadenia povolené a prevádzkované podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, musí použitá technológia zodpovedať úrovni najlepšej dostupnej techniky.

Podmienky pre získanie autorizácie podrobnejšie ustanovuje § 42 zákona č. 371/2015 Z. z. vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Získanie autorizácie nenahrádza udelenie súhlasu podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na vykonávanie konkrétnej činnosti. K

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: