Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 15

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.15 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 15

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami   
2. Kód odpadu: 15 02 02   
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:Nešpecifikované absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy znečistené nebezpečnými látkami (rozpúšťadlami, olejmi, mazivami a pod.)   
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.   
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, D10 Spaľovanie na pevnine   
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.   
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.   
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové hasiace prostriedky.   
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri obtiažach vyhľadať lekára.   
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť   
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:   
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky   1. Názov odpadu: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami   
2. Kód odpadu: 15 01 10   
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami – horľavinami, toxickými a pod.   
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.   
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, D10 Spaľovanie na pevnine   
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.   
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zabrániť únikom do ovzdušia.   
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové hasiace prostriedky.   
6.3. Prvá pomoc:
Pri vdýchnutí zabezpečiť premiestnenie na čerstvý vzduch.   
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia, použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.   
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:   
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky   1. Názov odpadu: Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob   
2. Kód odpadu: 15 01 11   

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: