Input:

112/2021 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

112/2021 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 15. decembra 2020 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 156/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z., oznámenie č. 5/2017 Z. z., oznámenie č. 201/2017 Z. z., oznámenie č. 208/2017 Z. z., oznámenie č. 254/2018 Z. z., oznámenie č. 195/2019 Z. z., oznámenie č. 60/2020 Z. z., oznámenie č. 252/2020 Z. z. a oznámenie č. 13/2021 Z. z.).
Zmena pravidla 19 Vykonávacieho predpisu nadobudne platnosť 1. apríla 2021 a zmena pravidla 143 Vykonávacieho predpisu nadobudne platnosť 1. novembra 2021. Pre Slovenskú republiku nadobudnú zmeny platnosť rovnako, zmena pravidla 19 Vykonávacieho predpisu nadobudne platnosť 1. apríla 2021 a zmena pravidla 143 Vykonávacieho predpisu nadobudne platnosť 1. novembra 2021.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 1
1. V pravidle 19 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) odsek 1 znie:
„(1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu musí obsahovať určenie pôvodcu vynálezu. Ak však nie je prihlasovateľ pôvodcom vynálezu alebo ak nie je jediným pôvodcom vynálezu, musí byť určenie pôvodcu vynálezu podané na samostatnom dokumente. Určenie musí uvádzať priezvisko, meno a štát a miesto bydliska pôvodcu vynálezu a musí obsahovať vyhlásenie podľa článku 81 a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.”.
2. V pravidle 19 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Článok 2
V pravidle 143 ods. 1 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) písmeno g) znie:
„g) priezvisko, meno a štát a miesto bydliska pôvodcu vynálezu uvedeného prihlasovateľom alebo majiteľom patentu, pokiaľ sa vynálezca svojho oprávnenia byť uvedený nevzdal v zmysle pravidla 20 ods. 1,”.
Článok 3
1. Pravidlo 19 v znení článku 1 tohto rozhodnutia nadobudne platnosť 1. apríla 2021. Nové znenie pravidla 19 ods. 1 sa uplatňuje na určenie pôvodcu vynálezu podané alebo opravené k tomuto dátumu alebo po tomto dátume. Nové znenie pravidla 19

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: