Input:

Analytická kontrola odpadov

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9 Analytická kontrola odpadov

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Analytická kontrola odpadov predstavuje uplatnenie prostriedkov analytickej chémie na charakterizáciu odpadov s použitím relevantných skúšobných metód umožňujúcich získať spoľahlivé informácie o zložení odpadov v rozsahu odvodenom od účelu analýzy. Analytická kontrola odpadov je úzko spojená s tvorbou a zavádzaním technických noriem systému skúšobníctva, ktorými sú štandardizované postupy skúšania odpadov a s ním spojené činnosti (odbery vzoriek, úpravy vzoriek pred analýzou, vyhodnocovanie výsledkov analýz atď.).

Analytická kontrola nebezpečných odpadov

Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečí vykonanie analytickej kontroly odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku tohto zariadenia.

O vykonaní analýzy odpadu držiteľ odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia protokol z analytickej kontroly odpadov vypracovaný podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 6 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Analytická kontrola odpadov sa vykoná podľa výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (oznámenie č. 368/2015 Z. z.).

Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje určenie rozsahu analýzy jednotlivých druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá. Pričom určí rozsah analýzy odpadu osobitne pre prvé dodanie určitého druhu odpadu do zariadenia na ďalšie nakladanie s ním a osobitne pre ďalšie dodanie rovnakého druhu odpadu ako druhu

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: