Input:

546/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

546/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 10. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícii”) podľa § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y) mobilnou aplikáciou aplikačné programové vybavenie, ktoré pre svoje potreby vytvára orgán riadenia, alebo je vytvorené na základe jeho požiadavky a ktoré orgán riadenia sprístupňuje na použitie verejnosti v mobilných zariadeniach mobilného operačného systému, ktorým sa uvedené zariadenia ovládajú a technického vybavenia.”.
2. V § 4 ods. 1 písm. b), § 6 písm. b), § 7 písm. b), § 9 písm. d) a § 10 písm. c) sa za slovo „ (TLS)” vkladajú slová „aspoň vo verzii podľa osobitnej špecifikácie SOG-IS Crypto Working Group”.
3. V § 16 písm. d) úvodnej vete sa slová „verzie webových prehliadačov” nahrádzajú slovami „webové prehliadače” a slová „ (ďalej len „podporovaná verzia webového prehliadača”)” sa nahrádzajú slovami „vypočítaných aritmetickým priemerom za obdobie posledných šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (ďalej len „podporovaný webový prehliadač”)”; následne zmeniť legislatívnu skratku v celom texte vyhlášky.
4. Nadpis pod § 17 znie: „Grafické používateľské rozhranie webového sídla”.
5. Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Štandardom grafického používateľského rozhrania hlavného webového sídla je vytvorenie komponentov, funkcionalít, ich vzhľadu a zobrazenia v rozsahu a spôsobom uvedeným v prílohe č. 12.”.
6. V § 18 písmeno f) znie:
„f) používanie správnych prípon súborov v názvoch súborov a hodnôt mimetype,8ktoré patria danému formátu súboru, a to aj pri elektronických dokumentoch v podpisových kontajneroch,”.
7. V § 21 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. WebM,”.
8. V § 21 písm. d) štvrtý bod znie:
„4. Vorbis,”.
9. V § 21 sa písmeno d) dopĺňa šiestym bodom až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„6. Opus podľa osobitnej špecifikácie RFC 6716,
7. VP9,
8. AV1,”.
10. V § 22 písm. a) sa slová „Ogg Vorbis (.ogg, .oga)” nahrádzajú slovami „Vorbis, Opus”.
11. V § 22 písm. b) sa slovo „alebo” nahrádza čiarkou a za slovo „(.ogv)” sa vkladá čiarka a slová „AV1 alebo VP9”.
12. V § 22 písm. c) sa slovo „alebo” nahrádza čiarkou a za slovo „Ogg” sa vkladajú slová „alebo WebM”.
13. § 32 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) poskytovanie dereferenciácie

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: