Input:

Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.4 Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje podmienky priamej aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej a lesnej pôdy za účelom využitia ich nutričných vlastností. Priamu aplikáciu čistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy je potrebné upraviť, aby nemohlo dôjsť ku kontaminácii pôdy predovšetkým ťažkými kovmi a ďalšími rizikovými látkami, ktoré sa môžu nachádzať v čistiarenských kaloch a dnových sedimentoch.

Zákon preberá do slovenského právneho poriadku smernicu Rady č. 86/278/EHS o ochrane životného prostredia, predovšetkým pôdy, ak sa používajú kanalizačné kaly v poľnohospodárstve a smernicu Rady č. 91/692/EHS, štandardizácia a racionalizácia správ o zavádzaní niektorých smerníc o životnom prostredí.

Zákon upravuje limitné hodnoty koncentrácií rizikových látok v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch a mikrobiologické kritériá pre čistiarenský kal, ktorý je možné aplikovať na poľnohospodárske alebo lesné pôdy. Takisto uvádza limitné hodnoty koncentrácií rizikových látok v poľnohospodárskej a lesnej pôde a maximálne množstvá rizikových látok, ktoré sa pri aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov môžu pridať do pôdy za jeden rok.

Zákon sa zaoberá aj stanoveniami vybraných ukazovateľov v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch a stanoveniami vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej a lesnej pôde.

V zákone sú zadefinované povinnosti producenta čistiarenského kalu, producenta dnových sedimentov a povinnosti užívateľa pôdy.

Zákon vymedzuje pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva SR, povinnosti posudzovateľov a povinnosti kontrolného ústavu, ktorým je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (Matúškova 21, 833 16 Bratislava, URL: www.uksup.sk).

§ 14 zákona č. 188/2003 Z. z. sú uvedené sankcie za nedodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona, spôsob úhrady nákladov spojených s výkonom činností, spoločné ustanovenia a účinnosť zákona.

Základné pojmy

Čistiarenský kal je kal z čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody a kal z iných čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody podobného zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody.

Upravený čistiarenský kal je kal, ktorý prešiel biologickou, chemickou alebo tepelnou úpravou, dlhodobým skladovaním alebo iným vhodným procesom spôsobujúcim významné zníženie jeho fermentačných schopností a zdravotných rizík pre životné prostredie pri jeho využívaní aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy.

Dnové sedimenty sú sedimenty vodných stavieb a vodných tokov vznikajúce eróznym zmyvom z pôdy.

Lesná pôda je pôda v lesných škôlkach, v plantážach s vianočnými stromčekmi, rýchlorastúcimi drevinami, energetickými alebo intenzívnymi porastmi.

Hĺbka poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy je mocnosť pôdneho profilu nad pevným pôdotvorným substrátom alebo jeho súvislým silno štrkovitým prípadne kamenitým rozpadom.

Producent čistiarenského kalu je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá ako pôvodca odpadu čistiarenský kal pri čistení odpadových vôd produkuje.

Producent dnových sedimentov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ vykonávajúca ťažbu dnových sedimentov.

Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov je riadené využitie ich úžitkových vlastností zapracovaním do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy.

Rizikové látky sú prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných zdrojov alebo antropických zdrojov v určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce zmeny na zložkách životného prostredia a na zdraví obyvateľstva.

Odberateľ čistiarenského kalu alebo odberateľ dnových sedimentov je užívateľ poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy alebo spracovateľ čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do kompostu, pestovateľského substrátu alebo inej látky aplikovateľnej do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy ako sekundárneho zdroja živín.

Podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov

Vlastnosti čistiarenských kalov a dnových sedimentov

Do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy sa nesmie aplikovať iný ako upravený čistiarenský kal, v ktorom koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli limitné hodnoty určené v prílohe č. 2 zákona a ktoré vyhovujú mikrobiologickým kritériám podľa tejto prílohy.

Príloha č. 2 zákona:

Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v čistiarenskom kale

Ukazovateľ   Limitné hodnoty koncentrácie mg/kg sušiny   
Arzén1)    20    
Kadmium1)    10    
Chróm1)    1 000    
Meď1)    1 000    
Ortuť1)    10    
Nikel1)    300    
Olovo1)    750    
Zinok1)    2 500    

1)Ťažké kovy

Mikrobiologické kritériá pre čistiarenský kal

Ukazovateľ   Limitné hodnoty KTJ/g sušiny   
Termotolerantné koliformné baktérie    2.10    
Fekálne streptokoky    2.10    

Do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy sa nesmú aplikovať iné ako dnové sedimenty, v ktorých koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli limitné hodnoty určené v prílohe č. 3 zákona.

Príloha č. 3 zákona:

Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v dnových sedimentoch

Parameter   Limitné hodnoty koncentrácie mg/kg sušiny   
Arzén1)    20    
Kadmium1)    10    
Chróm1)    1 000    
Meď1)    1 000    
Ortuť1)    10    
Nikel1)    300    
Olovo1)    750    
Zinok1)    2 500    
PAU2)    6,0    
PCB3)    0,8    
AOX4)    500    

1) Ťažké kovy.

2) Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén, benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c, d)pyrén.

3) Suma kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

4) Adsorbovateľné organicky viazané halogény.

Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy sa zakazuje aplikovať kal zo septikov a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov a kal z iných čistiarní odpadových vôd, ako z čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody a kal z iných čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody podobného zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody.

Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy je povolené aplikovať len upravený čistiarenský kal s minimálnym 18-percentným obsahom sušiny alebo dnové sedimenty s minimálnym 18-percentným obsahom organických látok v sušine. Upravený čistiarenský kal s nižším obsahom sušiny možno aplikovať len z čistiarní odpadových vôd s ekvivalentným počtom obyvateľov pod 5 000.

Aplikácia dnových sedimentov je zakázaná, ak obsahujú skelet väčší ako 0,05 m a iné cudzorodé predmety narušujúce rovnorodosť dnových sedimentov.

Vlastnosti pôdy

Čistiarenský kal alebo dnové sedimenty možno aplikovať len do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, v ktorej je koncentrácia rizikových látok nižšia ako limitné hodnoty určené v prílohe č. 4 zákona a v ktorej sa limitné hodnoty neprevýšia ani po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov. Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, ktorá tieto podmienky nespĺňa, je aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov zakázaná.

Príloha č. 4 zákona:

Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde

Ukazovateľ   Limitné hodnoty pre pôdu mg/ kg sušiny   
pH 5 – 6   pH viac ako 6   
Arzén1)    15    20    
Kadmium1)    0,5    1    
Chróm1)    30    60    
Meď1)    20    50    
Ortuť1)    0,1    0,5    
Nikel1)    15    50    
Olovo1)    70    70    
Zinok1)    60    150    

1) Ťažké kovy.

Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov je zakázaná do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,

- ktorej hodnota pH je nižšia ako 5,0,

- v ochrannom pásme vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa,

- so svahovitosťou nad 12°,

- ak hladina podzemnej vody je menej ako 0,5 m od povrchu pôdy,

- ak hĺbka poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 0,6 m,

- ak hĺbka lesnej pôdy je menšia ako 0,4 m,

- ak je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m alebo zamrznutá do hĺbky 0,1 m a viac.

Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov je zakázaná na:

- trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde, ak by sa mala tráva spásať alebo krmoviny zberať skôr, ako uplynie päť týždňov od aplikácie,

- poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa práve pestuje ovocie a zelenina okrem ovocných stromov,

- poľnohospodársku pôdu určenú na pestovanie ovocia a zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom kontakte s pôdou a konzumujú sa surové, a to desať mesiacov pred zberom úrody a počas samotného zberu.

Dávkovanie čistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy

Maximálne množstvo rizikových látok, ktoré sa pri dodržaní medzných hodnôt môže ročne dostať do poľnohospodárskej pôdy v priebehu desiatich po sebe nasledujúcich rokov, je určené v prílohe č. 5 zákona.


Príloha č. 5 zákona:

Maximálne množstvo rizikových látok pridané v čistiarenskom kale a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy za rok

Ukazovateľ   Maximálne množstvo g/ha/r   
Arzén1)    60    
Kadmium1)    30    
Chróm1)    3 000    
Meď1)    3 000    
Ortuť1)    30    
Nikel1)    900    
Olovo1)    2 250    
Zinok1)    7 500    

1) Ťažké kovy.

Dávka čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, ako aj ich celkové množstvo aplikované do poľnohospodárskej pôdy nesmie byť v priebehu piatich po sebe nasledujúcich rokov vyššie ako 15 ton sušiny na hektár, za čo zodpovedá užívateľ pôdy ako odberateľ čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.

Do lesnej pôdy možno aplikovať čistiarenský kal a dnové sedimenty len zapracovaním a pri zalesňovaní na pôdach, kde je potrebné doplniť živiny.

Pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov nesmie celkové množstvo dusíka v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch prevýšiť 75 % dávky potrebnej na vyhnojenie pestovanej poľnohospodárskej plodiny.

Analýza čistiarenských kalov, dnových sedimentov a pôdy

Čistiarenský kal, dnové sedimenty a poľnohospodárska pôda alebo lesná pôda, do ktorej sa budú aplikovať, sa musia analyzovať na zistenie obsahu rizikových látok podľa príloh č. 2 až 4 zákona. Analýzu vzoriek vykoná príslušná akreditovaná osoba. Zoznam akreditovaných osôb je dostupný na www.snas.sk.

Producent čistiarenského kalu je povinný pred prvou aplikáciou čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpečiť odber vzoriek čistiarenského kalu a vzoriek pôdy, do ktorej sa bude aplikovať, a ich analýzu. Čistiarenský kal sa po prvej aplikácii analyzuje v šesťmesačných intervaloch; ak sa výsledky analýz v priebehu roka významne nemenia, analýza čistiarenského kalu sa vykoná raz ročne. Poľnohospodárska pôda a lesná pôda sa musia analyzovať pred každou aplikáciou čistiarenského kalu. Producent dnových sedimentov je povinný pred každou aplikáciou dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpečiť odber vzoriek dnových sedimentov a vzoriek pôdy, do ktorej sa budú aplikovať, a ich analýzu.

Ak sa zmenia vlastnosti čistených odpadových vôd, organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia SR, ktorou je Výskumný ústav vodného hospodárstva (Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, URL: http://www.vuvh.sk/), určí producentovi čistiarenského kalu odber vzoriek čistiarenského kalu a ich analýzu v kratších časových intervaloch.

Analýza čistiarenského kalu

Analýza čistiarenského kalu musí obsahovať stanovenie:

- obsahu sušiny, organického podielu,

- hodnoty pH,

- celkového obsahu dusíka, fosforu, draslíka a horčíka,

- obsahu ťažkých kovov,

- mikrobiologických parametrov.

Analýza dnových sedimentov

Analýza dnových sedimentov musí obsahovať stanovenie:

- obsahu sušiny, organického podielu,

- hodnoty pH,

- celkového obsahu dusíka, fosforu, draslíka a horčíka,

- obsahu ťažkých kovov,

- adsorbovateľných organických halogénov (AOX),

- polychlórovaných bifenylov (PCB),

- polyaromatických uhľovodíkov (PAU).

Analýza pôdy

V poľnohospodárskej pôde alebo v lesnej pôde sa stanovujú:

- hodnota pH,

- obsah ťažkých kovov.

Analytické metódy

Stanovenie obsahu ťažkých kovov sa vykoná po mineralizácii vzorky čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov referenčnou metódou analýzy ťažkých kovov, ktorou je atómová absorpčná spektrofotometria (AAS).

Detekčný limit pre každý kov nesmie byť väčší ako 10 % príslušnej hodnoty limitu. Na stanovenie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) je mikrocoulometria, na stanovenie polyaromatických uhľovodíkov (PAU) je vysokotlaková kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom, na stanovenie polychlórovaných bifenylov

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: