Input:

Hroziace pokuty - tabuľka

13.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1.1 Hroziace pokuty - tabuľka

Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová ; Mgr. Katarína Liebscherová a Mag. Annamária Tóthová ; DvořákHager&Partners ; advokátska kancelária, s.r.o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


               
Výška sankcie       Dôvod uloženia pokuty       §       
Od 500,- do 50.000,- EUR      Nesprávne zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov.      § 14 ods. 1 písm. a)     
Nesprávne vedenie a uchovávanie potrebnej evidencie o odpadoch.      § 14 ods. 1 písm. f)     
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti.       § 14 ods. 1 písm. g)     
Nepredloženie dokladov o spôsobe nakladania s odpadom na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu.      § 14 ods. 1 písm. h)     
Neposkytnutie informácií na žiadosť príslušného orgánov.      § 14 ods. 1 písm. n)     
Nesplnenie oznamovacej povinnosti vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti o nezákonnom umiestnení odpadu.     § 15 ods. 2     
Nesplnenie oznamovacej povinnosti obce v súvislosti  so zhodnotením/zneškodnením nezákonne umiestneného odpadu.     § 15 ods. 18     
Nesplnenie povinnosti zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov a súvisiace podmienky a označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov.     § 16 ods. 1     
Nesplnenie povinnosti zaradiť odpad odobratý od fyzickej osoby ako komunálny odpad a súvisiacej oznamovacej povinnosti voči obci.     § 16 ods. 2     
Nesplnenie oznamovacej povinnosti súvisiacej s výkupom a zhodnotením vyhradeného prúdu odpadu.     § 16 ods. 4     
Nesplnenie povinnosti viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s výkupom odpadu.      § 16 ods. 8 písm. b)     
Nesplnenie povinnosti viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.     § 17 ods. 1 písm. c)     
Nezverejnenie podmienok preberania odpadu do zariadenia.     § 17 ods. 1 písm. d)     
Nesplnenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosť v súvislosti so zaradením na zneškodňovanie vybraných látok.      § 17 ods. 1 písm. f)     
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti prevádzkovateľa mobilného zariadenia o mieste výkonu činnosti.      § 17 ods. 1 písm. g)     
Nezverejnenie druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený.     § 17 ods. 1 písm. h)     
Nevydanie potvrdenia o prijatí použitých polychlórovaných bifenylov do zariadenia na ich zneškodňovanie.     § 17 ods. 1 písm. i)     
Nesplnenie oznamovacej povinnosti súvisiacej s neprevzatím odpadov (D1, D5 a D10)      § 17 ods. 1 písm. k)     
Nezverejnenie všetkých platných rozhodnutí na webovom sídle.     § 17 ods. 1 písm. l)     
Nezabezpečenie prevádzkovania skládky odpadov osobou spĺňajúcou zákonné požiadavky.     § 19 ods. 1 písm. b)     
Nezabezpečenie odborného a technického vzdelávanie personálu skládky odpadov.     § 19 ods. 1 písm. c)     
Nesplnenie oznamovacej povinnosti o negatívnych vplyvoch skládky na životné prostredie.     § 19 ods. 1 písm. e)     
Nepreukázanie aktuálnej výšky účelovej finančnej rezervy v súvislosti so skládkou.      § 19 ods. 1 písm. g)     
Nepredloženie výpisu z bankového účtu, na ktorom je uložená účelová finančná rezerva.     § 19 ods. 1 písm. h)     
Nesplnenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosť o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov.     § 19 ods. 1 písm. j)     
Nezabezpečenie prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti zákonom určenou osobou.      § 21 ods. 3 písm. b)     
Nezabezpečenie odborného a technického vzdelávanie personálu úložiska dočasného uskladnenia ortuti.     § 21 ods. 3 písm. c)     
Nesplnenie oznamovacej povinnosti v súvislosti s únikom ortuti.     § 21 ods. 3 písm. e)     
Nepreukázanie aktuálnej výšky účelovej finančnej rezervy v súvislosti s uskladnením ortuti.     § 21 ods. 3 písm. h)     
Nepredloženie výpisu z bankového účtu, na ktorom je uložená účelová finančná rezerva.     § 21 ods. 3 písm. i)     
Nesplnenie oznamovacej povinnosti o neprevzatie kontajnera s ortuťou.      § 21 ods. 3písm k)     
Nesplnenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.     § 21 ods. 3 písm. p)     
Neuchovávanie dokladov potrebné na prevzatie ortuti na úložisko.     § 21 ods. 3 písm. q)     
Nesplnenie povinnosti zaslať záznam o vyskladnení a odovzdaní ortuti príslušnému orgánu.      § 21 ods. 3 písm. r)     
Nepožiadanie o predloženie požadovaných dokladov a ich úschova.      § 21 ods. 3 písm. s)     
Nevedenie a neuchovávanie evidencie o prepravovanom nebezpečnom odpade.     § 26 ods. 2 písm. a)     
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti v súvislosti s nebezpečným odpadom.      § 26 ods. 2 písm. b)     
Nepotvrdenie sprievodného list nebezpečného odpadu.     § 26 ods. 3     
Nezaslanie fotokópie sprievodného listu nebezpečného odpadu.     § 26 ods. 4     
Nezaslanie potvrdeného sprievodného listu nebezpečného odpadu.     § 26 ods. 5     
Nesplnenie povinnosti viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať povinné údaje      § 27 ods. 4 písm. h)     
Nedoručenie aktuálneho zoznamu zastúpených výrobcov.     § 28 ods. 4písm. h     
Nesplnenie informačnej povinnosti voči zastúpenému výrobcovi.     § 28 ods. 4 písm. i)     
Nezaslanie zoznamu obcí, s ktorými sú uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ministerstvu.     § 28 ods. 4 písm. k)     
Nezaslanie správy ministerstvu.     § 28 ods. 4 písm. n)     
Neuchovanie údajov – podkladov pre správu.      § 28 ods. 4 písm. o)     
Nezverejnenie údajov zo správy podľa § 28 ods. 9.     § 28 ods. 4 písm. p)     
Nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k vybranej časti vyhradeného prúdu odpadu a povinnosti povinnej osoby.     § 28 ods. 4 písm. s)     
Neohlásenie zastúpeného výrobcu v omeškaní koordinačnému centru.     § 28 ods. 4 písm. t)     
Nesplnenie povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) doručiť ministerstvu Správu o činnosti.     § 28 ods. 9     
Nezverejnenie správy o činnosti OZV.     § 28 ods. 10     
Nesplnenie povinnosti OZV umožniť obci zapojenie jej miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom do systému združeného nakladania s odpadom.     § 28 ods. 11     
Nepredloženie vyžiadaných dokladov.      § 29 ods. 1 písm. e)     
Nedoručenie Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania ministerstvu.     § 29 ods. 1 písm. g)     
Nezverejnenie Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania ministerstvu.     § 29 ods. 1 písm. h)     
Neuchovanie údajov – podkladov na vypracovanie správy.     § 29 ods. 1 písm. i)     
Neoznámenie zmien v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.     § 29 ods. 1 písm. j)     
Neoznámenie zmien registrovaných údajov, ktoré uviedol v žiadosti.     § 30 ods. 6     
Neoznámenie zmien súvisiacich s prechodom na individuálne /kolektívne plnenie /plnenie prostredníctvom tretej osoby a nepredloženie potrebných dokumentov.      § 30 ods. 7     
Nezabezpečenie bezplatného poskytnutia vybraných informácií o elektroodpade pre každý typ nového elektrozariadenia.     § 34 ods. 1 písm. l)     
Nedodržanie povinností držiteľa elektroodpadu z domácností.     § 38 ods. 1     
Nevedenie a neuchovávanie evidencie o množstve vyzbieraného elektroodpadu.     § 39 ods. 4 písm. d)     
Neohlásenie ustanovených údajov z evidencie výrobcovi elektrozariadení alebo OZV.     § 39 ods. 4 písm. e)     
Porušenie povinnosti spracovávať elektroodpad v súlade so súhlasom, autorizáciou a s požiadavkami na spracovanie elektroodpadu     § 41 písm. a)     
Porušenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v súvislosti s elektrozariadeniami.      § 41 písm. b)     
Nevedenie a neuchovávanie prevádzkovej dokumentácie o spracovaní elektroodpadu.     § 41 písm. c)     
Nezverejnenie podmienok na preberanie elektroodpadu na spracovanie.     § 41 písm. d)     
Porušenie ohlasovacej povinnosti pre prúd použitých batérií a akumulátorov.     § 41 písm. m)     
Porušenie ohlasovacej povinnosti pre prúd elektroodpadov.     § 41 písm. n)     
Nedoručenie aktuálneho zoznamu zastúpených výrobcov ministerstvu.     § 44 ods. 8 písm. f)     
Porušenie informačnej povinnosti o rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa § 27 ods. 4 písm.     § 44 ods. 8 písm. g)     
Nedoručenie Správy o činnosti tretej osoby ministerstvu.     § 44 ods. 8 písm. h)     
Neuchovávanie údajov – podkladov na vypracovanie Správy o činnosti tretej osoby.     § 44 ods. 8 písm. j)     
Nezverejnenie vybraných údajov zo Správy o činnosti tretej osoby.     § 44 ods. 8 písm. k)     
Porušenie informačnej povinnosti týkajúcej sa sankcií voči zastúpeným výrobcov.     § 44 ods. 8 písm. l)     
Nezaslanie zoznamu obcí a miest, s ktorými sú uzatvorené zmluvy v súvislosti so zberom a nakladaním s batériami a akumulátormi.     § 44 ods. 8 písm. n)     
Porušenie ohlasovacej povinnosti voči koordinačnému centru týkajúcej sa zastúpeného výrobcu v omeškaní.      § 44 ods. 8 písm. o)     
Porušenie povinnosti tretej osoby doručiť ministerstvu Správu o činnosti tretej osoby.     § 44 ods. 12     
Nezverejnenie Správy o činnosti tretej osoby.     § 44 ods. 13     
Porušenie povinnosti tretej osoby umožniť obci zapojenie jej miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom do systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi tretej osoby.     § 44 ods. 14     
Porušenie zákazu pre výrobcu prenosných batérií a akumulátorov uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.     § 46 ods. 2     
Porušenie ohlasovacej a evidenčnej povinnosti súvisiacich so zberom použitých batérií a akumulátorov.     § 50 ods. 4     
Nevedenie prevádzkovej dokumentácie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov.     § 51 písm. e)     
Porušenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v súvislosti s batériami a akumulátormi.     § 51 písm. f)     
Neuchovávanie evidencie podľa § 51 písm. f) a neohlásenie údajov.     § 51 písm. g)     
Neoznámenie recyklačnej efektivity ministerstvu.     § 51 písm. j)     
Neuchovávanie technickej dokumentácie potrebnej a preukázanie splnenia požiadaviek na uvedenie obalov na trh.     § 53 ods. 7     
Nepodanie hlásenia o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla v zmysle zákona.      § 53 ods. 8     
Neinformovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.     § 54 ods. 1 písm. f)     
Nezabezpečenie odberu obalov v prevádzkarni po celý čas prevádzky a nesplnenie informačnej povinnosti o výške zálohu.     § 55 ods. 3     
Porušenie informačnej povinnosti výrobcu obalov v súvislosti so zmenou druhu obalov.     § 55 ods. 4     
Nezverejnenie skutočnosti o ukončení používania zálohového obalu výrobcom.     § 55 ods. 5     
Porušenie informačnej povinnosti distribútora obalov o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu.     § 56 ods. 4     
Nezverejnenie skutočnosti o ukončení používania zálohového obalu distribútorom obalov.     § 56 ods. 5     
Neposkytnutie údajov § 27 ods. 4 písm. h). výrobcom obalov distribútorovi obalov.     § 56 ods. 9     
Porušenie informačnej povinnosti distribútora obalov voči výrobcu obalov o zabezpečení vývozu opakovane použiteľného obalu mimo územia SR.     § 56 ods. 10     
Nesprístupnenie informácie uvedené § 61 ods. 1 písm. g)potenciálnym kupujúcim vozidla spravidla v propagačnej literatúre.     § 61 ods. 1 písm. h)     
Porušenie informačnej povinnosti o environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel.     § 61 ods. 1 písm.i)     
Porušenie informačnej povinnosti voči konečným používateľom vozidiel.     § 61 ods. 1 písm.j)     
Porušenie povinnosti vystaviť potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z dovezeného vozidla, s výrobnou značkou, ktorej majiteľ nie je výrobcom zo SR.     § 61 ods. 2     
Porušenie povinnosti vystaviť potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, s výrobnou značkou, ktorej majiteľ je výrobcom vozidla zo SR.      § 61 ods. 3     
Porušenie povinnosti určenia výšky odplaty za potvrdenie podľa § 61 ods. 2 -4.     § 61 ods. 6     
Porušenie informačnej povinnosti výrobcu časti vozidiel týkajúce sa rozoberania a zneškodňovania opätovne použiteľných súčiastok.     § 62 ods. 2     
Porušenie povinnosti zabezpečiť vystavenie potvrdenia podľa § 61 ods. 2 a 3 pre vozidlo.     § 62 ods. 3     
Neposkytnutie potrebnej súčinnosti výrobcovi vozidiel podľa § 61 ods. 1 písm. g) druhý bod.     § 62 ods. 4     
Porušenie evidenčnej povinnosti v súvislosti s prevzatými starými vozidlami.     § 64 ods. 2 písm. a)     
  
Nevystavenie potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.     § 64 ods. 2 písm. b)     
Nezaslanie údajov policajnému zboru ohľadne prevzatia starého vozidla na spracovanie.     § 64 ods. 2 písm. g)     
Nevykonanie previerky osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných systémoch Ministerstva vnútra SR.     § 64 ods. 2 písm. h)     
Nevedenie prevádzkovej dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel.     § 65 ods. 1 písm. e)     
Nevedenie evidencie častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie.     § 65 ods. 1 písm. f)     
Nevystavenie a neodovzdanie potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.     § 65 ods. 1 písm. o)     
Nepublikovanie informácií uvedených v § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod.     § 65 ods. 1 písm. p)     
Neposkytnutie súčinnosti výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností podľa § 61 ods. 1 pís. g).      § 65 ods. 1 písm. q)     
Porušenie evidenčnej povinnosti o spracovaní starých vozidiel.     § 65 ods. 1 písm. r)     
Porušenie ohlasovacej povinnosti podľa § 65 ods. 1 písmena r).     § 65 ods. 1 písm. s)     
Porušenie povinnosti zaslať policajnému zboru údaje o spracovaní starého vozidla.     § 65 ods. 1 písm. v)     
Nevykonanie previerky osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných systémoch ministerstva.     § 65 ods. 1 písm. w)     
Porušenie povinností držiteľa vozidla.      § 67 ods. 1     
Porušenie povinnosti odstrániť vozidlo podľa § 67 ods. 2.     § 67 ods. 3     
Porušenie povinnosti upovedomiť dotknuté osoby v súvislosti s odstránením vozidla.      § 67 ods. 4     
Neinformovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov.     § 74 ods. 1 písm. b)     
Porušenie povinnosti držiteľa zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly.     § 79 ods. 8     
Porušenie povinnosti držiteľa zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly s koncentráciou od 0,005 do 0,05.     § 79 ods. 10     
Porušenie povinnosti zaradiť komunálne odpady do skupiny 20.     § 81 ods. 2     
Porušenie povinnosti znášať náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.     § 81 ods. 3     
Porušenie povinnosti obce upraviť v zmluve spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov.     § 81 ods. 15     
Porušenie evidenčných a ohlasovacích povinností vo veci komunálnych odpadov.     § 82 ods. 3 písm. a)     
Porušenie informačnej povinnosti vo veci zložiek a množstve komunálneho odpadu prevzatých od obyvateľov obce na zbernom dvore.     § 82 ods. 3 písm. b)     
Nezabezpečenie odborného posudku o stave plnenia zákonných požiadaviek na ochranu životného prostredia.     § 92 ods. 4     
Neoznámenie zmeny údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie.     § 93 ods. 1     
Porušenie povinnosti ohlasovať vybrané informácie do informačného systému.     § 103 ods. 5     
Porušenie informačnej a ohlasovacej povinnosti v súvislosti s informačným systémom.     § 103 ods. 6     
Nezaregistrovanie sa výrobcu v Recyklačnom fonde (od 1.7.2016 už povinnosť neexistuje).     § 125 ods. 5     
  
  
Od 800,- do 80.000,-EUR       Porušenie povinnosti pôvodcu predchádzať vzniku odpadu a povinnosti zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 6 ods. 1.     § 6 ods. 6     
Porušenie povinnosti využívať materiály a výrobky opätovným použitím.     § 6 ods. 7     
Porušenie povinnosti zhodnocovať odpad recykláciou, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku.     § 6 ods.8     
Porušenie povinnosti využívať odpad spôsobom uvedeným v zákone.      § 6 ods. 9     
Porušenie povinnosti obce vypracúvať program obce.     § 10 ods. 1     
Porušenie povinnosti obce predložiť vypracovaný program obce orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu so zákonom.      § 10 ods. 4     
Porušenie povinnosti obce upraviť program.     § 10 ods. 5     
Porušenie povinnosti obce vypracovať svoj program v súlade s obdobím platnosti programu kraja.     § 10 ods. 7     
Porušenie povinnosti obce plniť povinnosť v súlade s odsekmi § 10 ods. 4 a 5.     § 10 ods. 8     
Porušenie povinnosti obce aktualizovať a predložiť program na posúdenie príslušnému orgánu.     § 10 ods. 9     
Porušenie povinnosti obce zverejniť schválený program v lehote.      § 10 ods. 12     
Porušenie povinnosti držiteľa polychlórovaných bifenylov vypracovať a dodržiavať schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov. [§ 105 ods. 3 písm. a)].     § 11     
Porušenie povinnosti vyžadovať od osoby, od ktorej sa odpad zbiera alebo vykupuje, preukázanie totožnosti.     § 16 ods. 8 písm. a)     
Porušenie povinnosti uhrádzať platbu za výkup kovového odpadu určeným spôsobom.     § 16 ods. 8 písm. d)     
Porušenie povinnosti vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami.     § 17 ods. 1písm. e     
Neuchovávanie záznamov z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí.     § 19 ods. 1 písm. i)     
Nezabezpečenie kontrolných náhodných odberov vzoriek odpadu a skúšok a analýz odpadu.     § 19 ods. 1 písm. k)     
Nezabezpečenie nepretržitého monitorovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti.     § 21 ods. 3 písm. d)     
Neuchovávanie záznamov z monitoringu počas prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti a po jeho uzavretí.     § 21 ods. 3 písm. o)     
Porušenie povinnosti pôvodcu nebezpečného odpadu zabezpečiť odber vzoriek a analýzu nebezpečného odpadu na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním.     § 25 ods. 5     
Nevykonanie pravidelného overenia správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 ods. 12 písm. b) a c).     § 28 ods. 4písm. j     
Porušenie povinností distribútora elektrozariadení.     § 37     
Neplnenie povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.     § 41 písm. e)     
Porušenie povinnosti voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie elektroodpadu alebo jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky.     § 41 písm. f)     
Porušenie povinností distribútorov batérií a akumulátorov.     § 48     
Porušenie povinnosti zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií akumulátorov alebo pri modernizácii existujúcich zariadení najlepšie dostupné techniky.     § 51 písm. b)     
Uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie strojov a zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov v rozpore zo zákonom.     § 51 písm. c)     
Porušenie povinnosti zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu.     § 55 ods. 1     
Porušenie povinnosti odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedol na trh.     § 55 ods. 2     
Porušenie povinnosti výrobcu obalov zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov, ak sú spôsobilé na ďalšie opakované použitie.     § 55 ods. 6     
Porušenie povinnosti distribútora obalov zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu.     § 56 ods. 1     
Porušenie povinnosti distribútora obalov odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje, bez obmedzenia množstva.     § 56 ods. 2     
Porušenie povinnosti distribútora obalov zabezpečiť odber obalov v prevádzkarni po celý čas prevádzky a povinnosti informovať spotrebiteľa o výške zálohu.     § 56 ods. 3     
Porušenie povinnosti distribútora obalov zabezpečiť odovzdanie odobratých opakovane použiteľných obalov tomu výrobcovi obalov alebo distribútorovi obalov, ktorý mu účtoval záloh.     § 56 ods. 6     
Porušenie povinnosti distribútora obalov distribuovať v mieste predaja nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú.      § 56 ods. 7     
Porušenie povinnosti prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby.     § 64 ods. 2 písm. a)     
Porušenie povinnosti prevziať od držiteľa starého vozidla a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie.     § 64 ods. 2 písm. f)     
Porušenie povinnosti voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky.     § 65 ods. 1 písm. c)     
Porušenie povinnosti uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade so zákonom.     § 65 ods. 1 písm. d)     
Porušenie povinnosti prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby.     § 65 ods. 1 písm. n)     
Porušenie povinnosti prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie.     § 65 ods. 1 písm. u)     
Porušenie povinností distribútora pneumatík.     § 71     
Porušenie zákazov týkajúcich sa zberu komunálneho odpadu.     § 81 ods. 6     
Porušenie zákazov týkajúcich sa ukladania komunálneho odpadu.     § 81 ods. 7     
Porušenie povinnosti obce týkajúce sa nakladania s komunálnym odpadom.     § 81 ods. 8     
Porušenie povinnosti obce pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.     § 81 ods. 12     
Porušenie povinnosti týkajúce sa vykonávania zberu na území obce.     § 81 ods. 13     
Porušenie povinnosti poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.     § 81 ods. 17     
Porušenie povinnosti obce umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa množstvový zber zmesového komunálneho odpadu týka, určenie intervalu odvozu a veľkosti zbernej nádoby.     § 81 ods. 18     
Porušenie povinnosti obce zaviesť množstvový zber u vybranej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.     § 81 ods. 19     
Porušenie povinnosti obce zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.     § 81 ods. 20     
Porušenie povinnosti obce uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nakladanie s odpadmi obalov.     § 81 ods. 22     
Porušenie povinnosti obce umožniť vybraným osobám, na ich náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce zavedenie systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a užívanie existujúceho zariadenia na zber komunálnych odpadov.     § 81 ods. 24     
Porušenie povinnosti vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie.     § 82 ods. 3 písm. c)     
Porušenie povinnosti odobrať od vybraných osôb drobný stavebný odpad a iný odpad.      § 82 ods. 3 písm. d)     
Porušenie povinností prevádzkovateľa kuchyne.      § 83     
Porušenie povinností týkajúcich sa registrácie.     § 98     
Porušenie povinností vyplývajúcich z prechodných ustanovení.     § 135     
          
Od 1.200,- do 120.000,- EUR      Porušenie povinnosti týkajúce sa zneškodňovanie odpadu.     § 6 ods. 10     
Porušenie povinnosti týkajúce sa nakladania s odpadmi.     § 12 ods. 1     
Porušenie povinnosti nakladať s odpadmi spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.     § 12 ods. 2     
Porušenie povinnosti zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.     § 14 ods. 1 písm. b)     
Porušenie povinnosti zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich a nakladať s nimi v súlade so zákonmi.     § 14 ods. 1 písm. c)     
Porušenie povinnosti zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.     § 14 ods. 1 písm. d)     
Porušenie povinnosti odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi.     § 14 ods. 1 písm. e)     
Porušenie povinnosti vo veci skladovania odpadov.      § 14 ods. 1 písm. i)     
Porušenie povinnosti zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.     § 14 ods. 1 písm. j)     
Porušenie povinnosti zabezpečiť zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa tohto zákona.     § 14 ods. 1 písm. m)     
Porušenie povinnosti zaobchádzať s odpadom podľa § 14 ods. 5     § 14 ods. 6     
Porušenie povinnosti zodpovednej osoby zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady.     § 15 ods. 13     
Porušenie povinnosti uzatvoriť zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku.     § 16 ods. 3     
Porušenie povinnosti vyhotoviť fotodokumentáciu alebo videodokumentáciu o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov.     § 16 ods. 8 písm. c)     
Nevypočítanie a neodvedenie dane pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzickej osoby.     § 16 ods. 8 písm. e)     
Porušenie povinnosti pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu.     § 16 ods. 8 písm. f)     
Porušenie povinnosti týkajúcich sa zhromažďovania prevzatého kovového odpadu.      § 16 ods. 8 písm. g)     
  
Neplnenie povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.     § 17 ods. 1 písm. f)     
Neuskladňovanie kontajnerov podľa § 21 ods. 3 písm. j).     § 21 ods. 3 písm. j)     
Nezabezpečenie kontroly úložiska dočasného uskladnenia ortuti a kontajnerov.     § 21 ods. 3 písm. l)     
Neuskladňovanie ortuti oddelene od iného odpadu.     § 21 ods. 3 písm. t)     
Porušenie povinnosti týkajúce sa odovzdania a prevzatia ortuti na úložisko dočasného uskladnenia ortuti.     § 22     
Porušenie povinnosti týkajúce sa vyskladnenia ortuti.     § 23     
Porušenie povinnosti pri zbere, preprave a skladovaní nebezpečného odpadu.     § 25 ods. 4     
Porušenie povinnosti pri zhodnocovaní a zneškodňovaní nebezpečného odpadu.      § 25 ods. 6     
Porušenie povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov na nebezpečný odpad.     § 25 ods. 10     
Porušenie povinnosti aktualizovať havarijný plán skládky.     § 25 ods. 12     
Porušenie povinnosti vykonať prepravu nebezpečného odpadu v súlade s ustanoveniami medzinárodných zmlúv.     § 26 ods. 1 písm. b)     
Porušenie povinnosti zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku.     § 27 ods. 4 písm. a)     
Neustanovenie splnomocneného zástupcu v súlade s § 27 ods. 18 až 20.     § 27 ods. 4 písm. b)     
Nezabezpečenie materiálového zloženia vyhradeného výrobku, jeho konštrukcie a jeho označenia v súlade so zákonom.     § 27 ods. 4 písm. c)     
Nesplnenie informačnej povinnosti vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi odpadu.     § 27 ods. 4 písm. d)     
Nesplnenie informačnej povinnosti vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku.     § 27 ods. 4 písm. i)     
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti výrobcu vyhradeného prúdu odpadov.     § 27 ods. 8     
Nesplnenie povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne voči OZV.     § 27 ods. 12     
Neumožnenie vykonania kontroly efektivity vynakladania prostriedkov prostredníctvom OZV výrobcovi vyhradeného výrobku, s ktorým OZV uzavrela zmluvu o plnení vyhradených povinností.     § 27 ods. 13     
Nezabezpečenie finančne a evidenčne oddeleného zberu vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu od zberu iného odpadu.      § 27 ods. 17     
Neustanovenie splnomocneného zástupcu pre zahraničných výrobcov vyhradeného výrobku.     § 27 ods. 18     
Porušenie povinností týkajúcich sa splnomocnenia.      § 27 ods. 19     
Porušenie povinnosti pri cezhraničnej preprave alebo vývoze odpadu.      § 27 ods. 21     
Porušenie povinností týkajúce sa funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.     § 28 ods. 4 písm. a)     
Použitie diskriminačných podmienok pri uzatváraní zmluvy o plnení vyhradených povinností.     § 28 ods. 4 písm. b)     
Neuzatvorenie zmluvy s koordinačným centrom a neplnenie vyplývajúcich povinností.     § 28 ods. 4 písm. f)     
Nevykonávanie celoslovenských propagačných a vzdelávacích aktivít pre konečného používateľa.     § 28 ods. 4 písm. g)     
Použitie zisku zo združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov na iný účel než na plnenie zákonných povinností.     § 28 ods. 4 písm. m)     
Neplnenie povinností vyplývajúcich z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k presahujúcemu množstvu a povinností podľa § 31 ods. 11 písm. d) a ods. 12 písm. a) a c).     § 28 ods. 4 písm. q)     
Neoznámenie presahujúceho množstva koordinačnému centru.     § 28 ods. 4 písm. r)     
Nepreukázanie vytvorenia, financovania, prevádzkovania a udržiavania funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.     § 28 ods. 5     
Nesplnenie podmienok určených pre funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.     § 29 ods. 1 písm. a)     
Neuzatvorenie a neplnenie zmluvy s koordinačným centrom.     § 29 ods. 1 písm. c)     
Nevykonávanie okresných propagačných a vzdelávacích aktivít pre konečného používateľa.     § 29 ods. 1 písm. d)     
Neplnenie povinností vo vzťahu k presahujúcemu množstvu podľa § 31 ods. 11 písm. c) a d).     § 29 ods. 1 písm. j)     
Neoznámenie presahujúceho množstva koordinačnému centru.     § 29 ods. 1 písm. k)     
Nepreukázanie vytvorenia, financovanie, prevádzkovanie a udržiavania funkčného systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu jeho výrobcom.     § 29 ods. 2     
Nedoručenie kompletnej a včasnej písomnej žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku.     § 30 ods. 1     
Nezískanie autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností v lehote.      § 30 ods. 2     
Nepredloženie potvrdenia o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s OZV k žiadosti podľa § 30 ods. 1.     § 30 ods. 3     
Nedodržanie obsahových náležitosti vyhlásenia § 30 ods.4, ktoré prikladá výrobca vyhradeného výrobku podľa § 27 ods. 7.     § 30 ods. 4     
Neinformovanie ministerstva o založení koordinačného centra zakladateľmi.     § 31 ods. 6     
Nesplnenie všeobecných povinnosti koordinačného centra definovaných v § 31 ods. 11.     § 31 ods. 11     
Nesplnenie povinnosti koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov definovaných v § 31 ods. 12.     § 31 ods. 12     
Nesplnenie povinnosti koordinačného centra pre prúd elektroodpadov definovaných v § 31 ods. 13.     § 31 ods. 13     
Nesplnenie povinnosti koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov definovaných v § 31 ods. 14.     § 31 ods. 14     
Nezabezpečenie výroby a navrhnutia elektrozariadení v súlade s osobitným predpisom.     § 34 ods. 1 písm. a)     
Neoznačenie elektrozariadenia pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo iným zákonným označením.     § 34 ods. 1 písm. b)     
Uvedenie na trh elektrozariadenia neoznačeného grafickým symbolom.     § 34 ods. 1 písm. c)     
Nesplnenie označovacím povinností pri predaji elektrozariadenia.     § 34 ods. 1 písm. d)     
Nezabezpečenie prednostného opätovného použitia elektroodpadu.     § 34 ods. 1 písm. f)     
Nezabezpečenie odovzdania vyzbieraného elektroodpadu, nevhodného na opätovné požitie, na spracovanie podľa tohto zákona.     § 34 ods. 1 písm. g)     
Nezabezpečenie odovzdania vyzbieraného elektroodpadu spracovateľovi elektroodpadu.     § 34 ods. 1 písm. h)     
Nezabezpečenie zberu, spracovania a recyklácie elektroodpadov s použitím najlepších techník.     § 34 ods. 1 písm. i)     
Nezabezpečenie spracovania elektroodpadu.     § 34 ods. 1 písm. j)     
Nezabezpečenie plynulej nadväznosti výkonu jednotlivých foriem nakladania s elektroodpadom.     § 34 ods. 1 písm. k)     
  
Porušenie povinnosti diaľkového výrobcu elektrozariadení splnomocniť vybranú osobu.     § 34 ods. 3     
Uzatvorenie zmluvy výrobcom elektrozariadení s viacerými OZV.     § 34 ods. 4     
Nezabezpečenie minimálne jedného miesta spätného zberu elektroodpadu.     § 34 ods. 5     
Porušenie povinnosti výrobcu elektrozariadení – osvetľovacích zariadení súvisiacich s nakladaním s elektroodpadom.     § 34 ods. 6     
Porušenie povinností pri nakladaní s elektroodpadom z domácností.     § 35     
Porušenie povinností pri nakladaní s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností.     § 36     
Porušenie povinností držiteľa elektroodpadu iného ako z domácností nakladať s ním.     § 38 ods. 2     
Neodovzdanie elektroodpadu iného ako z domácností oprávnenej osobe.      § 38 ods. 3     
Zber odpadu spoločne s ostatnými druhmi odpadov.     § 39 ods. 1     
Vykonanie zberu elektroodpadu neoprávnenou osobou.     § 39 ods. 3     
Nezabezpečenie odovzdania prevzatého elektroodpadu v súlade so zákonom.     § 39 ods. 4 písm. a)     
Nezabezpečenie optimálnych podmienok pri zbere a preprave elektroodpadu.     § 39 ods. 4 písm. b)     
Nezabezpečenie oddeleného zberu jednotlivých druhov odpadu.     § 39 ods. 4 písm. c)     
Porušenie povinnosti prevádzkovateľa zariadenia prípravy na opätovné použitie elektroodpadu.     § 40 ods. 2     
Prevádzkovanie a uvedenie do prevádzky strojov/technológie v rozpore s dokumentáciou, súhlasom a autorizáciou.     § 41 písm. g)     
Nezabezpečenie spracovania všetkého elektroodpadu.     § 41 písm. h)     
Nekompletné spracovanie elektroodpadu uvedeného v písmene § 41 písm h).     § 41 písm. i)     
Nakladanie s elektroodpadom v rozpore s opatreniami na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie.     § 41 písm. j)     
Skladovanie a zaobchádzanie s elektroodpadom v rozpore s technickými požiadavkami.     § 41 písm. k)     
Neodobranie a neodovzdanie použitých batérií a akumulátorov z elektroodpadu.     § 41 písm. l)     
Nesplnenie povinnosti podľa § 27 ods. 12 výrobcom batérií a akumulátorov voči tretej osobe.     § 44 ods. 3     
Nesplnenie podmienok pre funkčný systém nakladania s použitými batériami a akumulátormi.     § 44 ods. 8 písm. a)     
Neuzatvorenie zmluvy s koordinačným centrom.     § 44 ods. 8 písm. d)     
Nevykonanie celoslovenských propagačných a vzdelávacích aktivít pre konečného používateľa.     § 44 ods. 8 písm. e)     
Diskriminačné podmienky pri uzatvorení zmluvy o plnení vyhradených povinností výrobcom batérií a akumulátorov.     § 44 ods. 8 písm. m)     
Neoznámenie presahujúceho množstva koordinačnému centru.     § 44 ods. 8 písm. q)     
Nesplnenie úlohy vo vzťahu k presahujúcemu množstvu použitých batérií a akumulátorov podľa § 31 ods. 11 písm. c) a povinnosti zodpovednej osoby.     § 44 ods. 8 písm. r)     
Nepreukázanie splnenia podmienok pre funkčný systém nakladania s použitými batériami a akumulátormi treťou osobou.     § 44 ods. 9     
Nesplnenie povinností výrobcov batérií a akumulátorov.     § 45     
Nezabezpečenie spracovania a recyklácie všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov.     § 46 ods. 1 písm. d)     
Nezabezpečenie spracovania a recyklácie použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v SR nad súhrnný rozsah zberových povinností výrobcov.     § 46 ods. 1 písm. e)     
Nezabezpečenie spracovania a recyklácia všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov.     § 47 ods. 1 písm. d)     
Nezabezpečenie spracovania a recyklácia použitých automobilových batérií a akumulátorov zozbieraných v SR nad súhrnný rozsah zberových povinností výrobcov.     § 47 ods. 1 písm. e)     
Nezabezpečenie spracovania a recyklácia všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov.     § 47 ods. 2 písm. d)     
Nezabezpečenie spracovania a recyklácia použitých priemyselných batérií a akumulátorov zozbieraných v SR nad súhrny rozsah zberových povinností výrobcov.     § 47 ods. 2 písm. e)     
Neodovzdanie vybraných použitých batérií držiteľom použitých batérií a akumulátorov.     § 49     
Zozbieranie použitých batérií a akumulátorov spolu s ostatným druhom odpadov.     § 50 ods. 1     
Porušenie povinnosti bezplatného zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel pre konečného používateľa.     § 50 ods. 2     
Neplnenie povinností pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.     § 51 písm. h)     
Nevypočítanie a nezabezpečenie minimálnej recyklačnej efektivity.     § 51 písm. i)     
Nesplnenie základných požiadaviek pre obaly na ich zloženie a vlastnosti, zhodnocovanie, recykláciu.     § 53 ods. 1     
Neoznačenie plastových debien a paliet s obsahom ťažkých kovov v súlade s osobitným predpisom.     § 53 ods. 5     
Nesplnenie podmienok pre recykláciu plastových debien a paliet.      § 53 ods. 6     
Nezabezpečenie označenia obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom.     § 54 ods. 1 písm. a)     
Neoznačenie obalu ako zálohovaný obal.     § 54 ods. 1 písm. b)     
Označenie podľa § 54 ods. 1 písm. a) a b) nie je viditeľné a ľahko čitateľné.     § 54 ods. 1 písm. c)     
Nesprávne preukazovanie plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. d) a e).     § 57 ods. 2     
Nesúlad medzi množstvom odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie a zhodnotených odpadov.     § 57 ods. 3     
Nezohľadnenie podpory energetického zhodnocovania pri ustanovení miery zhodnocovania a miery recyklácie podľa prílohy č. 3 zákona.     § 57 ods. 5     
Porušenie povinností OZV pre obaly.     § 59     
Porušenie povinnosti súvisiacej s kódovaním na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov vhodných opätovné použitie/zhodnocovanie.     § 61 ods. 1 písm. a)     
Používanie ťažkých kovov pri výrobe vozidiel a ich uvádzaní na trh.     § 61 ods. 1 písm. b)     
Použitie pri výrobe vozidiel takých materiálov, ktorých použitie je dôsledkom nesplnenia povinnosti podľa osobitného predpisu.     § 61 ods. 1 písm. c)     
Nezabezpečenie zberu starých vozidiel najmenej v rozsahu jedného zariadenia v každom okrese.     § 61 ods. 1 písm. d)     
Nezabezpečenie plnenia povinností osoby prevádzkujúcej zariadenie na zber starých vozidiel.     § 61 ods. 1 písm. e)     
Nezabezpečenie odovzdania vyzbieraných starých vozidiel spracovateľovi starých vozidiel.     § 61 ods. 1 písm. f)     
Nepublikovanie informácií.     § 61 ods. 1 písm. g)     
Držiteľ starého vozidla bezodkladne nezabezpečil odovzdanie starého vozidla.     § 63 ods. 1     
Nevykonanie zberu výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie.     § 64 ods. 2 písm. c)     
Neodovzdanie starých vozidiel spracovateľovi v lehote.      § 64 ods. 2 písm. d)     
Vykonanie zberu starých vozidiel v zariadení, ktoré nespĺňa zákonné požiadavky.     § 64 ods. 2 písm. e)     
Neuzavretie zmluvy o spracovaní starých vozidiel s výrobcom vozidiel alebo OZV.     § 65 ods. 1 písm. b)     
Nakladanie so starým vozidlom v rozpore so zákonom.     § 65 ods. 1 písm. g)     
Nezabezpečenie úplného spracovania starého vozidla v lehote.     § 65 ods. 1 písm. h)     
Porušenie povinnosti prednostne odobrať použitú automobilovú batériu a akumulátor, ak je súčasťou tohto starého vozidla.     § 65 ods. 1 písm. i)     
Porušenie povinnosti odobrať a odovzdať použité prevádzkové kvapaliny.     § 65 ods. 1 písm. j)     
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti ohľadne použitých batérií a akumulátorov.     § 65 ods. 1 písm. k)     
Nezabezpečenie dodržiavania požiadaviek na recykláciu, opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovania odpadov.     § 65 ods. 1 písm. l)     
Nedodržiavanie záväzných limitov a termínov uvedených v prílohe č. 3 zákona.     § 65 ods. 1 písm. m)     
Porušenie povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.     § 65 ods. 1 písm. t)     
Porušenie povinností v súvislosti s prevádzkovaním parkoviska.      § 66 ods. 2     
Porušenie povinností prevádzkovateľa určeného parkoviska.     § 66 ods. 3     
Nezabezpečenie prevzatia a spracovania starého vozidla z určeného parkoviska.     § 66 ods. 5     
Porušenie povinností výrobcu pneumatík.     § 70     
Porušenie povinností konečného používateľa pneumatiky v súvislosti s jej odovzdaním.     § 72     
Nezabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia, recyklácie a zneškodnenia odpadov z neobalových výrobkov.     § 74 ods. 1 písm. a)     
Nepreukázanie skutočnosti, že neobalové výrobky netvoria komunálny odpad.      § 74 ods. 2      
Porušenie povinnosti výrobcu neobalového výrobku plniť vyhradené povinnosti výlučne kolektívne.     § 74 ods. 3     
Nepreukázanie plnenia povinnosti podľa § 74 ods. 1zákonným spôsobom.      § 75 ods. 2     
Nesúlad medzi množstvom odpadov z neobalových výrobkov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie a zhodnotených odpadov.     § 75 ods. 3     
Neoddelenie odpadových olejov od ostatných druhov odpadov.     § 76 ods. 6     
Porušenie povinnosti držiteľa odpadových olejov prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou.     § 76 ods. 7     
Nezabezpečenie nakladania s odpadovými olejmi podľa odseku 7 prostredníctvom spracovateľa odpadových olejov.     § 76 ods. 8     
Porušenie povinnosti odovzdať odpadový olej osobám podľa § 76 ods. 9.     § 76 ods. 9     
Porušenie povinnosti súvisiacich s cezhraničnou prepravou a vývozom odpadových olejov.     § 76 ods. 10     
Nezhodnotenie stavebných odpadov pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.     § 77 ods. 4     
Porušenie povinností pri nakladaní s odpadmi z výroby oxidu titaničitého.     § 78     
Porušenie povinností pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi.     § 79 ods. 15     
Porušenie povinností pri údržbe transformátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly.     § 79 ods. 19     
Porušenie povinností pôvodcu komunálnych odpadov.     § 81 ods. 9     
Nezaplatenie príspevku do Recyklačného fondu postupom podľa odsekov 2 a 3 (povinnosť zanikla ku 1. 7. 2016).     § 125 ods. 1     
Nezaplatenie príspevku výrobcom vo výške a v čase určenom zákonom (povinnosť zanikla ku 1. 7. 2016).      § 125 ods. 2     
Nezaplatenie príspevku výrobcom vo výške a v čase určenom zákonom (povinnosť zanikla ku 1. 7. 2016).     § 125 ods. 3     
Nesprávny výpočet príspevku do Recyklačného fondu (povinnosť zanikla ku 1. 7. 2016).     § 125 ods. 4     
Od 1.500,- do 200.000,- EUR      Porušenie povinnosti zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím.     § 17 ods. 1 písm. a)     
Prevádzkovanie zariadenia v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom.     § 17 ods. 1 písm. b)     
Porušenie povinnosti zneškodniť alebo zhodnotiť odpad na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v mimoriadnych prípadoch.     § 17 ods. 1 písm. j)     
Porušenie povinnosti spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí.     § 19 ods. 1 písm. a)     
Porušenie povinnosti uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.     § 19 ods. 1 písm. d)     
Porušenie povinnosti najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie požiadať o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j).     § 19 ods. 3     
Nakladanie s ortuťou a prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti v rozpore s rozhodnutím udeleným na jeho prevádzkovanie a zákonom.     § 21 ods. 1     
Porušenie povinnosti spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia ortuti po jeho uzavretí.     § 21 ods. 3 písm. a)     
Porušenie povinnosti uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o úložisko dočasného uskladnenia ortuti po jeho uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.     § 21 ods. 3 písm. m)     
Porušenie povinnosti predložiť návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti po jeho uzavretí ako súčasť dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.     § 21 ods. 3 písm. n)     
Zabezpečenie prepravy nebezpečného odpadu v rozpore so zákonom a prípadne so súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. f).     § 26 ods. 1 písm. a)     
Nedodržiavanie podmienok udelenej autorizácie.     § 28 ods. 4 písm. c)     
Neplnenie vyhradených povinností podľa § 28 ods. 4 písm. d) spoločne za všetkých zastúpených výrobcov.     § 28 ods. 4 písm. d)     
Nedodržiavanie podmienok udelenej autorizácie.     § 29 ods. 1 písm. b)     
Nedodržiavanie podmienok udelenej autorizácie.     § 44 ods. 8 písm. b)     
Neplnenie vyhradených povinností podľa § § 44 ods. 8 písm. c) spoločne za všetkých zastúpených výrobcov.     § 44 ods. 8 písm. c)     
Spracovávanie a recyklovanie použitých batérií a akumulátorov v rozpore s udeleným súhlasom a udelenou autorizáciou, nedodržiavanie požiadaviek na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.     § 51 písm. a)     
Porušenie povinnosti vykonávať zber starých vozidiel iba spracovateľom starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie alebo tým, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel a uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel.     § 64 ods. 1     
Spracovávanie starých vozidiel v rozpore s udeleným súhlasom a autorizáciou na spracovanie starých vozidiel.     § 65 ods. 1 písm. a)     
Vykonávanie spracovateľskej činnosti, činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, činnosti tretej osoby alebo činnosti individuálneho plnenia povinností bez autorizácie.     § 89 ods. 1     
Vykonávanie činností, na ktoré je potrebný súhlas podľa § 97, bez tohto súhlasu.     § 97     
Od 2.000,- do 250.000,- EUR      Neumožnenie orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberania vzoriek odpadov a nepredloženie dokumentácie a neposkytnutie pravdivých a úplných informácií súvisiacich s odpadovým hospodárstvom.     § 14 ods. 1 písm. k)     
Nevykonanie opatrení na nápravu uložených orgánom štátneho dozoru.     § 14 ods. 1 písm. l)     
Zber alebo výkup kovového odpadu v rozpore s § 16 ods. 6.     § 16 ods. 6     
Výkup kovového odpadu v rozpore s § 16 ods. 7.     § 16 ods. 7     
Zneškodnenie ortuti inak ako činnosťami D 12 alebo D 15 podľa prílohy č. 2 a tak, že nie je zabezpečená vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.     § 20 ods. 2     
Dočasné uskladnenie ortuti inak, než v úložisku dočasného uskladnenia ortuti.     § 20 ods. 3     
Porušenie povinností vo veci účelovej finančnej rezervy podľa § 24.     § 24     
Neumožnenie kontroly nakladania s odpadom v priebehu prepravy orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112).     § 26 ods. 2 písm. c)     
Nevykonanie opatrení na nápravu uložených orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3).     § 26 ods. 2 písm. d)     
Nezabezpečenie plnenia cieľov ustanovených v prílohe č. 3 zákona.     § 27 ods. 4 písm. e)     
Nezabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.     § 27 ods. 4 písm. f)     
Nezabezpečenie zhodnotenia a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3 zákona.     § 27 ods. 4 písm. g)     
Nevypočítanie svojho zberového podielu a trhového podielu na základe údajov zverejnených ministerstvom do 30. apríla.     § 27 ods. 4 písm. j)     
Nezabezpečenie odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce.     § 27 ods. 4 písm. k)     
Porušenie povinnosti znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.     § 27 ods. 5     
Nezabezpečenie plnenia vyhradených povinností individuálne alebo kolektívne.     § 27 ods. 6     
Nezabezpečenie odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu.     § 28 ods. 4 písm. e)     
Porušenie povinnosti bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu činnosti.     § 28 ods. 4 písm. l)     
Nepreukázanie splnenia podmienok postupom podľa § 28 ods. 5 písm. d) až i).     § 28 ods. 7     
Porušenie povinnosti bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu činnosti.     § 29 ods. 1 písm. f)     
Nepreukázanie splnenia podmienok postupom podľa § 29 ods. 2 písm. c) až f) v zákonnej lehote.     § 29 ods. 4     

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: