Input:

131/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

131/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 1. apríla 2021
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky č. 174/2018 Z. z. a vyhlášky č. 166/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 až 4 sa slovo „Splnenie” nahrádza slovami „Ak v odseku 11 nie je uvedené inak, splnenie”.
2. V § 1 odsek 10 znie:
„(10) Ak v odseku 11 nie je uvedené inak, splnenie podmienky podľa § 34 ods. 2 zákona sa na účely vydania povolenia preukazuje dokladmi podľa odseku 1 a počas platnosti povolenia účtovnou závierkou uloženou v registri účtovných závierok podľa § 11 ods. 5 a 6 zákona.”.
3. § 1 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Splnenie podmienok podľa odsekov 2 až 4 a 10, ak ide o údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy,4aje preukázané prostredníctvom príslušných informačných systémov verejnej správy.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4aNapríklad § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 1 zákona proti byrokracii.”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2021.
 
Vladimír Lengvarský v. r.
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: